Nacionalitat i estrangeria Codi:  13.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Nacionalitat i estrangeria, de 6 crèdits ECTS, forma els estudiants sobre els aspectes essencials de dues disciplines: d'una banda, el dret a la nacionalitat i, d'altra banda, el dret d'estrangeria. Com és sabut, cada Estat és sobirà per a determinar a qui considera els seus nacionals i per omplir de contingut l'estatut jurídic dels seus nacionals i dels estrangers.

En aquesta assignatura s'estudiaran, entre d'altres qüestions, el contingut de la nacionalitat espanyola, la ciutadania europea i la relació entre nacionalitat espanyola i veïnatge civil, els criteris d'adquisició i pèrdua de la nacionalitat, l'anomenada doble nacionalitat, els drets dels estrangers a Espanya (en l'esfera personal, política, educativa, laboral, econòmica i social, així com familiar). S'estudiarà també la problemàtica derivada de l'entrada i sortida dels estrangers a Espanya i la seva permanència. I, finalment, s'analitzarà el règim sancionador davant infraccions del dret d'estrangeria.

Per afavorir l'adequat progrés en el coneixement d'aquesta matèria, s'ha optat per un sistema d'aprenentatge que té com a eix vertebrador les proves d'avaluació contínua a desenvolupar per l'estudiant al llarg del semestre.

Amunt

L'interès d'aquesta assignatura per a la pràctica professional és significatiu, ja que proporciona un coneixement extens del dret de nacionalitat i estrangeria. Constitueix una formació amb un alt grau d'especialització.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix ni pressuposa que l'estudiant tingui coneixements jurídics previs, però resulta molt recomanable que conegui les bases del dret civil, de les obligacions i contractes, i també tingui nocions de dret processal civil. 

 

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents: 

 1. Capacitat per l'anàlisi crític i capacitat de síntesi.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són les següents:

 1. Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i de conformitat amb les valors ètics, per aplicar-los als supòsits fàctics. 
 2. Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària. 
 3. Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals. 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents: 

 1. Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics relatius a la nacionalitat i l'estrangeria.
 2. Entendre els aspectes fonamentals de la regulació de l'estrangeria a Espanya i a Europa. 
 3. Comprendre tota la problemàtica associada a la immigració i estrangeria. 
 4. Dominar els trets bàsics de la regulació de l'estrangeria. 
 5. Conèixer els aspectes fonamentals que defineixen el règim de l'estrangeria a Espanya.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són els següents:

Mòdul didàctic 1. Dret de la nacionalitat
1. La nacionalitat: concepte, principis rectors i fonts
2. L'adquisició de la nacionalitat espanyola
3. La pèrdua i la conservació de la nacionalitat espanyola
4. La recuperació de la nacionalitat espanyola
5. La doble nacionalitat i l'apatrídia
6. La prova de la nacionalitat

Mòdul didàctic 2. Dret d'estrangeria (I): fonts i règims
1. Règims d'estrangeria: supòsits, marc normatiu i delimitació
2. Règim especial dels ciutadans de la Unió Europea
3. El règim general d'estrangeria

Mòdul didàctic 3. Dret d'estrangeria (II): autoritzacions i sancions
1. Estada i residència
2. Autoritzacions per a la realització d'activitats lucratives
3. Infraccions i sancions. Procediment

Amunt

Amunt

L'estudi de l'assignatura es durà a terme a partir dels tres Mòduls didàctics que estan disponibles a l'aula (espai RECURSOS).

A més a més, també es recomana la consulta de la següent legislació:

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt