Innovació en turisme Codi:  15.625    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

La Innovació s'ha definit com l'aprofitament de les oportunitats derivades dels canvis de la societat, la tecnologia, la demografia o l'economia, i té a veure amb identificar i desenvolupar noves maneres d'aportar valor al client, és a dir, noves maneres de que el client estigui disposat a pagar més pel producte o servei que oferim. La reflexió sobre la Innovació inclou la identificació d'idees, l'anàlisi de la viabilitat econòmica de les idees i la capacitat de desenvolupar i implantar les idees. A més, en el cas del sector serveis en general i del turisme en particular,  inclou també un component emergent de la innovació (la intuïtiva) que té a veure amb la capacitat del treballador turístic de crear de forma immediata nous serveis personalitzats per a cada client.

En resum, l'assignatura d'Innovació del Turisme ha estat dissenyada amb un esperit integrador i de sistematització. Esperit integrador perquè al llarg dels seus continguts es farà referència a matèries i coneixements que han estat facilitats en altres assignatures i que adquireixen plena funcionalitat quan són contemplats des d'una òptica més àmplia en la qual, com si d'un engranatge es tractés, les diferents parts van encaixant i adquirint raó de ser en el conjunt. En aquest sentit, es farà especial referència a qüestions relacionades amb els sistemes i tecnologies d'informació, organització i administració d'empreses, operacions i processos de producció i recursos humans, entre altres.

 

Aquest esperit sistematitzador obeeix a la importància de fonamentar convenientment les variables que intervenen en tot procés d'innovació, sigui del tipus que sigui, per tal d'intentar fixar patrons que facilitin als responsables de la presa de decisions en les organitzacions relacionades amb l'activitat turística el desenvolupament de processos i productes innovadors. La sistematització s'intentarà plasmar per mitjà de definicions que expliquin adequadament la naturalesa de la innovació, així com mitjançant tècniques i eines d'aplicació general, que poden ser utilitzades amb èxit en el disseny i desenvolupament d'innovacions en situacions pràctiques.

 

Per aquesta raó la present assignatura s'ha dissenyat intentant assolir un equilibri apropiat entre conceptes teòrics i eines pràctiques, que permeti a l'estudiant de la mateixa dominar ambdues dimensions, per tal que es complementin i afavoreixin la consecució dels millors resultats possibles en la seva futura activitat professional.

 

Amunt

"Innovació en Turisme" és una assignatura obligatòria del grau de Turisme de la Universitat Oberta Catalunya. Té una càrrega docent de 6 crèdits, la qual cosa us ha de suposar, aproximadament, unes 45 hores d'estudi i 22-23 hores de treball personal (10 hores d'estudi i 5 hores de treball personal per crèdit, aproximadament).

Amunt

Professionalment parlant, l'assignatura està enfocada principalment cap a aquelles persones que, pel seu tarannà i motivació, esperen poder aportar dosi de millora en les organitzacions en les quals desenvoluparan la seva activitat, per la via de propostes innovadores als productes o processos ofertats.

Amunt

És recomanable haver superat  l´assignatura de:


- Introducció a l´empresa

Amunt

Per tal d'identificar els objectius que hauríeu d'assumir per treure el màxim partit d'aquest aprenentatge, ens cal haver identificat primer les competències, és a dir, les habilitats que hauríeu d'haver assolit en major o menor mesura en acabar aquest curs.

 

Les competències transversals a assolir en aquesta assignatura són:

§  Capacitat per gestionar i administrar una organització pública, privada o mixta, de forma eficient i d'acord amb principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

§  Capacitat per treballar en una organització turística, adoptant una orientació cap el client i establint relacions satisfactòries amb ell.

§  Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

 

Addicionalment, per a l'assignatura s'estableixen les següents competències específiques:

§  Capacitat per a adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

§  Capacitat d'anàlisi crítica i de síntesi.

§  Capacitat per aprendre i innovar.

 

En aquest escenari, els objectius sota els que treballa aquest material són:

1.            Entendre els conceptes bàsics vinculats a Innovació. Saber diferenciar conceptes clau com innovació, creativitat, recerca, desenvolupament, projecte, tipus d'innovació, etc. Entendre la innovació com un procés sistemàtic.

2.            Ser capaços de fer innovació intuïtiva i d'identificar persones que poden fer innovació intuïtiva.

3.            Conèixer les fases o activitats del procés de Gestió de la Innovació i saber manejar els recursos necessaris per portar-lo a terme.

4.            Entendre com s'estructura i gestiona un projecte d'Innovació

5.            Saber com es pot iniciar un canvi cultural cap a la Innovació en una organització.

 

Un altre objectiu general que hem tingut en compte a l'hora de desenvolupar aquest material és promoure l'intercanvi de coneixement entre vosaltres, els alumnes del curs.   Una visió en forma de taula dels objectius i les competències seria:


Competències Objectius


Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d´organització turístiques a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents   Capacitat per a gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de forma eficient i d´acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental   Capacitat per a entendre la importància, en una organització vers el client i establir amb ell relacions satisfactòries   Capacitat per a adaptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable   Capacitat per a l´anàlisi crític i la síntesi   Capacitat per a emprendre i innovar  


Entendre la innovació com un procés sistemàtic. Saber diferenciar conceptes clau com innovació, creativitat, recerca, desenvolupament, projecte, tipus d'innovació, etc.   Conèixer les fases o activitats del procés de Gestió de la Innovació i saber manejar els recursos necessaris per portar-lo a terme  Saber definir i estructurar un projecte d'innovació  Saber com es pot iniciar un canvi cultural cap a la innovació en una organització      
 

Amunt

El contingut d'aquesta assignatura  comença per una secció orientada a entendre les bases del que parlem quan es tracta d'Innovació.  Per tant, en el mòdul 1 "Entenent les bases de la innovació" s'explica el concepte d'Innovació i es fa un conjunt de reflexions orientades a pensar en termes d'innovació en les organitzacions, fent una anàlisi general de la innovació en turisme.

 

Al llarg del mòdul 2, "Gestionant la Innovació" s'analitzen en profunditat els dos components complementaris de la Innovació en Turisme: la Innovació Planificada i la Innovació Intuïtiva, explicant com és en cada cas la identificació i implantació de les innovacions.

 

En el mòdul 3,"Gestió de projectes d'Innovació"  es parla de què s'ha de fer per organitzar i implementar una idea d'innovació, que s'articula en la majoria dels casos a través d'un projecte. 

 

El mòdul 4 parla de les persones en la innovació: la cultura d'innovació i les organitzacions innovadores. En aquest capítol es fonamenten les bases de l'esperit innovador i el treball en xarxa, que són els principals actius de les organitzacions innovadores.

 

Finalment, caldria comentar que el material s'ha plantejat en un format de treball en el que els estudiants teniu un rol clau a assumir si voleu aprofitar al màxim el món de la Innovació, articulant-lo a partir del material didàctic que us proposem, però sobretot de la vostra feina i les ganes que podeu tenir de compartir el vostre coneixement entre els alumnes de l'aula.

 

L'assignatura consta de 6 crèdits. Els continguts dels mòduls i la seva distribució de crèdits s'articulen a partir del següent esquema:

Mòdul 1: Entenent les Bases (1 crèdit)           

1)     Definicions i factors clau d'èxit de la innovació

a)     Innovació: noves formes d'oferir valor al client 

b)    En turisme també s'innova       

c)     Tòpics sobre innovació           

2)     Tipus d'innovació  

3)     Gestió de la innovació i innovació intuïtiva

a)     Gestió de la innovació

b)    Innovació intuïtiva        

4)     La importància de la tecnologia en la innovació en turisme 

 

Mòdul 2: Gestionant la Innovació (2 crèdits)

PART I: GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ EN TURISME

1)     L'enfoc sistemàtic de la innovació

2)     Anàlisi de la situació de partida     

3)     Identificació i priorització d'innovacions

a)     Identificació d'idees d'innovació

b)    Prioritzant les innovacions

4)     Definició d'innovacions

5)     Finançament d'innovacions

6)     Implantació de la innovació

7)     Valorització de la innovació

8)     Recopilació i  difusió del coneixement       

a)     Coneixement generat pels projectes

b)    Vigilància de l'entorn

c)     Prospectiva tecnològica

d)    Difusió del coneixement generat

PART II: LA INNOVACIÓ INTUÏTIVA

1)     El sisè sentit quan es tracta de persones

2)     Les fases del procés d'innovació intuïtiva

3)     Desenvolupant la innovació com a part de la innovació intuïtiva

 

Mòdul 3: la Gestió de Projectes d'Innovació (2 crèdits)

PART I: GESTIÓ DE PROJECTES       

1)     El cicle de vida d'un projecte

2)     Definint i estructurant un projecte

3)     Executant el projecte

4)     Tancant el projecte

PART II: LA GESTIÓ DE PROGRAMES

1)     Gestió de projectes en xarxa

2)     Gestió de projectes d'àmbit internacional

PART III: EINES TECNOLÒGIQUES PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES I PROGRAMES

 

Mòdul 4: Organització i Cultura d'Innovació (1 crèdit)

1)     Característiques organitzatives de la innovació

2)     Què s'ha de fer per dissenyar organitzacions innovadores?

3)     Col·laboració: Clusters i partnerships

Open innovation: societats innovadores

Amunt

Amunt

En conjunt els materials didàctics reponen a una doble orientació teórica i pràctica que se ha donat a l'assignatura. Així els conceptes bàsics que son analtizats es basen en exemples i casos pràctics basats en situacions reals. També s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt