Habilitats directives Codi:  15.644    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Qualsevol organització, del tipus que sigui, està constituïda per persones que li donen la seva dimensió real quan posen al servei dels seus objectius les capacitats que posseeixen. Aquestes capacitats es coneixen de forma genèrica com habilitats, o també competències, i es manifesten en la forma de dur a terme les activitats i tasques que conformen els diferents llocs de treball.  

Les habilitats de les persones i l'aprofitament i desenvolupament que se'n fa a les organitzacions és el que marca la diferència entre les unes i les altres. I encara que són importants en qualsevol posició laboral, ho són especialment quan s'ocupen llocs de responsabilitat sobre el treball d'altres persones.  

Per tant, el desenvolupament d'habilitats és avui dia essencial per a desenvolupar-se amb èxit tant en la vida professional com personal. Entre aquestes habilitats són d'especial importància les relacionades amb les característiques individuals, les relacions interpersonals i les grupals. Totes elles engloben una gran quantitat d'aspectes que la major part del temps actuen de manera conjunta, i que requereixen d'un aprenentatge i una pràctica continuats.  Aquest és el marc en el que se situa l'assignatura Habilitats Directives.

Amunt

Habilitat directives és una assignatura de 6 crèdits i té un caracter obligatori en el grau d'ADE, mentre que és optativa en els graus de Turisme, Relacions Laborals i Ocupació, Gestió de l'Administració Pública i Màrqueting i Investigació de Mercats (MIM). L'assignatura es desenvolupa en l'àmbit dels recursos humans en les organitzacions i el món del treball en general, tenint en compte el nivell individual i interpersonal de desplegament d'aquestes habilitats. 

Les habilitats directives són importants en qualsevol àmbit de l'organització i en diferents tipus d'organitzacions, especialment en posicions de responsabilitat sobre el treball d'altres persones. Per aquest motiu, aquesta assignatura està present a diferents graus de l'àmbit de l'Economia i Empresa.

Amunt

L'assignatura d'habilitats directives és projecta en les posicions de responsabilitat de l'organització, especialment, en l'àmbit de la direcció de recursos humans. La responsabilitat de la gestió dels recursos humans de l'empresa, però, no només és de la direcció de l'empresa, sinó que és responsabilitat de tothom que coordini equips de persones com, per exemple, responsable de la gestió de l'àrea de màrqueting, responsable comercial, direcció estratègica, etc. 

Entre d'altres, les tasques que es desenvolupen en aquests camps professionals són el disseny i la direcció de les polítiques de recursos humans de l'organització (p.ex., salarials i de formació), així com les estratègies de reclutament i retenció del talent;  la planificació, supervisió i avaluació del treball de la plantilla; orientació professional d'altres persones; o la resolució de conflictes i negociació.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

A continuació indiquem les competències que es treballen en aquesta assignatura vinculades al grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Pla 2009) i als altres graus on també s'imparteix aquesta assignatura (Relacions Laborals i Ocupació, Turisme, Gestió de l'Administració Pública i Màrqueting i Investigació de Mercats) .

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura:

 • Organitzar i planificar l' activitat professional de manera òptima.   
 • Treballar en un grup organitzat, en entorns presencials o virtuals, i amb diversitat de persones i temes.
 • Negociar en l'entorn professional. 
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Emprendre en l'àmbit professional.

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

 • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.
 • Exercir eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i d'agents amb implicació en les relacions laborals.
 • Dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

D'altra banda, la renovació del pla d'estudis del grau d'ADE que comença el setembre del 2022 (el nou pla conviurà amb el del 2009 fins que aquest s'extingeixi) vincula les competències següents a aquesta assignatura:

Les competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Comunicar per escrit i oralment de manera precisa, clara i adequada en contextos acadèmics i professionals.

Les competències transversals:

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.


Les competències específiques:

 • Elaborar i aplicar polítiques de gestió de recursos humans de l'empresa reconeixent la importància i la contribució de les persones i promoure'n el potencial creatiu i innovador.
 • Desenvolupar habilitats directives per aplicar-les en la direcció de l'empresa i la gestió del canvi organitzatiu.

En relació amb els objectius d'aprenentatge generals de l'assignatura:

 • Adquirir coneixements i capacitats que serveixin per a identificar el grau d'autoconeixement que cadascú té, a fi de millorar-lo i d'utilitzar-lo de manera eficaç en l'organització i la gestió de la vida personal i laboral.
 • Aprendre a aplicar estratègies i mesures que ajudin a augmentar la capacitat personal de resistència física i psíquica per a actuar amb efectivitat davant de situacions d'estrès.
 • Reconèixer els nivells i necessitats de motivació en l'àmbit laboral, sent capaços d'emprendre accions per a millorar-la.
 • Adquirir els coneixements i les capacitats necessaris per a aconseguir l'apoderament del personal que està a càrrec de qui ocupa llocs directius.
 • Analitzar i valorar la importància que té la delegació en la feina de qui exerceix un càrrec directiu.
 • Desenvolupar capacitats per a organitzar eficientment el treball, com delegar tasques i responsabilitats d'acord amb les situacions i les característiques dels grups de treball.
 • Adquirir coneixements i instruments per crear equips capaços de treballar de manera efectiva per assolir objectius i formar equips d'alt rendiment.
 • Comprendre l'impacte que les situacions de conflicte poden ocasionar en l'acompliment individual i grupal, identificant les estratègies més adequades de tractament per a cada cas.
 • Adquirir els coneixements que facilitin la conducció de reunions eficients.

Amunt

1. Autoconeixement. 

1.1. Desenvolupament de l'autoconeixement.

1.2. Maneig de l'estrès i administració del del temps.

L'autoconeixement és una de les habilitats personals que influeixen molt significativament en la vida de les persones i en l'àmbit laboral en el qual actuen. Això és, qui no sap de les seves capacitats o fortaleses i de les seves debilitats difícilment podrà treure partit d'unes i treballar per a disminuir les altres. En la mesura en què es desenvolupa l'autoconeixement també es potencien les capacitats per al coneixement de les altres persones i, per tant, per a treballar amb elles de forma efectiva. La segona habilitat, relacionada directament amb l'autoconeixement, és la capacitat per a controlar i gestionar de forma productiva l'estrès personal. Els seus efectes poden variar molt segons les persones i les situacions, i no sempre té una connotació negativa.  

2. Motivar, apoderar i involucrar a altres persones. 

2.1. Motivar als altres.

2.1. Apoderar i involucrar els altres.

Es treballen habilitats essencials en el desenvolupament de funcions directives. Es pretén que es reconegui la necessitat d'entendre els mecanismes que produeixen en les persones el desig d'orientar els seus esforços en pro dels objectius de l'organització per a la qual treballen. Només coneixent-ho, es pot actuar de manera sistemàtica sobre les condicions laborals, de tal manera que actuïn com estimulants de l'esforç.  

3. Formació d'equips efectius i treball en equip. 

Avui dia, les habilitats de treball en grup o en equip, són les més demandades per les organitzacions de tot tipus, tant per a direcció com per a la resta d'empleats i empleades. Es treballarà al voltant de la formació d'equips efectius que derivin en equips d'alt rendiment i al voltant de l'eficàcia del treball en equip. Per a assolir-lo, cal desenvolupar altres habilitats, entre elles, la delegació. 

 4. Negociar en un entorn professional. Gestió de conflictes i gestió de reunions. 

4.1. Gestió de conflictes.

4.2. Gestió de reunions.

La gestió de conflictes és necessària en qualsevol situació en què les persones han de treballar de manera interdependent; aquestes poden tenir enfocaments diferents i/o enfrontats del treball. Es requereix, per tant, saber com actuar quan es produeixen conflictes, de manera que aquests no es converteixin en un obstacle per a l'assoliment dels objectius comuns. A l'assignatura hem passat des de les habilitats individuals (personals) fins a aquelles que es basen en la interacció amb altres persones, bé sigui entre dues (interpersonals) o més persones. Totes les habilitats desenvolupades troben el seu màxim desenvolupament i aplicació en les habilitats de comunicació, sobre les quals ens centrarem en la direcció de reunions   L'assignatura conclou amb una prova final d'aplicació dels conceptes treballats i de les vostres habilitats directives. En concret, us permetrà identificar, analitzar i valorar els principals aspectes del desenvolupament personal i professional experimentats al llarg del semestre.

Amunt

Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Guia 1. Habilitats personals PDF
Guia 2. Habilitats interpersonals PDF
Guia 3. Habilitats de grup PDF
Guia 4. Habilitats específiques de comunicació PDF
PLA1. La gestió del temps Audiovisual
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual

Amunt

Per a l'estudi d'aquesta assignatura disposeu del e-book Desarrollo de habilidades directivas de D. Whetten i K. Cameron (9a edició). En l'assignatura no es treballarà tot el contingut del manual. S'ha fet una selecció d'alguns dels temes que es consideren més rellevants tant per a la gestió que cada persona necessita fer del seu món individual interior, com per a una relació adecuada amb altres persones, i per a un treball grupal efectiu. Les proves d'avaluació (PAC) s'estructuraran al voltant dels temes que constitueixen les unitats de treball de l'assignatura. La correspondència entre les unitats i els capítols del llibre de Whetten i Cameron és la següent:

 • Unitat 1. Parte I. Habilidades personales:
  • Capítol 1 - Desarrollo del autoconocimiento (pàgs. 37-83).
  • Capítol 2. Manejo del estrés y el bienestar (pàgs. 85-132).
 • Unitat 2. Parte II. Habilidades interpersonales y Parte III. Habilidades grupales:
  • Capítol 6 - Motivación de los demàs (pàgs. 263-304).
  • Capítol 8. Facultar e involucrar a otros (365-399).
 • Unitat 3. Parte III. Habilidades grupales:
  • Capítol 9. Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo (401-441).
  • Capítol 8. Facultar e involucrar a otros (365-399).
 • Unitat 4. Parte II Habilidades interpersonales y Parte IV. Habilidades específicas de comunicación:
  • Capítol 7. Manejo de conflictos (pàgs. 305-362).
  • Módulo C. Conducción de reunions de Trabajo (551-562).

També hi ha una selecció de recursos d'aprenentatge textuals i audiovisuals en cada repte que complementen aquests continguts. 

Finalment, podeu ampliar la informació dels mòduls textuals de l'assignatura amb la consulta de bibliografia bàsica i complementaria, així com d'altres fonts d'informació que us hem llistat a l'apartat de bibliografia i fonts d'informació del pla docent.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt