Iniciativa emprenedora Codi:  15.615    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Cada dia apareixen noves oportunitats de negoci per donar resposta a necessitats fins ara inexistents o insatisfetes o bé per millorar l'oferta existent. A més a més,  les organitzacions valoren cada vegada més tenir una cultura organitzativa emprenedora i estimulen que les persones que hi treballen  actuin com a emprenedores en la mateixa organització. I és que s'ha demostrat que existeix una relació positiva entre la iniciativa emprenedora i el desenvolupament d'un país o regió. Entre altres característiques, contribueix al creixement econòmic, és una font d'innovació, afavoreix la creació d'ocupació i contribueix a la cohesió i dinamisme social.

Així doncs, l'assignatura Iniciativa Emprenedora pretén fomentar l'esperit emprenedor de l'estudiantat a partir de la introducció als principals elements que configuren el procés emprenedor des d'un enfocament aplicat i pràctic.  Primerament ens introduirem en el fenomen emprenedor, analitzant diverses tipologies i tenint en compte una perspectiva de gènere.A continuació, ens endinsarem en la ideació, validació, modelatge  i presentació d'un projecte emprenedor que sigui viable i sostenible (seguint els objectius de desenvolupant sostenible)   tot desenvolupant i potenciant les nostres capacitats d'iniciativa, innovació i treball en equip.

Amunt

Iniciativa emprenedora és una assignatura transversal de 6 crèdits que s'ofereix als graus de Turisme (bàsica), Relacions Laborals i Ocupació (bàsica), Comunicació (bàsica),  Informació i Documentació (bàsica), Llengua i Literatura Catalanes (bàsica), Enginyeria Informàtica (optativa), Multimèdia (optativa),   Gestió i administració pública (optativa)

Amunt

L'assignatura està especialment enfocada per a exercir d'emprenedor o emprenedora  en qualsevol sector o activitat i/o per impulsar noves iniciatives en una organització existent.

Amunt

Per a poder cursar aquesta assignatura no es necessiten coneixements previs excepte per als estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica als que es recomana haver cursat Administració i gestió d'organitzacions i gestió de projectes.   

Amunt

A l'assignatura d'iniciativa emprenedora es treballen i avaluen les següents competències i que a l'assignatura les sintetitzem de la següent forma:

C1: Emprendre i innovar:
Grau de Turisme: Emprendre i innovar
Grau de RLO: Emprendre en l'àmbit professional
Grau de comunicació: creativitat i innovació; emprenedoria
Grau de multimèdia: Innovar i generar noves idees
Grau d'informació i documentació: Iniciativa emprenedora
Grau d'enginyeria informàtica: Innovar i generar noves idees
Grau en gestió i administració pública: Iniciativa i esperit emprenedor; Disseny i gestió de projectes
Grau de llengua i literatura catalanes: Iniciativa emprenedora

C2: Treball en equip
Grau de Turisme: Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris
Grau de RLO:Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris
Grau de comunicació: Treball en equip interdisciplinari
Grau de multimèdia: Treball en equip
Grau d'informació i documentació: Treball en equip interdisciplinari
Grau d'enginyeria informàtica:Treball en equip
Grau en gestió i administració pública: Lideratge i capacitat de treball en equip
Grau de llengua i literatura catalanes: Treball individual i en equip

Les competències anteriors es materialitzen en els resultats d'aprenentatge següents: 

 • Identificar les principals característiques dels projectes emprenedors en l'actualitat.
 • Reconèixer les característiques de les persones emprenedores, els factors diferencials respecte al gènere i els factors clau dels equips fundacionals d'un projecte emprenedor.
 • Aplicar les tècniques adequades per a identificar potencials problemes/necessitats de la societat.
 • Idear solucions innovadores a problemes reals.
 • Dissenyar un model de negoci.
 • Tenir nocions de com garantir que un projecte sigui econòmicament viable i sostenible d'acord als objectius de desenvolupament sostenible.
 • Presentar una projecte de manera breu, concisa i convincent d'acord amb un públic determinat.

Amunt

1.  Emprenedoria i empresa

1.1. Conceptes clau

1.2 Persona emprenedora i equip fundacional

1.3 Gènere i emprenedoria

1.4 L'emprenedoria en altres cultures

1.5 Aprendre a emprendre

1.6 Innovar i emprendre. Mètode focus

2. El problema inspirador

2.1 Tendències, sectors i tecnologies

2.2 Conèixer l'àmbit que ens motiva

2.3 Problema inspirador

2.4 Validació. Entrevista de problema

3. La solució innovadora

3.1 Ideació. Pensament lateral i creativitat

3.2 Producte minim viable i prototipatge

3.3 Validació. Entrevista de la solució

4. El model de negoci 

4.1 El model de negoci SCOPE

4.2 Aplicacions del model de negoci

4.3 Altres eines per treballar el model de negoci

5. Aspectes numèrics del projecte emprenedor

5.1 Marketing i vendes. Estimació de la demanda

5.2 Tracció. Analítica i indicadors a l'hora d'emprendre

5.3 Aspectes econòmicofinancers

5.4 Pla econòmicofinancer. Agilitat i viabilitat

5.5 Finançament de la iniciativa

6. La comunicació del projecte

6.1 Objectiu de la comunicació

6.2 Públic objectiu

6.3 Presentacions eficaces 

 

Amunt

Iniciativa emprenedora. Vídeo Audiovisual
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura els recursos d'aprenentatge i eines de suport tenen com a principal referència uns mòduls didàctics que pretenen facilitar la base teòrica i una sistemàtica per emprendre.Els mòduls, es complement amb altres  recursos com són vídeos, informes i altres lectures/enllaços. En cada activitat es faciliten un conjunt de recursos dels què s'indiquen també la seva rellevància i importància. 

A continuació enumerem els recursos d'aprenentatge més destacats:

 • Emprenedoria i empresa (mòdul)
 • El problema inspirador (mòdul)
 • La solució innovadora (mòdul)
 • El model de negoci (mòdul)
 • Aspectes numèrics (mòdul)
 • Com comunicar la teva idea de negoci (vídeo)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt