Gènere i treball Codi:  13.557    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Es tracta d'una assignatura de 6 crèdits. En ella es presentaran una sèrie de problemàtiques socials i culturals, que es produeixen al món laboral, relacionades amb les desigualtats de gènere.

L'assignatura tracta d'oferir i mostrar els diferents elements, conceptes i instruments que una mirada de gènere, com una construcció social, pot aportar sobre el funcionament i el desenvolupament de la realitat sociolaboral. Es tractarà de comprendre el desenvolupament i els diferents canvis que s'han produït en l'entorn laboral i familiar així com en els comportaments i actituds, tant individuals com col·lectius, que es desenvolupen en tots dos camps.

Fonamentalment, s'atendrà a les transformacions més recents per identificar les desigualtats de gènere que comporta la nova realitat dels treballs i poder proposar fórmules a favor de la igualtat i la no discriminació.

Amunt

Donat el caràcter transversal de la perspectiva de gènere, les competències, els coneixements, les habilitats i les actituds que adquiriu en finalitzar aquesta assignatura, són aplicables a tots el saprenentatges i assignatures que heu realitzat fins el moment. A la vegada, el contingut de l'assignatura Gènere i treball pretén ser un punt d'inflexió respecte a la visió que teniu sobre el món laboral i les relacions que s'hi estableixen, ampliant i generant noves reflexions sobre el propi concepte de treball, sobre les desigualtats que s'hi generen, sobre les relacions d'explotació que es creen i les seves conseqüències i, sobre les polítiques que es proposen per pal·liar aquesta situació.

Aquesta assignatura està dins la menció d'Agents d'ocupació i desenvolupament local del grau de relacions laborals i, per tant, guarda una especial relació amb les assignatures d'aquesta menció: Col·lectius socialment vulnerables i inserció laboral, treball i qualitat de vida, treball i societat del coneixement, Economia del treball, polítiques d'ocupació, el mercat de treball europeu i la direcció estratègica. Totes aquestes assignatures, com la present, tenen com a objectiu capacitar l'estudiantat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals i, per elaborar, implementar i avaluar-les polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.

Amunt

Com la resta d'assignatures del Grau de Relacions Laborals i Ocupació, els camps professionals en què es projecta Gènere i treball estan relacionats amb la gestió de persones i el coneixement del mercat de treball: l'assessorament a empreses sobre el treball humà, la intervenció, l'assessorament i mediació en la negociació col·lectiva, la direcció i gestió depersones en les organitzacions, la gestió d'empreses intermediàries en el mercat laboral, les auditories laborals, la consultoria sociolaboral, els agents d'ocupació, els serveis d'estudis i l'assessorament en polítiques públiques. Especialment, aquesta assignatura té relació amb el camp de l'ocupació i el desenvolupament local.

Amunt

Per tal de cursar Gènere i treball, no és imprescindible haver superat el contingut d'altres assignatures del grau. Tot i això, totes aquelles experiències i coneixements previs sobre la matèria, ja siguin acadèmics, professionals o personals, us ajudaran a una millor comprensió dels temes que es tracten. També us facilitarà el pas per l'assignatura els coneixements previs que heu anat adquirint sobre les relacions laborals, les polítiques públiques i la sociopsicologia del treball i que us han donat un bagatge en aquest àmbit.

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són de transcendència social i de gran repercussió en el nostre entorn quotidià. Els materials us ajudaran a conformar una visió argumentada de la realitat laboral des d'una perspectiva de gènere, de les polítiques que es porten a terme en aquest camp i de la seva incidència en el model social del nostre país.

Amunt

Les competències transversals del grau de Relacions laborals que es treballaran a l'assignatura són les següents: 

 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar la mateixa activitat de manera òptima.
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa a entorns multidisciplinaris.

 

Les competències específiques d'aquesta assignatura són les següents:

 • Capacitat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
 • Capacitat per analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació a l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
 •  Capacitat per elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i  inserció laboral.

Destaquen com a objectius generals de l'assignatura els següents:

 • Examinar les transformacions històriques i les crítiques que ha rebut el sistema capitalista i patriarcal pels seus efectes sobre la vida dels individus.
 • Identificar les principals diferències que existeixen entre homes i dones al mercat laboral i comprendre les causes de que les dones tinguin una posició subordinada en aquest àmbit.
 • Conèixer les principals iniciatives polítiques que s'han pressuposat per pal·liar les desigualtats i les discriminacions que pateixen les dones a l'àmbit laboral.
 • Detectar els actuals mecanismes de conciliació de la vida laboral i familiar davant les noves realitats de l'ocupació, com, per exemple, el teletreball.

Amunt

Es composa de 4 mòduls distribuïts de la següent manera:

Mòdul 1: Evolució del patriarcat i del capitalisme: Divisió sexual del treball. Anàlisi del treball de les dones. S'analitzarà l'evolució de la construcció social del gènere i models hegemònics de feminitat i de masculinitat. Relacions entre el treball productiu i reproductiu en el capitalisme.

Mòdul 2: Transformacions del treball i desigualtats de gènere. S'analitzaran els factors i elements que estructuren la discriminació de gènere al món laboral i a les organitzacions. Així com ha d'incidir les darreres crisis a les desigualtats de gènere amb la mirada posada als treballs. 

Mòdul 3: Polítiques i plans d'igualtat al mercat laboral espanyol: Igualtat i acció positiva. Transversalitat. Estudi dels principis que s'apliquen a les polítiques d'igualtat. Mecanismes institucionals per al compliment dels Plans d'Igualtat.

Mòdul 4: Noves formes d'ocupació i mesures de conciliació: Noves formes d'ocupació. TICs i ocupació. Mesures i plans de conciliació de la vida laboral i familiar.

Amunt

Per a construir un pla d'igualtat Web

Amunt

Els materials de l'assignatura són els 4 capítols que trobareu penjats a materials i fonts.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt