Pràctiques I Codi:  13.572    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura de Pràctiques Empresarials I és una assignatura que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses reals.

Aquesta assignatura és l'escenari adequat per a posar en pràctica les competències assolides al llarg de la titulació i, especialment, els coneixements, actituds i habilitats associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l'adquisició d'aquestes competències mitjançant l'aprenentatge experimental.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques Empresarials I és una assignatura optativa de 6 crèdits.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques empresarials I, per la seva pròpia definició, es projecta a la totalitat dels camps professionals. Els estudiants tindran l'oportunitat de cursar les pràctiques en empreses de qualsevol sector, sempre i quan l'oferta formativa s'ajusti a les característiques de l'assignatura.

Amunt

Per desenvolupar les pràctiques no es necessiten aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, els que s'han après en assignatures prèvies i acreditar que es disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Amunt

Per poder fer l'assignatura de Pràctiques empresarials I és necessari haver superar 120 crèdits del grau corresponent.

Per matricular les pràctiques cal sol•licitar autorització prèvia, d'acord amb el procediment i calendari establert. Així, és necessari comunicar al tutor la voluntat de voler cursar les pràctiques i omplir el formulari de sol•licitud de realització de les Pràctiques. Una vegada l'estudiant disposa d'empresa per fer les pràctiques serà necessari signar un conveni de pràctiques per tal de poder cursar l'assignatura.

El número mínim d'hores a realitzar a l'empresa o organització per tal de superar les pràctiques és de 135 hores.

Amunt

Objectius:

•    Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial.
•    Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.
•    Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.
•    Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn empresarial real.

 Competències transversals:

•    Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
•    Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
•    Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
•    Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
•    Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
•    Capacitat per a la negociació.
•    Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
•    Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
•    Capacitat per emprendre i innovar.

Competències específiques del Grau d'ADE:

•    Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
•    Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
•    Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
•    Capacitat per desenvolupar eficientment labors d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
•    Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
•    Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
•    Capacitat per a l'orientació de resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Competències específiques del Grau de Relacions Laborals i Ocupació:


•    Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
•    Capacitat per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
•    Capacitat per a analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins les organitzacions, amb la finalitat de determinar-ne l'adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
•    Capacitat per a identificar els principis jurídics, com també les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
•    Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
•    Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.
•    Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans en tots els nivells organitzatius
•    Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
•    Capacitat per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.
•    Capacitat per a assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
•    Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal, i defensa davant dels tribunals.

Competències específiques del Grau de Màrqueting i Investigació de mercats:

•    Capacitat per a analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
•    Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines de investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.
•    Capacitat per a dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
•    Capacitat per a entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
•    Capacitat per a concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin un ús intensiu de les TIC, en general, i d'internet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.
•    Capacitat per a desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
•    Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
•    Capacitat per a planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió de producte en el canal.
•    Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.
•    Capacitat per a planificar iniciatives de venda orientades al client i per a liderar equips de vendes.
•    Capacitat per a aprendre a valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt