Solució extrajudicial de conflictes laborals Codi:  13.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les particularitats de les relacions individuals i col·lectives del món laboral exigeix el coneixement de les tècniques i mètodes dirigits a donar una solució als múltiples i heterogenis conflictes que sorgeixen en el dia a dia i, molt particularment, de tots aquells que es presentin com una alternativa a la solució judicial dels mateixos.

La generalització progressiva d'aquests mètodes, el foment creixent del seu ús per part del Legislador i el paper actiu dels agents socials (estatals i autonòmics) en la seva configuració i implantació evidencia la importància cabdal que té el seu coneixement.

De fet, la intervenció en los processos de solució extrajudicial de conflictes i la intervenció, assessorament i mediació a la negociació col·lectiva són àmbits d'actuació prototípics de qualsevol operador de les relacions laborals.

Aquesta assignatura aborda l'anàlisi de la diversa naturalesa dels conflictes laborals i els instruments bàsics per trobar una solució extrajudicialment. Més al detall, es centra en l'estudi de la conciliació, la mediació i l'arbitratge i els escenaris en el que aquestes institucions poden operar, així com els efectes jurídics que desprenen cadascuna d'elles. El focus d'atenció també es centra en el paper dels agents socials en la seva posada en marxa i les seves particularitats, així com les vies judicials existents per impugnar-les.

Elements tots ells que conformen els blocs temàtics bàsics que són objecte d'estudi en aquesta assignatura.

Amunt

 

 Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són: 

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable .
 • Capacitat per buscar , identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per l'argumentació , negociació , mediació i resolució de conflictes.

 I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

 •  Capacitat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents: 

 • Conèixer el règim general relatiu a les mesures de conflictes laborals
 • Estudiar els procediments autònoms de la resolució de conflictes.
 • Distingir les particularitats característiques de la conciliació, la mediació i l'arbitratge i conèixer els seus efectes jurídics i àmbits d'aplicació.
 • Estudiar les vies per impugnar judicialment els procediments de solució extrajudicial de conflictes laborals.

 

Amunt

Mòdul 1. Règim general de les mesures de conflictes laborals.

Mòdul 2. Aspectes generals dels procediments autònoms de resolució de conflictes

Mòdul 3. Conciliació i mediació.

Mòdul 4. Arbitratge

Mòdul 5. Impugnació judicial dels procediments autònoms.

Amunt

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització dels proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant.

D'altra banda, dins l'espai virtual de l'aula és troben a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES), la funció dels quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt