Gestió d'equips de treball Codi:  13.553    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Gestió d'Equips de Treball és una assignatura que ofereix una aproximació als diferents actors, accions i dinàmiques organitzacionals implicades en els equips de treball. Es tracta d'una assignatura que, utilitzant teories, coneixements i metodologies de la psicologia social del treball i de la sociologia, planteja situacions i casos d'organitzacions reals en la qual els i les estudiants han de prendre decisions, proposar anàlisis i resoldre situacions a nivell individualy grupal en les quals alguns elements dels equips de treball estan compromesos. Es tracta per tant d'una assignatura eminentment aplicada, que permetrà a les persones que la cursin adquirir els coneixements i competències associats a la gestió i intervenció en equips de treball en diferents àmbits i objectius organitzacionals.

A més, el nou format NIU afavoreix que els i les estudiants resolguin els reptes explorant els diferents materials, interactuant amb els altres companys i companyes en les eines de comunicació, fent preguntes a l'equip docent, buscant material que justifiqui les decisions preses, o aportant notícies i eines a l'aula per complementar el treball realitzat. 

En relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, aquesta assignatura es relaciona i contribueix als ODS 5. Igualtat de Gènere i 8. Treball Decent i Creixement Econòmic.

Amunt

L'assignatura de Gestió d'Equips de Treball, forma part de les assignatures del Grau de Relacions Laborals i Ocupació més afins als recursos humans, la intervenció sociolaboral i la psicologia del treball. Es tracta d'una assignatura que ofereix els coneixements i competències sobre com treballar en equip i com resoldre conflictes i tensions de grups organitzacionals, per la qual cosa és una assignatura recomanada per aquells i aquelles estudiants més interessades en l'àmbit de la consultoria organitzacional, la gestió de persones o la intervenció sociolaboral. És per això que per cursar aquesta assignatura, es recomana haver cursat prèviament o estar cursant les assignatures obligatòries "Problemàtiques psicosocials del món contemporani" i "Sociopsicologia del treball".

Amunt

Els i les estudiants que cursin aquesta assignatura al costat de les assignatures de l'àmbit de les organitzacions, s'espera que puguin treballar en àmbits com la consultoria laboral, l'assessoria organitzacional o recursos humans.

Amunt


Per a cursar l'assignatura Gestió d'Equips de Treball, es recomana haver adquirit els coneixements i les competències relacionades amb la gestió de persones i els recursos humans. En aquest sentit, es recomana haver cursat o estar cursant assignatures com a Negociació i Gestió del Conflicte en les Organitzacions, Psicologia de les Organitzacions o Sociopsicologia del Treball.

Amunt

Les competències transversals del Grau de Relacions laborals i ocupació que es treballaran en aquesta assignatura són els següents:

-      Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

-      Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la  la informació.

-      Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars

 

Les competències específiques del Grau de Relacions laborals i ocupació que s'aborden en aquesta assignatura són:

-       Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.

-       Capacitat per elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, a tots els nivells organitzatius.

 

Totes aquestes competències es concentren en els següents objectius d'aquesta assignatura:

·         Comprendre que és un equip de treball, la seva categorització i tipologies.

·         Familiaritzar-se amb les teories i models sobre la composició i funcionament dels equips de treball.

·         Reflexionar sobre els avantatges i inconvenients de treballar en equips de treball.

·         Identificar antecedents a la presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball.

·         Descriure els models de combinació social més utilitzats per explicar la presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball.

·         Identificar i descriure les etapes dels processos de presa de decisions i solució de problemes en  grups i equips de treball.

·         Identificar tècniques efectives per a la presa de decisions en grups i  equips de treball.

·         Identificar avantatges i desavantatges en la presa de decisions i solució de problemes en  grups i equips de treball en relació al treball individual.

·         Analitzar aspectes ètics en la presa de decisions i solució de problemes en  grups i equips de treball.

·         Definir què és el lideratge, les seves similituds i diferències amb el concepte de direcció.

·         Entendre diferents aproximacions a l'estudi i desenvolupament  del lideratge.

·         Analitzar les peculiaritats del lideratge d'equips de treball.

·         Analitzar les relaciones entre lideratge i eficàcia grupal.

·         Identificar possibilitats d'intervenció per al desenvolupament del lideratge.

·         Conèixer els models d'eficàcia grupal.

·         Aprofundir  en les variables relacionades amb l'eficàcia dels equips.

·         Reconèixer les característiques que diferencien a un equip eficaç d'un altre que no l'és

·         Conèixer diferents tècniques per millorar el funcionament dels equips.

Amunt

ACTIVITAT DE PRESENTACIÓ Presentació: Què sabem de la gestió d'equips de treball?n0,2 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 1. Què és un equip de treball? 1,3 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 2. Com solucionar problemes i prendre decisions en grup? 1,9 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 3. El lideratge en els equips de treball1,3 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 4. Com fer que un equip de treball funcioni eficaçment? 1,2 crèdits

ACTIVITAT DE CLOENDA La rellevància de la gestió d'equips de treball 0,1 crèdits

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual

Amunt

El material didàctic que utilitzarem en aquesta assignatura està format bàsicament pel manual de l'assignatura i la resta de Recursos d'aprenentatge que componen els reptes, com ara alguns articles, videos, casos o propostes de lectura (llibres, articles, pàgines web). 

Aquest material s'ofereix com complement del manual amb la finalitat d'aclarir, exemplificar, ampliar o permetre aplicacions d'allò après. També procurarem, en la mesura del possible, ajustarà aquestes recomanacions als vostres interessos (intel·lectuals o professionals).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt