Treball final de grau Codi:  15.642    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


El treball final de grau està orientat a l'avaluació de competències associades al títol. En el grau s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball de recerca de caràcter teòric o el disseny d´un pla integral d'empresa. En aquest últim cas, l'estudiant assoleix el nivell 3 de la competència transversal d'innovació i iniciativa emprenedora
. En el moment de la inscripció al treball final de Grau, l´estudiant haurà d´escollir i donar a conèixer quina de les dues modalitats de treball vol realitzar.
 
Amb el propòsit que l'estudiant realitzi adequadament el treball final del grau, haurà d'haver superat prèviament totes les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries. Segons el treball concret que es dugui a terme, es potenciaran més o menys determinades competències. Per exemple, la capacitat per a emprendre i innovar (en el cas del pla d'empresa) o la capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi (si el treball constitueix un treball de recerca).
 
La metodologia de treball que cal seguir per a desenvolupar aquesta matèria està condicionada pel mateix entorn d'estudi i treball que facilita la Universitat en el marc del Campus Virtual. En concret, es tracta d'una matèria a realitzar en un entorn plenament virtual. D'aquí la importància que, a més d'haver assolit coneixements i capacitats específiques de l'àmbit del Turisme, l'estudiant també estigui familiaritzat amb l'ús de les TIC així com amb les diferents eines de cerca i gestió d'informació a la xarxa, i els instruments per a l'anàlisi i el tractament de dades.
 
Coneixements previs
 
L'estudiant ha de fer el treball final de grau després d'haver superat les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries del grau en Turisme.
 
NOTA: És important fer constar que per matricular aquesta assignatura cal que la proposta de treball final de grau estigui aprovada pels Estudis d'Economia i Empresa. En aquest sentit, caldria que us posséssiu en contacte amb el vostre tutor/a, el qual us informarà dels passos a seguir per a gestionar la sol·licitud d'autorització de Treball Final de Grau.

Amunt

Competències i Objectius
 
El treball final de grau té com a objecte posar en pràctica els coneixements assimilats i la consolidació integrada de la majoria de competències, específiques i transversals, del programa formatiu.
 
Per tant, les competències que es volen promoure són les següents:
Competències específiques:
 •          Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions, espacial, social, laboral i econòmica.
 •           Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 •           Capacitat per gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de manera eficient i d´acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social y mediambiental.
 •           Capacitat per a treballar en una organització turística, adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries amb aquest.
 •           Capacitat per a dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístics d´acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social y mediambiental.
 •           Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
 •           Capacitat per generar coneixement rellevant per a la gestió de les organitzacions turístiques, i d´espais i destinacions turístics a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 
Competències transversals:
 •           Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 •           Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 •           Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 •           Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 •           Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 •            Capacitat per a la negociació.
 •           Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 •           Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmics i professionals.
 •           Capacitat per a emprendre i innovar.

Amunt

 
Depenent de quina modalitat de treball final de grau l´estudiant esculli, els continguts seran diferents. A continuació s´indica els que s´aborden en cadascun dels casos.
 
El treball final de Grau- Treball de recerca:
 
Mòdul 1: Proposta de recerca I
L´objectiu d´aquest mòdul és que l´estudiant mitjançant la seva immersió en el mètode científic, planifiqui i dissenyi una proposta de recerca com a base per a l´elaboració del TFG. Això implicarà: la identificació de l´àrea i preguntes de recerca econòmiques, una primera revisió dels mètodes i enfocaments existents i l´elaboració d´un pla de treball. Al final del mòdul, l´estudiant haurà de presentar una proposta provisional de recerca. 
 
Mòdul 2: Estat de l’art
En el segon mòdul, l´objectiu és que l´estudiant aprengui i posi en pràctica tècniques de cerca de informació acadèmica i empírica a través de la web però també en biblioteques i altres punts de referència físic. Per aquest motiu, al final del mòdul l´estudiant presentarà un llistat de referències acadèmiques sobre l´estat de l´art de l´àmbit de recerca triat per l´estudiant i de les referències sobre el cas d´estudi si s´escau, que haurà de constar d´una fitxa per a cada referència amb:
 
Mòdul 3: Proposta de recerca II
Un cop superades les fites dels mòduls anteriors, l´estudiant realitzarà una proposta molt més concreta i extensa de recerca. Aquesta constarà de una revisió de l´estat de l´art, la redefinició de les preguntes de recerca, teoria i mètodes i la planificació per a l´elaboració del treball.
 
Mòdul 4: Elaboració del treball final de grau
Finalment, i en base a la proposta entregada en el mòdul anterior, l´estudiant començarà a elaborar el treball final de grau pròpiament dit. Entre les tasques que haurà de realitzar, haurà de acabar de localitzar les dades per a l´anàlisi, analitzar les dades, esbossar conclusions, comparar conclusions amb l´estat de l´art de la subdisciplina, aplicar coneixement adquirit al problema, escriure el TFG i lliurar-lo.
 
 
Pel què fa al treball final de grau-Pla d´empresa, aquest  s´estructura al voltant dels continguts que vertebren un pla d´empresa estàndard.
 
1. Presentació del model de negoci en què l´estudiant ha de sintetitzar la seva idea de negoci i el seu model. Principalment ha de donar resposta a què farà (necessitat que satisfà), a qui es dirigirà (segment de mercat) i com el realitzarà (solució). En general, per a arribar a aquest punt i si no es té una idea prèvia, es desenvoluparan tècniques de creativitat perquè l´estudiant pugui tenir una idea per realitzar el seu pla d´empresa .
 
2. Anàlisi de l´entorn general i específic (sector) on operarà la nova empresa o projecte emprenedor en què s´utilitzaran diverses eines d´anàlisi que s´han treball durant el transcurs del Grau.
 
3. Anàlisi del mercat i pla de màrqueting
En què l´estudiant haurà de descriure i quantificar el segment o segments de mercat als que es dirigeix així com comentar l´estratègia de posicionament i establir un pla de màrqueting coherent amb les necessitats del segment i l´anàlisi de l´entorn realitzada.
 
4 Pla d´operacions
El pla d´operacions recull totes aquelles decisions relacionades amb la producció i distribució del producte o servei.
 
5 Organització i Recursos Humans
En aquesta fase es treballen tots aquells aspectes relacionats amb l´organització (estructura organitzativa) i els recursos humans necessaris per poder tirar endavant la idea de negoci proposada. Aspectes com el nombre de persones que treballaran en la nova empresa, la seva posició i funcions, remuneració i perfil s´hauran de tenir en compte. 
 
6. Viablitat econòmica: Pla econòmico financer
Totes les decisions preses anteriorment s´han de reflectir en un pla economico-financer que justifica quantitativament que la idea proposada és viable i sostenible. Per a poder confeccionar aquest pla, l´estudiant comptarà amb un aplicatiu web que li facilitarà la confecció de la previsió del compte de pèrdues i guanys, el balanç, i la previsió de tresoreria.
 
 

Amunt

Treball final de carrera Web
Pla Economico Financer Web
Guia pla d'empresa Web
Investigant l'empresa i l'economia Web
Pla d'aprenentatge Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt