Psicologia lloc de treball i desenv. Professional Codi:  13.551    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional, es planteja una aproximació des del punt de vista organitzatiu a tot el que envolta al lloc de treball, tant els seus fonaments en l'organització (és a dir, l'estructura) com el seu disseny en diverses dimensions: funcions, dependències, salari, perfil, etc.

També s'introdueix l'anàlisi dels processos interns de gestió i desenvolupament de persones en el marc de les diferents organitzacions en l'actual context socioeconòmic de canvi i d'incertesa. Al mateix temps, l'assignatura proveeix alguns instruments per a planificar i dissenyar el procés de desenvolupament professional per competències (avaluació de l'acompliment, plans de carrera, plans de desenvolupament, formació).

Amunt

Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional és una assignatura optativa de 6 crèdits del Grau de Relacions Laborals i Ocupació (RLiO).

Té una relació directa amb assignatures obligatòries del grau de RLiO, com per exemple: Persones i Organitzacions, Política i Direcció de Persones, Negociació i gestió del conflicte a les organitzacions i Sociopsicologia del treball; i amb d'altres optatives de l'àmbit psicosocial i la direcció de persones, com per exemple: Psicologia de les organitzacionsGestió per competències i Gestió i Desenvolupament de RRHH, entre altres.

Amunt

L'assignatura Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional aporta instruments teòrics i pràctics específics que permeten a l'estudiant desenvolupar àmbits professionals relacionats amb l'avaluació i la intervenció en el camp de les organitzacions, i també del treball i de les relacions laborals.

Amunt

Per a superar aquesta assignatura no és necessari cap requisit previ.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.


Competències transversals:

CT1: Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT2: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

CT3: Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

CT4: Aprendre de manera autònoma i adaptar-se a noves situacions.


Competències específiques:

CE1: Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.

CE7: Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius.

CE8: Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

Amunt

El lloc de treball. Disseny, definició i descripció

Marc conceptual del lloc de treball
L'estructura organitzativa
Procés d'anàlisi i descripció de llocs de treball

La valoració de llocs de treball

La valoració de llocs de treball
La compensació o el disseny de la política retributiva
Desenvolupament professional: Les persones en el lloc de treball

Organitzacions orientades al desenvolupament professional

El procés de selecció
Conceptualitzant el desenvolupament professional: aprenentatge o acompliment?
Les competències com a fonament per al desenvolupament professional

El desenvolupament professional en les organitzacions: posada en pràctica

L'avaluació de l'acompliment
La carrera professional
La formació com a part del desenvolupament: definicions i principis.
Els plans de desenvolupament basats en competències

Amunt

Intervenció en l'àmbit del treball i les organitzacions Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Disseny de la política retributiva. Principis i mètodes per a determinar la política retributiva en una organització Web
Cas real d'implementació d'un pla de desenvolupament professional Àudio

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt