Tècniques de la PRL Codi:  13.571    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Tècniques de la PRL és una introducció al coneixement de les tècniques que permeten desenvolupar l'activitat preventiva.

Amb l'estudi d'aquesta assignatura, es realitza una introducció i s'adquireix un coneixement bàsic de les tècniques de control i de prevenció del risc dins de les àrees de Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Medicina del Treball.

Amunt

L'assignatura Tècniques de la PRL és una matèria optativa de 6 ECTS, que forma part de l'itinerari "Auditoria sociolaboral i prevenció de riscos laborals" del pla d'estudis del Grau de Relacions Laborals i Ocupació.

Amunt

Com a integrant del Grau de Relacions Laborals i Ocupació, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior.

Amunt

Per a cursar l'assignatura de Tècniques de la PRL cal estar matriculat o haver superat o convalidat l'assignatura de Fonaments Jurídic de la Prevenció de riscos laborals.

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades pel tutor acadèmic.

Amunt

Els objectius i resultats d'aprenentatge perseguits amb la realització d'aquesta assignatura són, com a mínim, els següents:

 • Comprendre l'abast i la funció de la disciplina de Seguretat en el treball.
 • Aplicar les diferents tècniques de Seguretat segons les circumstàncies, amb l'objectiu d'evitar els accidents de treball.
 • Identificar la necessitat d'avaluar els diferents riscos relacionats amb la seguretat dels equips i dels espais treballo.
 • Conèixer els fonaments i principis bàsics de la Higiene Industrial.
 • Identificar els agents físics, químics i biològics que generen malalties professionals.
 • Comprendre la Higiene Indústrial com a tècnica preventiva per a poder identificar els riscos, reduir l'exposició i disposar les mesures correctores oportunes.
 • Comprendre l'àmbit d'actuació de l'Ergonomia i els principals conceptes relacionats amb aquesta especialitat.
 • Identificar els factors de risc ergonòmic del lloc de treball i reconèixer la importància d'avançar cap al disseny ergonòmic.
 • Conèixer les principals estratègies d'actuació preventives en l'àmbit de l'Ergonomia, i en particular les relacionades amb treball repetitiu, treball amb pantalles de visualització de dades.
 • Prendre consciència del valor de l'adaptació social del treballador al mitjà laboral, objectiu que persegueix la Psicosociologia Aplicada al treball.
 • Identificar els factors de risc psicosocial i entendre la importància actual d'aquests.
 • Conèixer la metodologia d'avaluació psicosocial i les principals estratègies preventives d'aquesta tipologia de riscos.
 • Adoptar mesures de prevenció de riscos laborals com a aspecte fonamental de la política empresarial de responsabilitat social, de sostenibilitat i competitivitat.
 • Entendre la Medicina del treball com a especialitat responsable de protegir i vetllar per la salut dels treballadors.
 • Conèixer les diferents funcions de la medicina del treball i reconèixer el rol de la vigilància de la salut en la prevenció de malalties i patologies noves vinculades als canvis actuals en el món del treball.
 • Elaborar i interpretar estadístiques de Seguretat i Salut en el treball.


Les competències que l'estudiant ha d'acreditar per a l'assoliment dels objectius de l'assignatura són les següents:

Competències específiques

 • CE3 - Capacitat per a analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per a la direcció i a les exigències legals.
 • CE8 - Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i la diagnosi obtinguda aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

Competències transversals

 • CT4 - Aprendre de manera autònoma i adaptar-se a noves situacions.

Amunt

En particular, el material que conforma aquesta assignatura s'estructura en 5 mòduls.

Mòdul 1: Seguretat en el treball

Els seus continguts pretenen, en primer lloc, aportar la informació necessària per a consolidar una opinió personal sobre els diferents conceptes relacionats amb els accidents de treball i l'avaluació de riscos, adquirint els coneixements que permetin tractar una recerca d'accidents, fer una anàlisi estadística de la situació o realitzar una avaluació de riscos, entre altres. En segon lloc, es tracten aspectes concrets relatius a les normes i la senyalització de la seguretat, la protecció col·lectiva i individual i la seguretat en els llocs i espais de treball. Finalment, s'analitzen elements crucials per a la seguretat com són les màquines, els equips i l'electricitat, i s'estudien els riscos i les mesures preventives adequades davant els incendis, les explosions i la indústria química.

Mòdul 2: Higiene industrial

Els seus continguts pretenen aportar informació necessària per a consolidar una opinió personal sobre diferents conceptes relacionats amb les malalties professionals derivades de l'exposició de contaminants. Es tractaran els diferents mètodes d'actuació de la branca d'higiene i els seus possibles contaminants.  Finalment s'estudiaran les diferents funcions de la figura de l'higienista industrial.

Mòdul 3: Ergonomia

Els seus continguts pretenen aportar informació necessària per poder comprendre l'àmbit d'actuació de l'Ergonomia. Es tractaran els principals conceptes relacionats amb l'ergonomia. També es tractaran la càrrega física de treball i les condicions ergonòmiques de l'ambient físic per poder identificar els factors de riscos i conèixer les principals estratègies d'actuació.

Mòdul 4: Psicosociologia

El contingut d'aquest mòdul pretén aportar la informació necessària per poder analitzar els riscos psicosocials. S'analitzarà què és l'estrès, el mobbing, el burnout, la violència i quins són els principals factors de risc que els generen, a més de les seves principals tècniques de mesurament. Tota aquesta informació ens aportarà conèixer els principals conceptes i metodologies d'avaluació relacionats amb la psicosociologia per poder establir estratègies preventives dels riscos psicosocials.

Mòdul 5: Medicina del treball

En aquest mòdul es pretén aportar coneixements de la salut en el treball així com els danys de la salut en el treball mitjançant accident de treball, malaltia professional o malalties relacionades amb la feina.  S'analitzaran les funcions de medicina del treball tractant la vigilància de la salut, promocionant la salut en el treball i l'organització dels primers auxilis a l'empresa.  Es coneixeran les diferents funcions de medicina del  treball.

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Aquest material es troba a l'aula, en la secció Material de l'espai Recursos. Els materials es presenten en aquest format web i és possible obtenir una versió imprimible d'aquests continguts a partir dels pròpies eines del material web.

D'altra banda, en la secció Fuentes d'Informació de l'espai Recursos, hi ha un conjunt de vincles a recursos d'informació interessant per a la prevenció de riscos laborals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt