Persones i organitzacions Codi:  15.628    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura constitueix una introducció a la relació que tenen les persones treballadores amb les empreses i organitzacions on realitzen la seva activitat laboral, amb una concentració específica en el que es denomina, normalment, Direcció de Recursos Humans. La manera d'enfocar aquesta temàtica ha de ser necessàriament complexa, perquè l'objecte del nostre estudi, si bé pot considerar-se com un "recurs" a utilitzar -tal i com ho són els recursos materials o financers de l'empresa-, són realment persones que responen de manera diferent a uns mateixos estímuls; que no dediquen la seva vida només a treballar sinó també a altres activitats i sobre els quals l'organització no podrà mai exercir un control absolut. Però com que es tracta d'una introducció ens centrarem en definir els conceptes bàsics, descriure les eines imprescindibles i discutir els principis fonamentals.

Atesa la complexitat i relativa dificultat per a predir el comportament humà, la direcció de recursos humans no compta amb una gran formulació quantitativa (sí l'economia del treball, que no és l'objecte del nostre estudi) i per això sovint es considera la part "tova" (en anglès, "soft") de la gestió empresarial. No obstant això, la teoria que presentem en aquesta assignatura està fonamentada en un ampli nombre d'investigacions científiques, articles i llibres.

Finalment, cal destacar l'enfocament multidisciplinar que s'adopta en aquesta assignatura. Si bé parlarem de la "gestió" de persones, també tindrem en compte el "comportament" d'aquestes (des d'un punt de vista psicològic) en el marc de les organitzacions i no oblidarem els aspectes "normatius" que incideixen en el vincle entre persones i empreses. Esperem, amb tot això, que l'assignatura sigui d'interès per a estudiants de qualsevol branca del coneixement, ja que tots són actualment o en potència treballadors i treballadores d'una organització.

Amunt

Persones i Organitzacions és una assignatura de 6 crèdits i forma part de les assignatures bàsiques/obligatòries dels graus de l'àmbit d'Economia i Empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Turisme, i Màrqueting i Investigació de Mercats). L'assignatura es desenvolupa en l'àmbit de la Direcció de Recursos Humans, considerant la contribució de les persones al rendiment empresarial essencial i partint de la necessitat de dirigir des del benestar de les persones.

Actualment, la direcció de recursos humans és una funció estratègica de l'organització i té un paper rellevant en molts àmbits de l'activitat empresarial (relacions laborals, màrqueting o l'administració de l'empresa). Per això, aquesta assignatura té un caràcter transversal a diferents graus de l'àmbit de d'Economia i Empresa.

Un major desenvolupament de la temàtica de la Direcció i gestió dels recursos humans es pot trobar en assignatures com Gestió i desenvolupament de recursos humans, Habilitats directives i Gestió del Canvi. Per a una visió estratègica de la direcció de recursos humans, l'estudiantat del Grau en Relacions Laborals i Ocupació té l'assignatura obligatòria Política i Direcció de Persones.

 

Amunt

La responsabilitat de la gestió dels recursos humans de l'empresa no és només treball dels i les especialistes en aquesta àrea o de la direcció de l'empresa, sinó que és responsabilitat de tothom que coordini equips de persones. A més, a qualsevol persona treballadora li interessa conèixer els conceptes i les funcions bàsiques de la direcció de persones perquè li seran aplicats en la seva activitat laboral. Per tant, Persones i Organitzacions es projecta a tots els camps professionals. No obstant això, les sortides professionals més comunes són les de director/a del departament de recursos humans, tècnic/a de recursos humans o consultor/a en recursos humans, entre d'altres.

D'altra banda, l'assignatura serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que emprengui l'estudiantat que vulgui especialitzar-se en la gestió de personal o algun dels seus camps específics (selecció, formació, contractació, consultoria, etc.).

Entre d'altres, les tasques que es desenvolupen en aquests camps professionals són el disseny i la direcció de les polítiques de recursos humans de l'organització (p.ex., salarials i de formació), així com les estratègies de reclutament i retenció del talent;  la planificació, supervisió i avaluació del treball de la plantilla; orientació professional d'altres persones; o la resolució de conflictes i negociació.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Es recomana que l'alumnat hagi superat l'assignatura Introducció a l'empresa abans de cursar Persones i Organitzacions, tot i que no és imprescindible. 

Amunt

Competències

A continuació indiquem les competències que es treballen en aquesta assignatura vinculades al grau d'Administració i Direcció dEmpreses (Pla 2009). D'una banda, les competències transversals són:

   
 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable
 
 • Capacitat per a negociar en un entorn professional
 

D'altra banda, les competències específiques són:

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial
 • Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs

Alhora, la renovació del pla d'estudis del grau d'ADE que comença el setembre del 2022 (el nou pla conviurà amb el del 2009 fins que aquest s'extingeixi) vincula les competències següents a aquesta assignatura:

Les competències bàsiques:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea destudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Les competències transversals:

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.


Les competències específiques:

 • Elaborar i aplicar polítiques de gestió de recursos humans de l'empresa reconeixent la importància i la contribució de les persones i promoure'n el potencial creatiu i innovador.

Així mateix, les competències específiques vinculades als altres graus (Relacions Laborals i Ocupació, Turisme i Màrqueting i Investigació de Mercats) on també s'imparteix aquesta assignatura són: 

 • Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals
 • Capacitat per elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització
 • Capacitat per argumentar, negociar, intervenir i resoldre conflictes

D'altra banda, els objectius d'aprenentatge generals de l'assignatura s'enumeren a continuació:

 

Objectius

 

1. Comprendre què és la gestió de recursos humans i el lloc que ocupa entre les àrees funcionals de l'organització.

2. Identificar les tendències i els reptes de la gestió de recursos humans que han d'assumir les organitzacions del segle XXI.

3. Abordar alguns temes d'actualitat que afecten a la gestió dels recursos humans: downsizing, globalització, noves tecnologies, etc.

4. Presentar a l'alumnat algunes de les funcions bàsiques de la gestió de recursos humans. 

 

5. Comprendre la importància que els aspectes psicològics individuals (valors i emocions) presenten sobre l'acompliment dels empleats i les empleades.

6. Presentar el concepte de motivació i les teories principals.

7. Explicar el concepte de lideratge i les seves característiques, així com els diferents enfocaments i les teories sobre el lideratge.

8. Comprendre la importància, els tipus i les característiques dels grups que hi ha en les organitzacions.

9. Familiaritzar-se amb el concepte de cultura organitzativa i les seves dimensions. 

 

10. Explicar breument l'evolució i el concepte de relació laboral.

11. Descriure els agents que intervenen en les relacions laborals i el paper de cadascun.

12. Conèixer el contracte de treball i el conveni col·lectiu com a elements de la normativa laboral més bàsica que emmarca el nostre model de relacions laborals.

13. Presentar els canvis actuals en les relacions laborals.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura són:

1. La direcció de recursos humans i la seva importància dins l'empresa.

1.1. Evolució del paper exercit per la direcció de recursos humans en les organitzacions.

1.1.1. Els rols preestratègics de la gestió de recursos humans.

1.1.2. Els rols estratègics de la gestió de recursos humans.

1.2. El contingut de la gestió de recursos humans.

1.2.1. L'etapa humanista.

1.2.2. L'inici de l'enfocament estratègic.

1.2.3. La direcció estratègica de recursos humans.

1.3. Factors determinants per a la presa de decisions en recursos humans.

1.4. Funcions de recursos humans.

1.4.1.Anàlisi dels llocs de treball.

1.4.2.Processos d'incorporació de persones a l'organització.

1.4.3.Formació i desenvolupament de treballadors.

1.4.4.L'avaluació de l'acompliment.

1.4.5.Els sistemes de retribució.

2. Comportament humà en l'organització.

2.1. Valors, actituds i emocions en el treball.

2.2. La motivació en el lloc de treball.

2.3. El lideratge en l'àmbit de l'organització.

2.4. El treball col·lectiu: dinàmica de grups, inclusió i comunicació.

2.5. Cultura i ciutadania organitzativa.

3. Relacions laborals

3.1. Evolució i concepte de la relació laboral.

3.2. Els agents de les relacions laborals.

3.3. La regulació paccionada de les relacions laborals. 

3.4. Característiques actuals de les relacions laborals.

4. Ètica i direcció de persones.

4.1. Visions teòriques aplicades a la pràctica de la direcció de persones.

4.2. La funció de recursos humans com a suport per a l'organització ètica.

5. El conflicte organitzacional. 

5.1. Identificació del conflicte.

5.2. Tipues de conflictes.

5.3. Transformació del conflicte.

6. Mitjans alternatius de gestió del conflicte.

6.1. Negociació.

6.2. Mediació. 

Aquests continguts proporcionen una visió introductòria de l'àmbit dels recursos humans a l'organització. En primer lloc, es descriu la funció de recursos humans des d'una aproximació històrica, atenent la seva evolució del rol estratègic que actualment exerceix al si de l'organització, a les diferents etapes que ha travessat durant el segle XX fins a l'actualitat. En segon lloc, es descriuen les diferents funcions de recursos humans que es duen a terme a l'organització. En tercer lloc, es proporciona una introducció al comportament humà a l'organització, prestant especial atenció als valors i les actituds laborals, la motivació, el lideratge, el grup a l'organització, i la cultura organitzacional. Finalment, s'aborda el tema de les relacions laborals i els agents que hi intervenen. Així mateix, s'exposen els elements més importants de la regulació de les relacions laborals, com són el contracte de treball i la negociació col·lectiva i també es descriuen les característiques actuals de les relacions laborals.

Per una altra banda, els continguts de l'assignatura són complementats amb tres temàtiques fonamentals en el dia a dia de l'organització, com són l'ètica aplicada a la gestió de recursos humans, el conflicte i els principals mètodes alternatius per a la seva gestió (negociació i mediació).

Amunt

Mitjans alternatius de gestió del conflicte XML
El conflicte organitzacional XML
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització XML
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització DAISY
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització EPUB 2.0
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització HTML5
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització PDF
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa XML
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa DAISY
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa EPUB 2.0
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa HTML5
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa PDF
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals XML
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals DAISY
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals EPUB 2.0
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals HTML5
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals PDF
Com aconseguir col·laboradors motivats i amb oportunitats per aportar? Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura es posa a disposició de l'alumnat diferents tipus de recursos d'aprenentatge. Els recursos d'aprenentatge textuals tenen un enfocament principalment teòric i el seu estudi proporciona els coneixements bàsics de l'assignatura. Aquests materials han estat elaborats per un equip d'experts i expertes en la matèria de Recursos Humans. També disposeu de recursos audiovisuals a cadascun dels reptes. Aquests tenen un enfocament pràctic i permeten complementar els coneixements exposats als mòduls textuals. En alguns casos, la seva visualització és rellevant per entendre l'aplicació pràctica d'alguns dels conceptes que s'estudien a l'assignatura. Els recursos d'aprenentatge de l'assignatura han de permetre que l'alumnat assoleixi els objectius d'aprenentatge proposats. Això no impedeix, però, que es demani o suggereixi obtenir informació addicional d'altres fonts, per a completar els coneixements adquirits. En aquest sentit, podeu ampliar la informació dels mòduls textuals de l'assignatura amb la consulta de bibliografia bàsica i complementària, així com d'altres fonts d'informació que us hem llistat a l'apartat de bibliografia i fonts d'informació del pla docent.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt