Desenvolupament sostenible Codi:  15.638    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El turisme és una activitat econòmica cada vegada més sensibilitzada amb la integració de criteris de desenvolupament sostenible en el seu marc de funcionament. Tant els turistes com els agents de la indústria turística presenten una clara progressió envers la demanda de productes i destinacions turístiques que participin dels principis de desenvolupament sostenible. L'assignatura de Desenvolupament Sostenible ofereix una visió genèrica del que s'entén per aquest model de desenvolupament i quin paper hi pot jugar l'activitat turística en el seu foment mitjançant l'adopció de pràctiques sostenibles.

Al llarg de l'assignatura es presenten les bases sobre les quals s'assenta el concepte de sostenibilitat i com pot ser aplicat al turisme. Els tres eixos sobre els quals reposa la sostenibilitat (l'ambiental, l'econòmic i el socio-cultural) són tractats i entesos com a sistemes sobre els quals el turisme hi incideix. El respecte pel medi i els recursos naturals ha de ser una peça clau en el turisme contemporani. L'aparició de lleis reguladores d'usos i de protecció d'espais naturals i costes, l'ecoetiquetatge, l'aplicació de tecnologies netes i d'estalvi de recursos per part de les empreses turístiques, o la proliferació dels estudis d'impacte ambiental sobre els projectes de desenvolupament turístic són mostres de l'interès que genera la protecció ambiental en l'àmbit del turisme. El segon eix pel seguiment de la sostenibilitat ve donat per la recerca d'una redistribució econòmica justa dels beneficis i costos generats pel turisme. Les pràctiques turístiques que promouen el comerç just, els preus adequats a la prestació de serveis realitzada o que fomenten la participació econòmica de la comunitat local en els beneficis obtinguts pel turisme són alguns dels temes principals que cal posar sobre la taula per avançar en la direcció de la sostenibilitat. Finalment, l'equitat social en el desenvolupament turístic i la protecció de les cultures, patrimoni i tradicions locals són també aspectes significatius per al progrés en turisme sostenible. Per tant, al llarg de l'assignatura es destaca que la sostenibilitat només pot assolir-se donant un tractament integral als tres eixos, però no només atenent a un de sol com sovint es tendeix a pensar i actuar. En aquest sentit es remarcarà el fet que l'actuació en un sol terreny, l'ambiental, per exemple, i descuidar l'aspecte social i econòmic no justifica la catalogació d'una pràctica turística com a sostenible.

Totes aquestes condicions que afecten el conjunt del sistema turístic tenen una expressió territorial. Les destinacions turístiques i la manera de fer-les més sostenibles seran, per tant, un dels temes principals de l'assignatura. Es pretén exposar les bases sobre les quals s'ha de recolzar una destinació turística en recerca de la sostenibilitat: la protecció dels seus recursos bàsics (naturals, patrimonials, paisatgístics, etc.) i la compatibilitat amb les necessitats de  desenvolupament turístic; la manera com fer partícips de l'activitat turística als residents; i la disminució o eradicació dels impactes negatius en el terreny social i cultural derivats d'aquesta activitat, així com la gestió del conflicte social que pugui emergir. Els productes, bones pràctiques, les iniciatives turístiques o les destinacions que actualment intenten integrar la sostenibilitat en el seu model de desenvolupament econòmic seran mostrades com a elements de referència. En la formulació d'exemples, per tant, es té en compte la diferent percepció i interpretació de la sostenibilitat que tenen les destinacions i els agents turístics segons el context de desenvolupament en que es trobin. Igualment es planteja que els objectius a assolir, els instruments disponibles per dur-los a terme i el disseny de productes i pràctiques turístiques sostenibles són sensiblement diferents segons l'estadi evolutiu en que es trobi la destinació o el producte turístic.

Amunt

L'assignatura Desenvolupament Sostenible és una assignatura obligatòria de 6 crèdits del Grau de Turisme.

Els continguts adquirits en aquesta assignatura serveixen com referència i complement per a d'altres que es desenvolupen al llarg de la titulació i que treballen amb la noció de sostenibilitat. Donat el caràcter paradigmàtic que està prenent l'enfocament de la sostenibilitat en l'àmbit del turisme aquesta assignatura es relaciona directament amb un bon nombre d'assignatures del Grau.

Amunt

La demanda social d'aplicació dels criteris de sostenibilitat dins l'activitat turística fa que aquesta assignatura no es limiti només a l'obtenció de coneixements sinó que pretén també preparar l'estudiant per a l'aplicació pràctica d'aquest concepte. En aquest sentit el coneixement dels fonaments i principis teòrics del desenvolupament sostenible i de tècniques i procediments per a la seva aplicació poden ser d'utilitat pel desenvolupament professional en el marc del disseny, planificació, promoció, gestió i de destinacions turístiques, la creació de nous productes turístics o l'adequació de l'empresa turística al camp de la sostenibilitat. La projecció professional de l'assignatura s'orienta especialment als tècnics i gestors turístics de les administracions públiques, gestors i responsables de productes d'empreses turístiques, consultors, responsables de gestió de les destinacions turístiques i de programes de desenvolupament turístic, i docents d'ensenyament secundari.

Amunt

Donat el caràcter introductori de l'assignatura no requereix que l'estudiant en tingui cap coneixement previ específic perquè sigui capaç d'assolir els objectius que s'hi proposen.

Amunt

Els objectius generals d'aquesta assignatura son els següents:

 1. Comprendre els conceptes i criteris teòrics que configuren el desenvolupament sostenible.
 2. Comprendre les opcions i les limitacions que té el turisme per a esdevenir una activitat propera als principis del desenvolupament sostenible .
 3. Entendre les pràctiques de turisme sostenible a partir d´estudi de casos reals.
 4. Desenvolupar una visió crítica al voltant de les diferents gradacions i percepcions que els agents turístics i grups de països tenen al voltant del concepte de sostenibilitat aplicat al turisme.
 5. Estimular la pràctica de la sostenibilitat en el món del turisme.
 6. Comprendre la importància que l´escala local i els projectes a llarg termini tenen per a construir pràctiques turístiques sostenibles.
 7. Aproximar-se al coneixement dels principals instruments per a la gestió i mesura del turisme sostenible.
 8. Adquirir una visió sintètica del desenvolupament sostenible a través de l´estudi dels acords internacionals i la discussió científica sobre aquest concepte.
 9. Explorar el concepte de turisme sostenible en relació a diferents contexts econòmics, socioculturals i territorials.
 10. Explorar el concepte de turisme sostenible en relació a les principals modalitats i tipologies d´espais turístics existents.

 

Durant el curs es treballen les següent competències:

Competències transversals    

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments amb una pràctica professional ètica i responsable
 • Capacitat per buscar, identificar i organitzar adequadament la informació
 • Capacitat per a l´anàlisi crític i la síntesi
 • Capacitat per a l´ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicat al desenvolupament de projectes de sostenibilitat

    Competències específiques 

 • Capacitat per reconèixer els principis del turisme sostenible
 • Capacitat per conèixer el funcionament de les destinacions des del punt de vista de la seva sostenibilitat
 • Capacitat per avaluar els sistemes de gestió de les destinacions d´acord amb els principis de sostenibilitat
 • Capacitat per aplicar tècniques de sostenibilitat a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques
 • Capacitat per gestionar i administrar una organització pública, privada o mixta, de forma eficient i d´acord amb els principis de sostenibilitat
 • Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais turístics basades en la sostenibilitat

Totes aquestes competències es concreten en uns resultats d'aprenentatge (RAP) en cadascun de les 5 activitats proposades al llarg del curs:

Activitat 1

Competències associades

Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)

CE1: Capacitat per reconèixer els principis del turisme sostenible

RAP 1: Comprendre els conceptes i criteris teòrics que configuren el desenvolupament sostenible.
RAP 2: Reconèixer la relació del turisme sostenible amb el marc més ampli del desenvolupament sostenible.
RAP 3: Comprendre les opcions i les limitacions que té el turisme per a esdevenir una activitat propera als principis del desenvolupament sostenible

CT1: Capacitat per adoptar actituds i comportaments amb una pràctica professional ètica i responsable

RAP 1: Analitzar el paper del turista en la sostenibilitat del sector turístic.

CT3: Capacitat per a l'anàlisi crític i la síntesi

RAP 1: Reflexionar entorn de l'adequació de les pràctiques de turisme actuals, ja siguin tradicionals o alternatives, als criteris de sostenibilitat mitjançant exemples i casos d'estudi reals.
RAP 2: Identificar els punts de vista sobre el desenvolupament i el turisme sostenible que tenen els diferents actors vinculats al turisme.

 

Activitat 2

 

Competències associades

Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)

CT2: Capacitat per buscar, identificar i organitzar adequadament la informació

RAP 1: Identificar exemples i experiències reals de pràctiques de (in)sostenibilitat en el terreny de la gestió de destinacions turístiques.

CE2: Capacitat per conèixer el funcionament de les destinacions des del punt de vista de la seva sostenibilitat

RAP 1: Entendre els principals reptes i impactes a la sostenibilitat del turisme des del seu vessant ambiental, social i econòmic.
RAP 2: Reconèixer les necessitats de sostenibilitat més importants que té el sector turístic i saber prioritzar els objectius de sostenibilitat en la posada en marxa de projectes turístics.
RAP 3: Identificar els possibles efectes del canvi climàtic en el sector turístic

CE6: Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais turístics basades en la sostenibilitat

RAP 1: Plantejar mesures per a minimitzar els efectes de l'activitat turística sobre la sostenibilitat global.

 

Activitat 3

 

Competències associades

Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)

CE4: Capacitat per aplicar tècniques de sostenibilitat a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques

RAP 1: Reconèixer la importància de la responsabilitat social a l'empresa com a forma d'assolir objectius de sostenibilitat.

CE3: Capacitat per avaluar els sistemes de gestió de les destinacions d'acord amb els principis de sostenibilitat

RAP 2: Reconèixer els indicadors de sostenibilitat més rellevants en el turisme

CE5: Capacitat per gestionar i administrar una organització pública, privada o mixta, de forma eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat

RAP 1: Reconèixer els elements clau a tenir en compte en el posicionament d'una empresa turística en relació amb la sostenibilitat
RAP 2: Identificar els elements claus de la Responsabilitat Social Corporativa en el sector turístic

 

Activitat 4

 

Competències associades

Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)

CE4: Capacitat per aplicar tècniques de sostenibilitat a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques

RAP 1: Reconèixer bones pràctiques de sostenibilitat en el sector turístic

CE6: Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais turístics basades en la sostenibilitat

RAP 1: Caracteritzar els elements bàsics d'una destinació turística intel·ligents.

CT4: Capacitat per a l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicat al desenvolupament de projectes de sostenibilitat

RAP 1: Comunicar efectivament informació a diferents tipus de públic a través de mitjans digitals

 

Activitat 5

 

Competències associades

Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)

CT3: Capacitat per a l'anàlisi crític i la síntesi

RAP 1: Comparar el paradigma del decreixement turístic amb el del turisme sostenible

CE1: Capacitat per reconèixer els principis del turisme sostenible

RAP 1: Identificar els principis del decreixement en relació amb l'activitat turística

CE6: Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais turístics basades en la sostenibilitat

RAP 1: Analitzar les potencialitats i límits del decreixement i del desenvolupament sostenible en una destinacióAmunt

A continuació es detallen els continguts que es treballen en les 5 activitats del curs. 

1. Concepte. El turisme en el context de la sostenibilitat (Activitat 1)

1.1 Clarificant els conceptes       

1.1.1 Definicions de DS

1.1.2 Tipologia de definicions

1.1.3 Evolució del concepte: Del DS a la Sostenibilitat

1.2 Exposar els fonaments de la sostenibilitat. Principis i estratègies

1.3 Entendre els reptes. Problemes i límits a la sostenibilitat

1.4 El turisme en el marc de la sostenibilitat. Objectius, estratègies i reptes.

 

2. Finalitat. Necessitats, objectius i prioritats per a l´aconseguiment d´un turisme més sostenible (Activitat 2)

2.1 Necessitats.

2.1.1 El sistema natural i la seva dimensió turística. Impactes del turisme i propostes des de la sostenibilitat

2.1.2 El sistema social i la seva dimensió turística. Impactes del turisme i propostes des de la sostenibilitat

2.1.3 El sistema econòmic i la seva dimensió turística. Impactes del turisme i propostes des de la sostenibilitat   

2.2 Objectius i fites del turisme sostenible: Biodiversitat i manteniment dels recursos, igualtat social i participació, redistribució i reducció de la pobresa     

2.3 Prioritats. Alguns dels grans temes globals i la seva relació amb el turisme (urbanització, transport i energia, biodiversitat, canvi climàtic, aigua).

 

3. Acció. La introducció de la sostenibilitat en els elements i agents del sistema turístic (Activitat 3)         

3.1 L´empresa i la responsabilitat social.

3.2 La responsabilitat dels actors del turisme amb la sostenibilitat

3.3 El turista sostenible i el seu compromís amb la sostenibilitat.

3.4 La gestió sostenible de les destinacions com a element de competitivitat

3.5 Instruments per a la planificació sostenible del turisme

3.6 Instruments de mesura i control. Els indicadors. Necessitat, procediment i tècniques de mesura, models i índexs

 

4. Praxis. Cap a formes alternatives de fer turisme (activitat 4)

4.1 Cooperació internacional i turisme.

4.2 Avenços i recerca en turisme sostenible. Experiències de bones pràctiques de turisme sostenible.

 

Finalment, per l'activitat 5 es treballaran únicament recursos externs al voltant de la noció de Decreixement Turístic.

Amunt

Comportament ètic i responsable: Turisme responsable Audiovisual
Vídeo Audiovisual

Amunt

Cada activitat conté una sèrie de recursos d'aprenentatge, tant mòduls docents propis com recursos externs en format textual però també recursos web, necessaris per a poder-la dur a terme així com les indicacions per treballar aquests recursos d'aprenentatge. És molt important que us llegiu les indicacions per el treball d'aquests recursos que podeu trobar dins el NIU de cada activitat ("i"). 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt