Pràctiques II Codi:  13.574    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura de Pràctiques II és una assignatura que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses reals.

Aquesta assignatura és l'escenari adequat per a posar en pràctica les competències assolides al llarg de la titulació i, especialment, els coneixements, actituds i habilitats associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l'adquisició d'aquestes competències mitjançant l'aprenentatge experimental

Amunt

Les competències transversals dels graus dels Estudis d’Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són:

•    Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
•    Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
•    Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
•    Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
•    Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
•    Capacitat per a la negociació.
•    Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
•    Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
•    Capacitat per emprendre i innovar.

Les competències específiques del grau en Relacions Laborals i Ocupació que s’aborden en aquesta assignatura són:
•    Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
•    Capacitat per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
•    Capacitat per a analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins les organitzacions, amb la finalitat de determinar-ne l'adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
•    Capacitat per a identificar els principis jurídics, com també les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
•    Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
•    Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.
•    Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans en tots els nivells organitzatius
•    Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
•    Capacitat per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.
•    Capacitat per a assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
•    Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal, i defensa davant dels tribunals.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

1.    Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial.
2.    Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.
3.    Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.
4.    Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn empresarial real.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques II en ser una assignatura que té com a objectiu posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de la titulació no té assignats uns mòduls o materials concrets.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt