Modalitats de contractació, nòmines i assegurances socials Codi:  13.541    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Modalitats de contractació, nòmines i assegurances socials, a partir d'una vessant eminentment pràctica, pretén dotar a l'estudiant de la capacitat i els coneixements necessaris per executar els tràmits administratius i legals derivats de les diverses obligacions laborals, de la Seguretat Social i administratives que es deriven del dia a dia de la gestió de les diverses tipologies de contractació, les nòmines i  les assegurances socials.

Amunt

L'assignatura aspira a complementar la formació rebuda a les assignatures de Dret del Treball Individual I i II, Dret de la Seguretat Social I i II i Dret Fiscal.

Amunt

La intenció d'aquesta assignatura és habilitar l'estudiant perquè adquireixi els coneixements i les capacitats necessaris a l'hora d'exercir tasques de gestió i assessorament per empreses i particulars.

Amunt

Pel seguiment d'aquesta assignatura és imprescindible tenir interioritzats els coneixements de Dret del Treball i de la Seguretat Social i de Dret Fiscal.

Amunt

És  recomanable haver superat les assignatures de Dret del Treball I i II i Dret de la Seguretat Social I.

Amunt

Competències i objectius

 

Les competències transversals són:

 

-       Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions

 

Les competències específiques són:

 

-       Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinar i d'acord amb valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.

-       Capacitat per assessor i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària. 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

 

Número de Reptes d'aquesta assignatura:

 

L'avaluació continua d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 Reptes o activitats.


La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).
Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els següents blocs temàtics:

 

- Contractes de treball: modalitats

- El salari d'aplicació: conveni col·lectiu, pacte individual, Salari Mínim Interprofessional.

- La documentació del salari

- Càlcul de la base de cotització al règim general de la Seguretat Social. Conceptes comptables exclosos de la base de cotització. Bonificacions i reduccions.

- Situacions especials i incidències més habituals de nòmines

- Les assegurances socials: documentació i procediment d'ingrés.

Amunt

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt