Gestió d'oficines de turisme Codi:  15.655    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els continguts s'organitzen segons el desenvolupament d'un pla estratègic per tal de seguir una comprensió dels fonaments de l'oficina de turisme, les seves competències i els seus serveis, els públics i actors amb els que actua, els sistemes d'informació i les estratègies de comunicació, les característiques del perfil professional del personal de l'oficina, la gestió de la qualitat i la prestació dels serveis.

Amunt

 • Direcció d'oficina de turisme
 • Direcció de patronat de turisme
 • Consultoria en planificació turística

Amunt

Es recomana tenir coneixements de màrqueting turístic.

Amunt

Les competències transversals del grau en Turisme que es treballaran a l'assignatura són les següents:

 • Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Capacitat per a l'anàlisi crític i la síntesi
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa a entorns  multidisciplinars.

Les competències específiques d'aquesta assignatura són les següents:

 • Capacitat per gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de forma eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental
 • Capacitat per treballar, en una organització turística, adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries amb ell.

Destaquen como a  objectius generals de l'assignatura els següents:

 • Conèixer els elements clauque conformen una OT
 • Aportar elements crítics de reflexió sobre la integració de les OT en l'estratègia d'un destí turístic. El seu rol, la normativa, els exemples existents..
 • Conformar un marc dins el qual la gestió de les OT pugui donar resposta a les oportunitats del mercat i les necessitats de la demanda
 • Guanyar coneixement en la comprensió d'una planificació estratègica de les OT dins de l'estructura d'un destí
 • Aportar instruments que capacitin a l'alumne en la gestió d'una OT, basada en una bona planificació, la gestió òptima dels recursos, una bona gestió financera, etc.

 

Amunt

Es compon de 4 mòduls distribuïts de la següent manera ::

Mòdul 1: Missió i funcions de l'Oficina de Turisme. Pretén introduir l'alumne en la comprensió de la missió, l'entorn, l'evolució de les oficines de turisme, així com en les seves diferents funcions o tasques.

Mòdul 2: Disseny dels serveis i públics de l'OT. L'alumne aprendrà a conèixer i dissenyar els serveis de les oficines de turisme i el públic i / o usuaris als quals han d'anar dedicats. També aprendrà a organitzar i dissenyar la prestació d'aquests serveis.

Mòdul 3: Informació i comunicació en l'OT. Es tracta principalment dels serveis d'informació i comunicació que utilitzen les oficines de turisme en la seva relació interna i amb el seu públic.

Mòdul 4: El professional de l'OT i el control de qualitat. L'alumne es familiaritzarà amb les competències professionals necessàries per a cadascuna de les funcions de les oficines de turisme, així com les condicions i infraestructures necessàries per poder dur a terme els serveis de manera eficaç i adequada. També coneixerà com dur a terme el control de qualitat per poder aconseguir un nivell de satisfacció adequat per part del client.

 

Amunt

Amunt

Miralbell, Oriol. 2007. Gestió d'Oficines de Turisme. Editorial UOC

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt