Pràctiques empresarials II Turisme Codi:  15.662    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


L’assignatura de Pràctiques Empresarials II és una assignatura optativa de 6 crèdits, que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses reals.

Aquesta assignatura és l’escenari adequat per a posar en pràctica, especialment, els coneixements associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l’adquisició d’aquestes competències mitjançant l’aprenentatge experimental.

 

Amunt

Per poder mataricular aquesta assignatura, cal tenir superats 120 crèdits del grau en Turisme.

Amunt

Objectius

 

Els objectius de l'assignatura són:

-       Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial i la pràctica de les activitats professionals del sector turístic.

-       Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.

-       Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.

-       Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn professional real.

 

En aquest període de pràctiques, l'estudiant ha de treballar, com a mínim, 2 competències transversals i 3 competències específiques de la següent relació corresponent al grau en Turisme:

 

Competències transversals

 

-       Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

-       Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

-       Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

-       Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

-       Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.

-       Capacitat per a la negociació.

-       Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

-       Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

-       Capacitat per emprendre i innovar.

 

Competències específiques

 

-       Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, laboral i econòmica.

-       Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sector empresarials.

-       Capacitat per a avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.

-       Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, tot aplicant-hi els instruments tècnics pertinents.

-       Capacitat per a gestionar una organització, pública, privada o mixta, de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

-       Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap el client i establint-hi relacions satisfactòries.

-       Capacitat per a dissenyar i planificar de manera eficient estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat i desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.

 

Amunt

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt