Patrimoni cultural Codi:  15.637    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els darrers anys, el turisme cultural ha crescut de forma exponencial tant en el nostre entorn com en el món en general. Els turistes aprofiten els desplaçaments a d'altres indrets per conèixer la història, l'art i els costums dels llocs que visiten, i d'aquesta manera, el temps d'oci ha esdevingut un temps d'aprenentatge i coneixement. En la seva globalitat, l'assignatura de Patrimoni Cultural planteja l'estudi de les ciències del patrimoni i els canvis que aquesta disciplina ha experimentat en els darrers temps, incloent l'anàlisi de les noves formes patrimonials com són el patrimoni oral, la memòria històrica, el paisatge i el territori i la seva interrelació amb la cultura. També es dedica un mòdul sencer a exposar els principis per a la gestió sostenible del patrimoni amb ús turístic, així com a la formulació d'estratègies sostenibles per a la preparació de productes turisme cultural. L'assignatura té un plantejament interdisciplinari i s'apropa a les noves eines de la interpretació del patrimoni i la seva relació amb la nova conceptualització del turisme cultural.

L'estructura de l'assignatura de Patrimoni Cultural es desenvolupa paral·lelament a l'organització i distribució dels mòduls didàctics, per la qual cosa l'àmbit temàtic dels materials ofereix a l'estudiant la relació clau i fonamental entre Patrimoni Cultural i Turisme i la definició de les noves formes de Turisme, molt especialment la del Turisme Cultural. 

Amunt

L'assignatura de  Patrimoni Cultural és una assignatura de 6 crèdits dintre del Grau en Turisme de la UOC i, per tant, està enfocada molt clarament cap als professionals que es volen especialitzar en l'àmbit del turisme i les seves noves modalitats. Així mateix, l'assignatura també forma part, d'un conjunt de matèries optatives en el marc dels estudis d'Humanitats i Filologia de la UOC que aborden temes relacionats amb l'organització i la gestió cultural, el turisme cultural i el lleure, com són la Gestió del Patrimoni, l'Organització i Gestió d'Empreses Culturals, Lleure en la Societat Actual i Economia de la Cultura i el Lleure. Cal recordar que la majoria dels autors i consultors d'aquestes assignatures, en el seu àmbit professional, treballen específicament en l'àmbit del patrimoni.

Amunt

Aquesta assignatura pot tenir una àmplia projecció en diferents àmbits professionals, com són:

-          professionals del turisme, l'oci i el lleure.

-          professionals de centres i institucions universitàries.

-          professionals de museus, espais polivalents i centres d'art i d'exposicions.

-          professionals dels organismes de govern i gestió relacionats amb la conservació, la programació i la difusió del patrimoni cultural. 

Amunt

Es recomana tenir coneixements bàsics d'anglès.

Amunt

Aquesta assignatura no té requisits previs de matriculació

Amunt

Competències i Objectius

 

Competències transversals

 

Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable

 

 Competències específiques

 

-          Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, les seves formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques

 

-          Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

 

 Objectius

 1.    Proporcionar una visió global dels diversos elements de caràcter conceptual i metodològic que actualment configuren el món del Patrimoni Cultural.

2.    Valorar el potencial econòmic i social que comporta el patrimoni com a motivació pel turisme cultural

3.    Definir les característiques del Patrimoni Cultural: fragilitat, conservació, seguretat, adequació a la visitabilitat i comunicació.

4.    Cridar l'atenció sobre la importància de la reflexió teòrica i l'aplicació pràctica al voltant del Patrimoni Cultural i el Turisme.

5.    Explicar què entenem actualment com a Ciències del Patrimoni, analitzant específicament conceptes com patrimoni oral, memòria històrica, territori museu, paisatge cultural i patrimoni digital, entre d'altres.

6.    Identificar els principals temes que conformen l'àmbit de la Interpretació del patrimoni i els principals entorns en els que s'aplica aquesta eina.

7.    Conèixer l'evolució del marc legal del Patrimoni Cultural davant les noves línies d'actuació en aquest àmbit.

8.    Reflexionar conjuntament sobre el fenomen del Turisme Cultural i les seves relacions amb el Patrimoni Cultural.

9.     Disposar d'elements per debatre i interpretar les noves formes de relació entre Patrimoni i societat, particularment a la vista de la importància que adquireixen les relacions entre Patrimoni i identitat cultural.

Amunt

L'assignatura consta de quatre mòduls

 Mòdul 1. El turisme cultural avui

 Mòdul 2. Les noves formes del patrimoni cultural

 Mòdul 3. El patrimoni digital

 Mòdul 4. Planificació i gestió de destinacions i atraccions de turisme cultural 

En el primer mòdul, a partir de la definició actualitzada del terme i concepte de Patrimoni Cultural, es pretén realitzar una valoració crítica sobre l'àmplia varietat tipològica que pot abastar el terme i tractar temes relacionats com  el potencial econòmic, la geografia del turisme cultural, l'equilibri amb el entorn, la interpretació del patrimoni, l'impacte del turisme cultural o el nou concepte del marc legal del Patrimoni Cultural. En el segon mòdul es defineixen les noves formes de presentació del Patrimoni Cultural, el nou concepte de museu, la relació amb el territori, el paisatge i la cultura, les rutes culturals, els parcs arqueològics, entre d'altres. En el tercer mòdul es tracta específicament l'estudi del Patrimoni Digital i la relació entre Patrimoni i TIC: la interpretació del patrimoni, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i la interrelació amb altres disciplines, així com les transformacions que aquestes noves eines provoquen en les tasques bàsiques de la gestió patrimonial (recuperar, conservar, recercar, documentar i difondre). En la darrera unitat didàctica o quart mòdul s'estudien les diferents possibilitats d'abordar la gestió del turisme cultural i patrimonial. En primer lloc es para especial esment en el debat sobre la relació entre turisme i patrimoni i, quan hi ha consens i voluntat dels actors i s'aposta per desenvolupar productes turístics de base patrimonial, es proposen els aspectes claus d'una gestió que minimitzi els possibles impactes. Finalment es descriuen alguens tècniques i conceptes clau per a la planificació de productes i espais turístics patrimonials i es dona un exemple aplicat sobre com crear productes de turisme cultural i patrimonial.

Amunt

Amunt

Els materials que conformen el conjunt de l'assignatura són: 

1.       Mòduls didàctics. Tal com s'ha comentat, constitueixen la base fonamental del discurs de l'assignatura i us han de permetre a l'alumne desenvolupar el millor possible la feina al llarg del semestre. Per tant,  constitueixen un esquema bàsic a nivell de continguts i a nivell de temporalització de la feina a fer.

Cal fixar-se atentament en la seva estructura i en els seus continguts per tal d'assimilar els objectius bàsics que us proposem assolir. Així mateix, tan si realitzeu com si no les activitats proposades per l'Avaluació Continuada, és molt convenient que establiu un diàleg entre vosaltres i amb el vostre consultor sobre l'enfocament general dels continguts dels mòduls, per a assimilar-los més fàcilment (no memoritzar sense comprendre!).

2.      Així mateix us adjuntem un seguit d'adreces que us serviran per a treballar l'assignatura i que us poden servir per copsar la importància del món del patrimoni.També hi trobareu la bibliografia bàsica i complementària de referència per a aquesta assignatura

 • http://portal.unesco.org/és la pàgina de la UNESCO, organisme integrat a l'ONU que té l'objectiu de promoure la pau mundial a través de la cultura, la comunicació, l'educació, les ciències naturals i les ciències socials.
 • http://www.icomos.org/és la pàgina d'ICOMOS, Consell Internacional de Monuments i Llocs d'Interès Artístic i Històric, organisme consultor de la UNESCO.
 • http://icom.museum/ és la pàgina de l'ICOM (International Council of Museums) l'organització més important sobre el món dels museus. Hi trobareu tota la informació internacional més important i actualitzada sobre el món del patrimoni i les institucions museístiques.
 • http://europa.eu/pol/cul/index_es.htm en aquesta web podreu trobar enllaços, documentació, normativa i programes culturals endegats per la Unió Europea.
 • http://www.coe.int web del Consell d'Europa des de la qual podreu consultar les polítiques culturals i els projectes endegats per aquesta institució.
 • http://www.mcu.es des de la web del Ministeri de Cultura podreu accedir a la plana del Patrimoni Històric.
 • http://www.iet.tourspain.es pàgina principal del Instituto de Estudios Turísticos del Centro de Documentación Turística de España.
 • http://www.gencat.net/turistex_nou/ a través d'aquesta pàgina de la Generalitat de Catalunya podreu accedir a la base de dades (o TURISTEX) que conté tots els serveis, oci, agenda, allotjaments, recursos... referents a l'oferta turística de Catalunya.
 • http://mediambient.gencat.net/cat/aquesta web de la conselleria de Mediambient de la Generalitat de Catalunya us permet navegar  i conèixer aquesta i altres institucions que treballen en mediambient i patrimoni natural.
 • http://www.bcn.es/cultura/web de l'Institut de Cultura de Barcelona, fonamental per conèixer com s'estructura la gestió del patrimoni a la ciutat de Barcelona.
 • http://www.juntadeandalucia.es /cultura/iaph/ aquesta web ens presenta un dels organismes més importants a nivell nacional i internacional sobre la gestió del patrimoni: l'Institut del Patrimoni Andalús.
 • http://www.archimuse.com/ adreça en la qual podeu consultar informació actualitzada a nivell internacional sobre patrimoni, museus i publicacions, congressos, cursos, etc.
 • http://www.le.ac.uk/museumstudies/ us aproparà als professionals que treballen en el món del patrimoni. És la pàgina web dels estudis de Museologia de la Universitat de Leicester, una de les millors institucions del món en aquesta especialitat docent.
 • http://www.beniculturali.it pàgina institucional del Ministeri de Cultura italià.
 • http://www.naya.org.ar/ en aquesta plana hi trobareu informació i articles sobre patrimoni i turisme cultural
 • http://www.atlas.euro.org pàgina d'aquesta associació internacional centrada en l'estudi i la recerca del turisme i l'oci.

Espais de comunicació a l'aula 

En el menú vertical situat a la part dreta de l'aula trobareu els principals espais de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles, la interacció del professorat col·laborador amb l'estudiantat s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler. És el principal espai de comunicació unidireccional del professorat col·laborador cap a l'estudiantat, per la qual cosa és de lectura imprescindible per al seguiment del curs.

Fòrum. És un espai obert a iniciatives de l'estudiantat i del professorat col·laborador de l'assignatura. S'hi poden plantejar, entre d'altres, dubtes, temes d'actualitat, comentaris ¿

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt