Comportament dels agregats econòmics Codi:  15.612    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es pot catalogar de fonamental, en el sentit que no persegueix l'assimilació d'un seguit de conceptes d'aplicació immediata a la realitat empresarial sinó que està orientada a comprendre el funcionament bàsic de les economies modernes, que és el marc on les empreses desenvolupen la seva activitat. 

L'economia és una ciència social l'objectiu de la qual és l'estudi de la realitat econòmica. L'economia es pot definir com la ciència que té per objecte estudiar l'assignació dels recursos escassos destinats a la producció i distribució de béns i serveis per tal de satisfer les necessitats humanes. És en aquest context on sorgeix la principal dificultat a què s'afronta l'ésser humà: l'escassetat de la majoria de recursos. Per tant, no és difícil entendre que molts dels problemes de la ciència econòmica sorgeixen en considerar en quina forma i proporció s'han d'administrar aquests recursos escassos per a satisfer les necessitats humanes.

En aquest context, és important dir que en aquesta assignatura es treballa la competència transversal Comportament ètic i global. Aquesta competència comprèn el treball dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides i inclosos a l'Agenda 2030 (https://sdgs.un.org/goals) següents:

 • ODS5: Igualtat de gènere
 • ODS9: Treball digne i creixement econòmic

En la mesura que actualment el desenvolupament transita cap a un paradigma de creixement més sostenible, és important dotar els estudiants de coneixements i eines per mesurar i comprendre les variables socials i ambientals que promoguin aquest creixement.

Amb l'objectiu d'estandarditzar i simplificar els problemes originats per l'escassetat de recursos i atès l'ampli ventall de situacions en les quals es troben els individus, la ciència econòmica construeix models econòmics que expliquen el seu comportament. L'objectiu principal d'aquests models econòmics és representar la realitat econòmica de forma simplificada per a facilitar la comprensió i poder avaluar les conseqüències de les diverses actuacions dels diferents agents econòmics (empreses, consumidors, governs, etc.). Els models es dissenyen a partir de l'observació dels comportaments dels agents econòmics en la vida real. Treballar amb models implica reconèixer que la realitat és molt complexa i que per comprendre-la ens cal limitar l'estudi als seus aspectes fonamentals. En altres paraules, quan treballem amb models obviem qualsevol cosa que sigui accessòria al problema que ens ocupa. El treball amb models sempre comporta un cert grau de formalització utilitzant instruments de caràcter gràfic i/o matemàtic, però en un curs introductori com aquest no s'anirà més enllà d'un límit raonable.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del grup d'assignatures que constitueixen la matèria de formació bàsica en els plans d'estudis de diferents Graus (Administració i direcció d'empreses, Màrqueting i investigació de mercats, Turisme i Economia) que s'ofereixen a la UOC. Es tracta d'una assignatura transversal de 6 ECTS. En el Grau d'Economia aquesta assignatura es diu Introducció a la macroeconomia.

El seu objectiu és proporcionar les competències i els continguts bàsics per entendre i comprendre a nivell bàsic les principals àrees de coneixement relacionades amb els diferents plans d'estudis a on està compresa.

Amunt

Per tal de seguir correctament aquesta assignatura, és important tenir actualitzats els coneixements bàsics de matemàtiques, com per exemple, regles de derivació, resolució de polinomis, el treball amb logaritmes neperians, etc. Així mateix, és molt recomanable conèixer les principals característiques de les funcions d'oferta i demanda o haver cursat l'assignatura Mercats i conducta (Introducció a la microeconomia en el Grau d'Economia).

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant transversals com específiques (és a dir, conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'economia) juntament amb uns coneixements dels conceptes econòmics i del funcionament de l'economia, així com de les principals polítiques econòmiques. Les competències i objectius - resultats d'aprenentatge es concreten per a cada un dels graus esmentats com segueix:

CT1ECO/CT3ADE (Pla 2009 i 2022)/CT1MIM/CT3TUR - Compromís ètic i global. Perspectiva de gènere.

CT2ECO/CT2ADE (Pla 2022) - Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

CT3ECO/ CT2ADE (Pla 2009)/CT2MIM/CT2TUR - Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

CT5ECO/CT7ADE (Pla 2009)/CT7MIM/CT7TUR - Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en una llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

CE1ECO - Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

CE2ECO/CE1ADE (Pla 2022) - Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

CE4ADE (Pla 2009)/CE4TUR - Generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

CE4ECO/CE2ADE (Pla2022) - Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

CE2ADE (Pla2009)/CE2TUR - Entendre el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions, amb especial atenció al comportament empresarial.

CE10ECO -  Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica.

Llegenda:

CTn: competència transversal a on "n" identifica la numeració que rep en cada un dels graus en que s'ofereix aquesta assignatura.

CEn: competència específica a on "n" identifica la numeració que rep en cada una dels graus en que s'ofereix aquesta assignatura.

 

ECO: grau Economia

ADE: grau Administració i direcció d'empreses.

MIM: grau Màrqueting i investigació de mercats

TUR: grau Turisme

En les competències del grau ADE entre parèntesi s'informa a quin pla d'estudis corresponen: pla 2009 (antic) i/o pla 2022 (nou).

A continuació, s'enumeren les anteriores competències informant dels seus respectius criteris d'acompliment:

Competències 

Competències transversals:

 • Compromís ètic i global. Perspectiva de gènere, (abans anomenada Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable). Redacció de la competència: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.                 

           Criteris d'acompliment:

- Comprendre els conceptes, teories i models existents per a analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional.

- Identificar les conseqüències que les decisions professionals tenen sobre les altres persones i sobre l'entorn.

- Analitzar i avaluar casos concrets de dilemes ètics professionals, utilitzant els conceptes, teories i models adequats.

- Autoavaluar les pròpies pràctiques professionals en termes de la seva ètica i responsabilitat, amb el fi de detectar possibilitats per a la millora personal.

- Proposar alternatives per a resoldre un dilema ètic o de responsabilitat professional.

- Dissenyar plans d'acció que puguin ser desenvolupats per les organitzacions en base a les consideracions ètiques i de responsabilitat professional.

 • Buscar, identificar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

           Criteris d'acompliment:

- Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

- Aplicar estratègies per a la cerca de la informació necessària.

- Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.

- Organitzar la informació seleccionada.

- Interpretar i relacionar aquesta informació per tal de prendre decisions.

 

 •  Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

           Criteris d'acompliment:

- Identificar els elements del procés de comunicació.

- Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.

 - Aplicar les normes ortogràfiques, gramaticals i sintàctiques pròpies de l'idioma utilitzat.

- Emprar el vocabulari adequat als elements identificats en el procés de comunicació.

- Presentar el missatge d'una manera  formalment adequada al receptor i al context.

- Promoure un procés continuat de retroalimentació amb els receptors.

 

Competències específiques:

 •  Entendre el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions, amb especial atenció al comportament empresarial.

           Criteris d'acompliment:

                - Identificar els processos, agents i institucions econòmiques rellevants.

                - Identificar els principals corrents de pensament i les polítiques econòmiques que se'n deriven.

              - Comparar els processos econòmics, els seus agents i institucions en relació amb el context internacional o amb altres casos  d'interès.

              - Comprendre els processos econòmics, els seus agents i institucions.

 

 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, tot aplicant els instruments tècnics (les metodologies) pertinents.

           Criteris d'acompliment:

       - Avaluar i implementar polítiques econòmiques a partir de l'anàlisi de l'economia, els seus agents i institucions.

Objectius - Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura té un objectiu general: presentar el tipus de raonaments, conceptes i anàlisis propis de l'economia i familiaritzar-s'hi. Naturalment, també es tracta de presentar de manera clara els temes i problemes econòmics principals i com han mirat de donar-hi resposta els economistes.   Les anteriors competències, tant les transversals dels graus com les específiques, es poden concretar en els següents objectius - resultats d'aprenentatge comuns:  

1. Proporcionar instruments, tant teòrics com pràctics, que permetin d'analitzar i entendre la realitat econòmica.

2. Conèixer les principals macromagnituds i els factors que hi incideixen.

3. Aprendre a interpretar i utilitzar les variables macroeconòmiques.

4. Entendre els conceptes vinculats als principals objectius econòmics: estabilitat de preus i inflació, plena ocupació i atur, creixement econòmic i desenvolupament.

5. Saber quines són les principals polítiques què s'apliquen a l'exercici de la pràctica econòmica, les interaccions existents entre aquestes, i també els objectius que persegueixen.

6. Comprendre les raons que justifiquen l'adopció de determinades mesures de política econòmica.

7. Preveure i avaluar les conseqüències de la implementació de dues de les més importants polítiques econòmiques (la política monetària i la política fiscal).

8. Estudiar el sector exterior i les principals magnituds relacionades amb aquest sector: la balança de pagaments i el tipus de canvi.

Amunt

Aquesta assignatura analitza els grans agregats econòmics i la seva evolució (producte interior brut, inflació,...), els objectius macroeconòmics, i alguns dels instruments de política econòmica i el sector exterior (tipus de canvi i balança de pagaments). Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen en quatre grans temes que coincideixen amb cadascun dels 4 mòduls docents, tal com es mostra a continuació:  

El primer tema "Magnituds macroeconòmiques", té per objectiu estudiar les magnituds macroeconòmiques relacionades amb l'activitat econòmica: producció, renda i demanda agregada. L'anàlisi inclou la definició, interpretació i mesurament de les esmentades magnituds macroeconòmiques, i també planteja alguns problemes i limitacions tant per calcular-les com per a dur a terme comparacions entre les unes i les altres.  

Els temes "Objectius macroeconòmics" i "Principals polítiques macroeconòmiques" estan àmpliament relacionats. El primer estudia els tres objectius econòmics que figuren en el programa de política econòmica de qualsevol govern: l'estabilitat de preus, la plena ocupació i el creixement econòmic. Per la seva banda, el segon, s'ocupa d'analitzar com assolir els objectius anteriors. És a dir, estudia dues de les més importants polítiques macroeconòmiques que s'instrumenten des del govern per lluitar contra la inflació i contra la desocupació, en un marc de creixement econòmic. Les esmentades polítiques són la política monetària i la política fiscal.  

L'últim tema es tanca amb el mòdul, "El sector exterior", el qual analitza la importància del comerç internacional, així com la balança de pagaments i el tipus de canvi de les monedes, com a elements relacionats amb les transaccions exteriors d'un país.  

A continuació, s'enumeren els continguts de cadascun dels temes que composen aquesta assignatura:  

Magnituds macroeconòmiques

1. L'activitat econòmica. Producció, renda i despesa

2. El producte interior brut (PIB) i altres magnituds macroeconòmiques

3. El model de demanda agregada

4. Les comparacions dels indicadors macroeconòmics    

Objectius macroeconòmics

1. Objectius i política econòmica

2. L'estabilitat de preus

3. La plena ocupació

4. El creixement econòmic i el desenvolupament    

Principals polítiques macroeconòmiques

1. Els models macroeconòmics

2. La política monetària

3. La política fiscal    

El sector exterior

1. La balança de pagaments

2. El comerç internacional

3. El tipus de canvi

4. La internacionalització de la producció

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través dels diferents enllaços. Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dona a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, al mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup.

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics estan disponibles en diferents formats electrònics a l'aula de l'assignatura.
 • Material Web Associat. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.
 • Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt