Introducció a l'espai turístic Codi:  15.634    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El turisme és una indústria cada cop més important per a les activitats econòmiques actuals, tant en les economies industrialitzades (on s'ha anat consolidant una demanda que inclou gairebé tota la població) com en les economies menys desenvolupades (on el turisme ofereix possibilitats per obtenir un creixement endogen sostenible). El turisme és una activitat de naturalesa multidisciplinar i transversal. Com a tal, una de las aproximacions de la activitat turística està basada en l'estudi de la geografia del turisme: el territori com a lloc on es desenvolupa l'activitat turística. Aquesta assignatura té un clar component espacial i es detallaran diferents aspectes que incideixen sobre l'aparició, consolidació i maduresa dels espais turístics, així com diferents elements que influeixen o es relacionen també amb el component espacial dels llocs turístics (les modalitats de turisme, la imatge de les destinacions turístiques, els fluxos i la mobilitat turística, etc.).L'assignatura també ofereix una aproximació a la gestió dels impactes posIitus i negatius del turisme sobre els llocs que el suporten, així com reflexió sobre com reconduir i reestructurar els llocs turístics quan apareixen símptomes d'esgotament del model inicial.

L'assignatura té un enfocament i uns continguts introductoris a la geografia del turisme, que es complementarà al llarg de la titulació amb l'aprofundiment dels coneixements en altres assignatures.

Amunt

L'assignatura és de caràcter obligatori i té 6 crèdits.

Amunt

L'assignatura s'enfoca cap a l'aportació de continguts i competències relacionades amb la planificació i gestió d'espais turístics, així com per a les tasques de consultoria on s'analitzen i proposen millores per a les destinacions turístiques

Amunt

No cal tenir coneixements previs per a cursar aquesta assignatura

Amunt

No hi ha cap requisit previ a la matrícula.

Amunt

Competències de l´assignatura:   Competències transversals    

  1. Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l´activitat professional de manera òptima
  2. Capacitat per a l´anàlisi crític i la síntesi

  Competències específiques 

  1. Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, social, cultural i econòmica
  2. Capacitat per conèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i sectors empresarials
  3. Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais i destinacions turístiques d´acord amb els principis de sostenibililtat econòmica, social i mediambiental

    Objectius de l´assignatura:  

Aprofundir en les relacions espacials del turisme
Conèixer els aspectes psicosociològics bàsics del comportament de la demanda

Entendre la destinació turística des d'un punt de vista sistèmic

Analitzar els principals conflictes i impactes de les pràctiques turístiques sobre les destinacions

Conèixer els mecanismes de construcció i reconstrucció dels espais turísticsAmunt

Mòdul 1. Els turistes
Es fa una aproximació a la figura del turista i la relació que manté amb els llocs que visita (factros que influeixen sobre la creació de fluxos i mobilitat cap als llocs turístics, elements que motiven la seva pràctica turística i el seu comportament a la destinació i components de la seva experiència turística)

Mòdul 2. Els llocs turístics

Aquest és el nucli central de l'assignatura, on s'estudien els elements clau de la condició turística dels llocs: les formes que prenen els llocs turístics, l'evolució dels mateixos, la imatge que transmeten i la manera com es creen i apareixen nous llocs turístics.

Mòdul 3. Conclusions generals

Finalment es fa una reflexió final i de futur sobre les circumstàncies que fa que els llocs turístics siguin especials i diferents a d'altres llocs.

Amunt

Vídeo 1. Llegim per l'oïda. Vídeo-entrevistes a experts en turisme Audiovisual
Vídeo 4. Llegim per l'oïda. Vídeo-entrevistes a experts en turisme Audiovisual
Vídeo 3. Llegim per l'oïda. Vídeo-entrevistes a experts en turisme Audiovisual
Vídeo 2. Llegim per l'oïda. Vídeo-entrevistes a experts en turisme Audiovisual

Amunt

Espais de comunicació a l'aula

En el menú vertical situat a la part dreta de l'aula trobareu els principals espais de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles, la interacció del professorat col·laborador amb l'estudiantat s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler. És el principal espai de comunicació unidireccional del professorat col·laborador cap a l'estudiantat, per la qual cosa és de lectura imprescindible per al seguiment del curs.

Fòrum. És un espai obert a iniciatives de l'estudiantat i del professorat col·laborador de l'assignatura. S'hi poden plantejar, entre d'altres, dubtes, temes d'actualitat, comentaris ¿

Recursos d'aprenentatge

L'assignatura ofereix diversos recursos d'aprenentatge que permeten aprofundir i fer un seguiment de diferents tendències de recerca en l'àmbit de les destinacions turístiques. L'assignatura disposa també de recursos audiovisuals per, a través de l'anàlisi d'exemples reals, millorar  la comprensió de conceptes complexos com els que deriven dels impactes del turisme. Els estudiants tenen a disposició diferents vídeos elaborats per autors d'articles científics ("Llegim per l'Oïda")que permeten un contacte inicial amb temes de recerca complexos vinculats amb l'assignatura i aproximar-se de primera mà a una recerca a través de l'investigador/a que l'ha dut a terme. En aquestes píndoles es remarquen els elements clau de la recerca, les principals conclusions a les quals s'ha arribat i serveixen com a base per treballar la temàtica dins de l'aula. D'altra banda es disposa d'un repositori de lectures fonamentals sobre lleure i sociologia del turisme (en anglès) que els estudiants intressats en amplair coneixements poden consultar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt