Auditoria sociolaboral I Codi:  13.544    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Auditoria Sociolaboral I és una assignatura que suposa el primer acostament al món de l'auditoria, un dels grans àmbits de les relacions laborals. D'aquesta manera, l'assignatura ofereix un marc general sobre la definició d'una auditoria sociolaboral, els agents implicats, i les diferents aproximacions a un procés d'auditoria; utilitzant conceptes i teories de la psicologia social, la psicologia del treball, i la sociologia del treball. Dins d'aquesta assignatura, analitzarem aquests fenòmens des d'una perspectiva dinàmica i procesual, en la qual entenem que les organitzacions i els seus diferents components i actors estan en un continu procés de canvi i desenvolupament, en el qual intervenen factors i institucions externs i altres elements emergents. Així, des d'aquest enfocament, l'assignatura ofereix un primer mòdul genèric d'aproximació a l'assignatura, un mòdul d'anàlisi quantitativa i un altre qualitatiu, i finalment, una aproximació integral per l'estudi de les auditories; que es complementarà i ampliarà en l'assignatura d'Auditoria Sociolaboral II. 

A més, el nou format NIU afavoreix que els i les estudiants resolguin els reptes explorant els diferents materials, interactuant amb els altres companys i companyes en les eines de comunicació, fent preguntes a l'equip docent, buscant material que justifiqui les decisions preses, o aportant notícies i eines a l'aula per complementar el treball realitzat. 

En relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, aquesta assignatura es relaciona i contribueix als ODS 5. Igualtat de Gènere i 8. Treball Decent i Creixement Econòmic.

Amunt

L'assignatura d'Auditoria Sociolaboral I és una assignatura que s'enfoca fonamentalment en els elements psicosocials de les organitzacions i empreses contemporànies, així com en els seus diferents, processos, anàlisis i problemàtiques. És per això que l'assignatura es vincula amb les assignatures del grau de Relacions Laborals afins a aquest àmbit, com ara: Sociopsicologia del treball, Gestió d'equips de treball, Psicologia de les organitzacions o Gestió del canvi. Addicionalment, aquesta assignatura és la porta d'entrada per després cursar l'assignatura Auditoria Sociolaboral II.

El contingut de l'assignatura s'ha desenvolupat des d'una visió global i multidisciplinar, de manera que ofereix una visió general de les aplicacions de l'auditoria sociolaboral i la seva relació amb d'altres dimensions de l'organització. S'analitzen els diversos elements que la composen així com les tècniques, eines i mètodes més freqüents: prestarem atenció als diferents tipus d'auditories sociolaborals i al llenguatge propi de cada àmbit.

L'assignatura ens porta a una aproximació de continguts d'economia, psicologia social i sociologia que es presenten a d'altres assignatures. Alhora ajuda a aprofundir en les bases teòriques de l'economia aplicada, la psicologia de les organitzacions i del treball i la sociologia del treball. Aquesta assignatura es relaciona directament amb d'altres que aborden aspectes del treball humà com ara Teoria de les relacions laborals, Negociació y Gestió del Conflicte a les Organitzacions o Polítiques Sociolaborals.

Aquesta interdisciplinarietat exigeix que el/la alumne/a desenvolupi un alt grau d'implicació en el desenvolupament de l'assignatura i relacioni contínuament els nous coneixements amb els altres continguts del seu itinerari formatiu.

Amunt

Els àmbits professionals de les auditories sociolaborals gaudeixen d'un moment d'expansió. Des del manteniment de les auditories comptables i financeres tradicionals fins a les modernes auditories de qualitat o medi ambient, les facetes professionals són diverses i algunes en procés de delimitació, la qual cosa suposa un repte per als futurs professionals de l'auditoria, que es presenta en l'assignatura.

El contingut d'Auditoria sociolaboral I entén els recursos humans com capital de l'organització i per tant cal apropar-se a la seva gestió atenent tant a les necessitats dels treballadors com de l'empresa. Als actuals o futurs directius/ves i gestors/es de recursos humans aquesta aproximació els dotarà d'eines d'avaluació, control i planificació per tal d'evitar la conducció reactiva del capital humà.

Alhora els continguts d'Auditoria sociolaboral I també tenen interès per responsables, caps de projectes i membres del comitè d'empresa que trobaran en conceptes com ara els indicadors, un instrument per orientar la millora continuada. Finalment, quant als professionals liberals el coneixement de les eines d'auditoria sociolaboral I redundarà a donar un servei de qualitat als seus clients i una profunda comprensió de les dinàmiques sociolaborals de les organitzacions. Més enllà dels col•lectius professionals que poden fer ús del coneixement d'aquesta assignatura el fet, per exemple, d'incloure un mòdul sobre la responsabilitat social atorga a Auditoria sociolaboral I un interès social general.

Amunt

Resulten adequats, encara que no imprescindibles, uns coneixements mínims de temes de gestió de recursos humans. Llavors es recomana haver cursat o estar cursant les assignatures obligatòries i optatives de l'àmbit sociolaboral o de recursos humans.

Amunt

La bibliografia inicial per familiaritzar-se amb l'assignatura, abans de rebre els materials didàctics, sempre que l'estudiant vulgui començar a tenir informació sobre el tema, és la següent:

 • Brian, E, Becker, M. A., Ulrich, H y Ulrich, D. (2002). El cuadro de mando de RR.HH. Vinculando las personas, la estrategia y el rendimiento de la empresa. Barcelona. Gestión 2000. 
 • Garcia Jané, J., Vía Llop, J., Xirinachs Damians, L. M. (2004). La dimensión cooperativa, economía social y empresa en el siglo XXI. Barcelona: Icaria ("Antracyt")
 • Lado, M. (2013). Introducción a la Auditoría Sociolaboral: una perspectiva desde los Recursos Humanos. Madrid: Bubok Publishing.

Amunt

Les competències transversals  que es treballaran en aquesta assignatura són les següents :
 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són :
 • Capacitat per analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
 • Capacitat per dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
Totes aquestes competències es concentren en els següents objectius d'aquesta assignatura:
 • Conèixer el concepte d'auditoria, en les seves diverses vessants i identificar els elements que intervenen en la seva gestió.
 • Identificar les diferents causes que justifiquen una auditoria, així com els processos interns que poden originar-la.
 • Reconèixer i diferenciar els diferents tipus d'auditories existents, així com els trets propis de cadascuna d'elles.
 • Reconèixer les diferents disciplines de coneixement que formen part de l'anàlisi que es du a terme en l'aplicació d'una auditoria.
 • Comprendre les característiques de les diferents eines de gestió de RRHH com a base per a la seva posterior auditoria i avaluació.

Amunt

ACTIVITAT DE PRESENTACIÓ Presentem-nos! 0,2 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 1. Què és l'auditoria? per què sociolaboral? 1,3 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 2. Què ens aporten les eines quantitatives a una auditoria sociolaboral? 1,4 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 3. Les estratègies qualitatives per l'auditoria sociolaboral 1,5 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 4. Com planificar una auditoria de manera integral? 1,5 crèdits

ACTIVITAT DE CLOENDA. El sentit de l'auditoria sociolaboral 0,1 crèdits

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica i el seu objectiu és facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.
 
Tots els reptes segueixen un esquema molt didàctic: trobaràs un recurs principal, acompanyat d'altres recursos complementaris que amplien, exemplifiquen o ofereixen altres enfocaments sobre la temàtica del repte. A més, per facilitar l'assimilació de les competències de l'assignatura, trobaràs recursos per treballar les habilitats transversals: recursos que qualsevol auditor o auditora ha de conèixer, com evitar el plagi, com fer referències, la importància del llenguatge no sexista, etcètera. 

Recordeu que també és convenient la consulta de la bibliografia recomanada en els mòduls per tal de complementar i ampliar els nous coneixements adquirits, així com alguns documents addicionals (normatives i altres) que podreu trobar  a la biblioteca.

Durant el semestre podreu rebre documentació d'interès al tauler, a on podreu trobar arxius amb informació complementària que possibilitarà el treball cooperatiu sobre un mateix document.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt