Turisme i desenvolupament local Codi:  15.653    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Turisme i desenvolupament local és una aproximació al desenvolupament endogen aplicat al turisme. En ella es fan aportacions tant a niivell conceptual com aplicat a aquesta temàtica. Especilament es posa de relleu el potencial que el turisme té per generar processos de millora de la qualitat de vida i l'economia de les societats i comunitats locals. L'assignatura proporciona un repàs de les bases teòriques en que es fonamenta el desenvolupament local i la seva aplicació al món del turisme.,Es posa una cura especial en donar a conèixer en què consisteixen els projectes de desenvolupament territorial centrats en el turisme així com en identificar els seus elements i factors clau.

Amunt

L'orientació del grau en Turisme és generalista i multidisciplinar, amb una vocació eminentment professional. L'objectiu és preparar l'estudiant per a assumir responsabilitats en una àmplia gamma de professions relacionades amb les empreses, organitzacions i territoris turístics, així com per a emprendre el seu propi negoci. L'assignatura Turisme i Desenvolupament Local s'encaixa en una de les dues línies del grau de Turisme, la relacionada amb la planificació i gestió del territori i el seu potencial turístic, des dels diferents nivells administratius. En aquest sentit, l'estudiant de l'assignatura obtindrà uns coneixements teòrics i pràctics en àrees relatives a l'anàlisi dels elements endògens dels territoris com a factors per a potenciar el turisme i el desenvolupament local.

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix als alumnes del grau de Turisme i professionals del sector que estiguin interessats en aprofundir sobre els elements de desenvolupament local que influeixen en el potencial turístic dels territoris.

L'assignatura es projecta en diversos camps professionals del Turisme, sobretot relacionats amb l'anàlisi del territori des del punt de vista del desenvolupament local i com hi encaixa el turisme com a sector estratègic.

En aquest sentit, les sortides professionals a les que s'orienta l'assignatura tenen a veure amb els següent àmbits:

 • Planificació i gestió pública de destinacions: Tècnic de gestió d'administracions públiques, Responsable de programa de pla de dinamització, Direcció de campanya de promoció de destinació, Responsable de centre d'iniciatives turístiques, Responsable d'oficina de turisme, Agent de desenvolupament local.

Productes i activitats turístiques: Tècnic assessor de gestió del patrimoni natural i cultural, Responsable de promoció i comercialització, Gestor de nous productes.

Formació, recerca i consultoria: Consultor turístic júnior, Ajudant de recerca.

Amunt

És recomanable haver cursat, o estar cursant, les assignatures d'introducció a l'espai turístic, planificació territorial del turisme i desenvolupament sostenible.

Amunt

No n'hi ha

Amunt

Competències i objectius

 Les competències transversals són:

 -          Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable

       -        Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris

-       -         Capacitat per emprendre i innovar

 Les competències específiques del grau en Turisme que es treballen en aquesta assignatura són:

-          Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els seus sectors empresarials

-         Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques

-           Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

Amunt

 Mòdul 1. Desenvolupament local

 

 1. Introducció
 2. El desenvolupament endogen
 3. El desenvolupament local
 4. El desenvolupament local i la globalització

 

 

Mòdul 2. Turisme i desenvolupament local

 

 1. L’encaix del turisme en el marc teòric sobre el desenvolupament econòmic
 2. La contribució del turisme a les teories del desenvolupament econòmic
 3. Turisme i desenvolupament endogen. Factors i condicions per a la generació de desenvolupament local a través del turisme
 4. Casos d’estudi de desenvolupament local centrats en la implementació de projectes turístics

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt