Elements de gestió de la PRL Codi:  13.570    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Un dels objectius fonamentals de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals és que els responsables de les empreses incorporin al seu rol directiu la protecció de la seguretat i la salut dels seus treballadors com a una més de les seves funcions de gestió.

Així en la primera part de l'assignatura, s'aborden els requisits mínims per a gestionar la prevenció com qualsevol altra àrea en l'empresa. Es fa una aproximació a la composició i administració d'empreses i es treballen les dues funcions básiques de la gestió, com són la planificació i l'organització de la prevenció. A partir d'aquests coneixements es plantegen els models de gestió preventiva que actualment tenen més implantació en les empreses.

En la segona part es fa una aproximació a les aportacions de tècniques complementàries (gestió integrada de PRL) que, per la seva incidència, constitueixen en l'actualitat procediments útils i necessaris per a la intervenció en matèria de prevenció. Presenta aspectes teòrics, legislatius i instrumentals vinculats a models de gestió integral de la prevenció, com són els costos de la sinistralitat, la rendibilitat de la prevenció i les auditories de sistemes preventius.

Amunt

Elements de Gestió de la PRL és una assignatura optativa de 6 ECTS, que forma part de l'itinerari "Auditoria sociolaboral i prevenció de riscos laborals" del pla d'estudis del Grau de Relacions Laborals i Ocupació.

Amunt

Com a integrant del Grau de Relacions Laborals i Ocupació, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior.

Amunt

Per cursar Elements de Gestió de la PRL és recomanable haver superat l'assignatura de Fonaments jurídics de la PRL.

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades pel tutor acadèmic.

Amunt

Objectius generals

- Identificar les diferents tipologies d'empresa respecte a la seva forma jurídica i coneixer els trets més significatius de les diferents formes de gestionar empreses.

- Coneixer les característiques fonamentals de la integració de la prevenció de riscos laborals en la gestió general de l'empresa.

- Identificar els diferents models existents per a gestionar la prevenció de riscos laborals.

- Conèixer els principis en els quals es basen les auditories de prevenció de riscos laborals i com es duen a terme.

- Aproximar-se als principis d'altres matèries preventives com la seguretat del producte, el sistema de qualitat, la gestió mediambiental, la seguretat industrial i patrimonial i la seguretat viària.

- Conèixer els arguments econòmics de la prevenció. 

 

Competències bàsiques i generals

CB1 - Que els estudiants demostrin tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i sol trobar-se a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixments al seu treball o vocació d'una manera professional i disposin de les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins dels seu àmbit d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins del seu àmbit d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

CT1 - Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

CT4 - Aprendre de manera autònoma i adaptar-se a noves situacions.

Competències específiques

CE3 - Capacitat per a analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adecuació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.

CE8 - Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i la diagnosi obtinguda aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

Amunt

Mòdul 1: Administració d'empreses en el marc de la PRL 

Mòdul 2: Planificació i organització de la PRL  

Mòdul 3: Mòdels de gestió en PRL

Mòdul 4: Auditories en PRL

Mòdul 5: Economia de la PRL

Amunt

Amunt

 • Cuatrecasas Arbós, Lluís (2000) .Organización de la producción y dirección de operaciones : sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva / Lluis Cuatrecasas Arbós . Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces, 2000.
  ISBN: 8480044136
 • (cop. 1998) .Glosario de prevención de riesgos laborales / Fernando G. Benavides ... [et al.] . Barcelona [etc.] : Masson, cop. 1998.
  ISBN: 8445807455
 • Benavides, Fernando G. (2000) .Salud laboral : conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales / Fernando G. Benavides, Carlos Ruiz-Frutos, Ana M. García (2ª ed.) . Barcelona [etc.] : Masson, 2000.
  ISBN: 8445810022
 • (cop. 2002) .Seguridad en el trabajo / Fernando Casadevante ... [et al.] (3ª ed.) . Madrid : Santillana, cop. 2002.
  ISBN: 8429481486
 • Fernández Muñiz, Beatriz (2005) .Cómo crear un entorno de trabajo seguro : organización y gestión económica de la salud laboral / Beatriz Fernández Muñiz, José Manuel Montes Peón, Camilo José Vázquez Ordás . Madrid : Thomson, 2005.
  ISBN: 8497324226
 • (2005) .Factbook prevención de riesgos laborales / Audelco (5a ed.) . Pamplona : Aranzadi, 2005.
  ISBN: 8497678508
 • (2007) .Salud laboral : conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales / Carlos Ruiz-Frutos... [et al.] (3a ed) . Barcelona [etc.] : Masson, 2007.
  ISBN: 9788445817124

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Aquest material es troba a l'aula, en l'espai Recursos, i té format web. Els materials es presenten en aquest format perquè afavoreix una més ràpida actualització, aspecte aquest especialment important en una assignatura com la que ens ocupa, molt depenent de les actualitzacions normatives. És possible obtenir una versió imprimible d'aquests continguts a partir de les pròpies eines del material web.

Per un altra banda, en la secció "Fonts d'Informació" de l'àrea de Recursos, teniu a la vostra disposició un conjunt de vincles a recursos d'informació interessant per a la Prevenció de Riscos Laborals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt