Col·lectius socialment vulnerables i inserció laboral Codi:  13.542    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura introdueix l'alumne en la problemàtica dels col·lectius socialment vulnerables en el mercat laboral, fent especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la seva inserció laboral. Des de diferents enfocaments, s'estudiaran els processos que porten a situacions de desavantatge en el mercat laboral i generen exclusió social i laboral, tractant de comprendre per què es produeixen, com s'han transformat i a qui afecten en major mesura.

Partint del marc normatiu a Espanya i a la Unió Europea relacionat amb ocupació, però aterrant també en el terreny de l'acció concreta, es donarà a conèixer en què consisteix la intervenció sociolaboral en general i en particular la realitzada amb col·lectius en risc d'exclusió social. I es presentaran les accions que s'han dut a terme en els darrers anys a favor de la integració laboral dels col·lectius socialment vulnerables.

L'assignatura, que consta de quatre mòduls, té un enfocament de caràcter interdisciplinar, ja que aborda la problemàtica de la inserció laboral dels col·lectius socialment vulnerables amb referències a la sociologia i a la psicologia social (vulnerabilitat social i transformacions del treball), a les ciències polítiques (polítiques sociolaborals), al dret (marc normatiu), a l'estadística (indicadors d'exclusió), al treball i a l'educació socials (programes d'acció), etc.

Més concretament, el primer mòdul analitza bàsicament els fonaments socials de la crisi actual de l'ocupació i com es reflecteix aquesta crisi en la inserció laboral dels segments de població amb una posició social més vulnerable (factors d'exclusió i col·lectius afectats).

El segon mòdul focalitza l'anàlisi en la transformació de l'experiència i de la concepció del treball en un context en què aquest esdevé més precari i flexible: com s'aproximen i com es projecten les persones a través de l'ocupació.

Feta aquesta composició de lloc de caràcter més teòric, el tercer mòdul representa ja una primera incursió en el terreny de l'acció, i ens situa en l'àmbit de la intervenció sociolaboral.

Finalment, el quart mòdul, de caràcter bàsicament aplicat, revisa les diferents mesures que els programes d'inserció sociolaboral desenvolupen envers els col·lectius socialment vulnerables.

Amunt

L'assignatura Col·lectius socialment vulnerables i inserció laboral forma part del Grau de Relacions Laborals i Ocupació del qual n'és Assignatura Optativa (6 crèdits).

D'acord amb el seu caràcter interdisciplinar, aquesta assignatura està relacionada amb altres assignatures del Pla d'Estudis, especialment i de manera directa amb les assignatures obligatòries de Polítiques sociolaborals, Problemàtiques Psicosocials del món contemporani, Sociopsicologia del Treball i Teoria de les Relacions Laborals. 

Amunt

El caràcter interdisciplinar de l'assignatura afavoreix que els coneixements generals que s'ofereixen en l'assignatura seran transversals en qualsevol dels camps professionals en els quals es projecta el Grau de Relacions Laborals i Ocupació. És a dir, l'interès de l'assignatura no es limita a un perfil professional específic, sinó que els seus coneixements conformen una competència interessant per a aquells professionals que desenvolupen una activitat en el camp de les relacions laborals i l'ocupació, tant per a aquells que es dediquen més directament a treballar amb la inserció de col·lectius socialment vulnerables o que dissenyen o implementen polítiques sociolaborals, però també per a aquells que gestionen organitzacions i volen fer-se una idea més ajustada de la complexitat del món del treball i de la gestió de les persones.

Amunt

Si bé els coneixements previs sobre les polítiques sociolaborals i la sociopsicologia del treball poden ser útils per al seu seguiment, l'assignatura té entitat pròpia i està pensada per donar una visió complerta sobre l'àmbit de coneixement que aborda. Per tant, la manca de coneixements previs no ha de suposar cap impediment per a l'òptima superació de l'assignatura.

Malauradament, a més, l'actualitat ens fa present, sigui a través dels mitjans de comunicació, sigui a través del nostre marc de relacions socials, sigui a través de la nostra mateixa experiència personal, notícies sobre les dificultats d'inserció laboral. Tota aquesta informació connecta perfectament amb l'assignatura, i serà rellevant a l'hora d'abordar el treball que es planteja, especialment en el marc de les pràctiques.

Amunt

Per començar a familiaritzar-se amb l'assignatura, abans de rebre els materials didàctics, sempre que l'estudiant vulgui començar a tenir informació sobre el tema, es proposa fullejar alguns dels informes elaborats per entitats de referència, accessibles per internet, que s'ocupen d'analitzar l'exclusió social i el mercat de treball a Catalunya i Espanya, com ara:

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya: www.ctescat.cat

Fundación Foessa: www.foessa.es

Consejo económico y social de España: www.ces.es/documentos

Caritas: www.caritas.es/que-decimos

Amunt

La realització de l'assignatura ha de permetre als alumnes assolir els següents objectius:

 • Reflexionar sobre els diferents conceptes i enfocaments sobre l'exclusió i la integració sociolaboral: formes, causes i conseqüències.
 • Aprofundir en la identificació dels diferents tipus riscos d'exclusió social i laboral.
 • Conèixer les particularitats que converteixen determinats grups socials en el que s'ha donat a denominar col·lectius amb especials dificultats d'inserció sociolaboral.
 • Conèixer les diferents propostes d'intervenció sociolaboral amb col·lectius en risc d'exclusió sociolaboral i les accions que s'inclouen dins de l'orientació sociolaboral.
 • Adquirir eines per dissenyar processos d'orientació i acompanyament personalitzat a diferents col · lectius en el procés d'inserció laboral.

 

Les competències transversals del grau de Relacions laborals que es treballaran en aquesta asignatura són les següents:

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima
 • Capacitat per buscar, identificar, analitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat d'analitzar l'entorn i els canvis que s'hi succeeixen.
 • Capacitat per l'anàlisi crític i la síntesi.

 

Les competències específiques del Grau de Relacions laborals que s'aborden en aquesta asignatura són:

 • Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals
 • Capacitat per elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmiques i d'inserció laboral

 

Amunt

Mòdul didàctic 1. Col·lectius socialment vulnerables en el context de crisi de l'ocupació

 • L'ocupació i la seva crisi en el capitalisme contemporani

 • Què s'entén per exclusió i vulnerabilitat social?

 • Indicadors contemporanis de l'exclusió de l'ocupació

 • En què consisteix la inserció laboral? Marc d'anàlisi

 Mòdul didàctic 2. La inserció en un mercat de treball en transformació

 • La transformació

 • El gran somni de realitzar-se per mitjà del treball

 • L'obsolescència programada de les persones

 • Dificultats i reptes de futur

 Mòdul didàctic 3. La intervenció sociolaboral

 • Concepte d'intervenció i orientació sociolaboral

 • Nivells d'intervenció i accions d'orientació sociolaboral

 • Gestors del mercat de treball

 • Normativa d'ocupació a Espanya i a la Unió Europea

 Mòdul didàctic 4. La inserció sociolaboral dels col·lectius socialment vulnerables

 • Orientació sociolaboral

 • Formació

 • Intermediació laboral

 • Suport a les iniciatives empresarials i autoocupació

 • Altres mesures

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment. L'estudiant disposa d'ell en format paper i digital i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. En cadascun dels quatre mòduls que composen aquesta assignatura, es presenta el material objecte d'estudi, juntament amb una sèrie d'activitats, glossari i bibliografia del mòdul corresponent.

A més, dins de l'espai virtual de l'aula es troben a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES) que tenen com a funció orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Respecte al material didàctic de l'assignatura, convé assenyalar que tant la situació social, econòmica i laboral com el món de les polítiques d'inserció sociolaboral són força canviants. En aquest sentit, les PACs serviran per aplicar en l'actualitat els coneixements que ofereix l'assignatura, però també per estar al corrent de les novetats en aquest àmbit de coneixement. 

De fet, durant el semestre podreu rebre documentació complementària d'interès en el tauler, de cara a facilitar el treball cooperatiu sobre els temes que tracta l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt