Economia del treball II Codi:  13.560    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Comprendre el funcionament del mercat de treball s'ha convertit en un dels reptes més importants per als analistes econòmics en els darrers anys. La existència de comportaments molt divergents en el mercat laboral dels principals països industrialitzats, la precarietat laboral i, sobretot, les elevades taxes d'atur presents en moltes d'aquestes economies, han fet créixer l'interès per a entendre i interpretar adequadament les causes determinants de l'evolució de la demanda i l'oferta de treball.

Addicionalment, l'evolució del mercat de treball en els anys recents ha vingut acompanyada de canvis que han transformat la legislació i enles relacions laborals, que podríem situar en un marc de creixent flexibilització. En aquest context, l'assignatura d'Economia del Treball II té com a principal objectiu que l'estudiant aprofundeixi en el coneixement dels aspectes més rellevants del funcionament del mercat de treball en les economies més avançades, els aspectes bàsics de les quals foren introduïts a l'estudiant a l'assignatura d'Economia del Treball I.

D'aquesta manera, el material didàctic de l'assignatura tracta de que l'estudiant aprofundeixi en els coneixements ja adquirits sobre el funcionament del mercat de treball i identifiqui els principals factors determinants de l'evolució del mercat laboral en les economies del nostre entorn més proper.

Amunt

Aquesta assignatura complementa els continguts de l'Economia del Treball I. És una assignatura optativa del Grau en Relacions Laborals i Ocupació, on està inclosa dintre de la menció "Treball i ocupació". 

Amunt

L'assignatura no té una aplicació immediata a la realitat empresarial, però pel fet de facilitar la comprensió del mecanisme de funcionament del mercat de treball -per exemple, agents d'ocupació i desenvolupament local-. Aquesta assignatura configura un un curs bàsic per qualsevol persona que vulgui tenir un coneixement empíric i teòric de la situació actual, a la vegada que li permet realitzar possibles análisis.

Amunt

És necessari tenir coneixements bàsics d'economia, tant de microeconomia com de macroeconomia, així com estar familiaritzat amb els fonaments de l'economia laboral que s'assoleixen a l'assignatura prèvia d'Economia del treball I.

Amunt

Grau d'Economia: És recomanable haver superat les assignatures d'Introducció a la microeconomia, Introducció a la macroeconomia i Economia del treball I

Grau de Relacions Laborals i Ocupació: És aconsellable cursar aquesta assignatura després d'haver superat les assignatures d'Introducció a l'economia i Economia del treball I

Amunt

Competències transversals

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima
 • Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris. 

Competències específiques

 • Analitzar i explicar el comportament i el funcionament del mercat de treball, i dels agents implicats en les relacions laborals, en diferents escenaris de interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
 • Elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral. 
 • Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.
 • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia. 
 • Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i disennyar mesures en relació amb la selecció de les més adequades en funció dels objectius.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 1. Entendre les transformacions experimentades per les economies capitalistes i analitzar com aquests canvis afecten als mercats de treball
 2. Conèixer l'estructura sectorial de l'ocupació de l'economia espanyola, i la seva evolució, a partir de d'utilització dels seus principals indicadors. I, addicionalment, entendre els seus trets distintius respecte a altres economies del nostre entorn. 
 3. Comprendre els processos de transformació experimentades en l'agricultura, la industria i els serveis
 4. Entendre el concepte d'ocupació i, en especial, les raons que justifiquen l'estudi de les estructures ocupacionals.
 5. Relacionar la problemàtica que planteja les previsions de mà d'obra segons nivells ocupacionals amb la demanda d'educació
 6. Explicar el significat de la flexibilitat laboral, analitzar les conseqüències de les distintes modalitat i com cadascuna d'elles és relaciona amb l'ocupació
 7. Conèixer els aspectes fonamentals de les polítiques de mercat de treball, tant actives com passives, i la seva incidència sobre les condicions laborals i l'ocupació

Amunt

El material didàctic d'Economia del Treball II s'estructura en els següents mòduls didàctics: 

Mòdul 1. El mercat de treball a l'OCDE i Espanya. Descripció de les característiques generals de l'evolució de l'ocupació a les principals economies industrialitzades, amb especial atenció als aspectes que han transformat el mercat de treball espanyol en les darreres dècades. 

Mòdul 2. L'estructura sectorial de l'ocupació. S'analitza com l'evolució econòmica ha transformat la estructura sectorial de l'economia, i com aquest canvi ha incidit en el mercat laboral i en els agents que operen. 

Mòdul 3. Factors de canvi a l'agricultura, la indústria i els serveis. S'analitzen els factors determinants de la transformació dels grans grups d'activitat econòmica, tant pel que fa a la producció i a l'ocupació.

Mòdul 4. Les estructures ocupacionals. S'estudien les causes determinants del canvi ocupacional.

Mòdul 5. La flexibilitat dels mercats de treball i l'ocupació. S'analitza la correspondència existent entre flexibilitat del mercat de treball i l'evolució de l'ocupació. 

Mòdul 6. Les polítiques de mercat de treball. Comprendre la distinció entre polítiques actives i passives del mercat de treball, els seus principals trets característics i els seus efectes.

Amunt

Amunt

Cada un dels mòduls didàctics conté, a més de la introducció i objectius, una presentació dels continguts i conclusions, un resum, uns exercicis d'autoavaluació amb el solucionari, i una bibliografia. A més, i també important, hi ha unes activitats que combinen exercicis amb unes invitacions a visitar diferents adreces d'Internet interessants per a conèixer l'economia del treball i la realitat del mercat de treball espanyol.

Cal tenir present que el conjunt del material didàctic està format pel material en format electrònic al qual teniu accés des de l'aula de l'assignatura. Tot el seu contingut és susceptible de ser inclòs a les activitats d'avaluació continuada. També us pot ser d'utilitat consultar l'Hiperrepertori o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt