Temes actuals de turisme Codi:  15.665    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura ofereix una panoràmica de les principals tendències i escenaris de futur a les quals s'enfronta el turisme, tant des del punt de vista de les empreses com de les destinacions turístiques. L'assignatura consta de dos blocs d'activitat clarament diferenciats. En un primer bloc es posen a l'abast dels estudiants documents, fonts d'informació i dades que permeten identificar i analitzar les principals tendències del turisme, així com eines per a la mesura i identificació d'escenaris de futur. En el segon bloc es pren l'ús de les TIC com a eix, per proposar activitats aplicades sobre instruments tecnològics recents que permeten millorar la competitivitat o la sostenibilitat dels llocs i organitzacions turístiques.

Amunt

L'assignatura complementa els continguts sobre destinacions i empreses de turisme existents al Grau de Turisme, ja que inclou temes que han estat poc treballats prèviament o que, per la seva novetat, encara no han estat incorporar en el corpus acadèmic del Grau de Turisme. Pel seu contingut tecnològic, l'assignatura es relaciona, i aprofundeix, alguns dels elements que s'han treballat al llarg del Grau, especialment a l'assignatura TIC i Turisme. Igualment, planteja quins poden ser els models de destinació futura o les tendències de tot tipus (canvis en la demanda, crisis i barreres, aplicació de la tecnologia, etc.) que poden marcar el seu desenvolupament futur, cosa per la qual genera una continuïtat amb les assignatures que analitzen el paper dels llocs i destinacions turístics. Finalment ofereix algunes metodologies d'anàlisi i aplicades per comprendre el funcionament de les organitzacions i destinacions turístiques que poden servir com un punt de partida per generar Treballs Finals de Grau.

Amunt

L'assignatura té un elevat component professionalitzador i es projecta especialment en aquells camps professionals que requereixen l'ús de tecnologia aplicada al turisme, tant en l'àmbit de la gestió i planificació com els que  requereixen experts en l'ús de la tecnologia  aplidada a destinacions i organitzacions turístiques, especialment en perfils de revenue management en l'allotjament i tècnics en tecnologies immersives.

Amunt

No es requereixen coneixements previs, tot i què és recomanable haver cursat prèviament l'assignatura TIC i Turisme

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura TIC i Turisme

Amunt

1.    Identificar tendències i transformacions amb capacitat disruptiva en el sector turístic.
2.    Aplicar mesures i instruments per a la gestió del canvi en el sector turístic iles destinacions.
3.    Definir els possibles impactes sobre el sector turístic d'una crisi o transformació global.
4.    Conèixer els fonaments de revenue management aplicats al sector de l'allotjament turístic.
5.    Aplicar una estratègia d’optimització d’ingressos en un hotel emprant eines de revenue management.
6.    Aplicar tècniques de previsió de la demanda, en revenue management, a partir de l’anàlisi de nivells d’ocupació a futur.
7.    Conèixer els fonaments de les tecnologies immersives aplicades al sector turístic.
8.    Aplicar les tecnologies immersives (RV/RA) per a la definició d'estratègies per a la millora de la promoció d'una destinació turística.
9.    Aplicar les tecnologies immersives (RV/RA) per a la millora de la promoció d'una destinació.

Amunt

Mòdul 1. De les noves tendències a la gestió del canvi. En aquest mòdul trobareu informació dels factors i elements bàsics que fan emergir noves tendències en turisme i una visió estratègica sobre com gestionar els canvis que aquestes transformacions generen en les destinacions i empreses turístiques.

Mòdul 2. Guia conceptual bàsica de revenue management: aplicació pràctica en el simulador. Aquest mòdul es planteja com un manual operatiu per a poder introduir l'estudiant en el camp del revenue management. Presenta una visió teòrica sobre els principals conceptes que cal saber al voltant del revenue management i una part aplicada on s'exposaran i explicaran les diferents tasques d'operació que es realitzaran en un simulador amb l'objectiu de prendre decisions al voltant dels conceptes adquirits en revenue.

Mòdul 3. Tecnologies immersives aplicades al turisme. En aquest mòdul s'exposa, de forma introductòria, el concepte de tecnologia immersiva i, en particular, es defineixen i diferencien entre la tecnologia de realitat augmentada i realitat virtual. A més, s'exploren diferents aplicacions pràctiques i eines d'aquests tipus de tecnologia aplicades al sector turístic orientades a millorar diferents aspectes de l'experiència turística dels visitants, així com del funcionament d'una destinació.

Amunt

Amunt

Els materials de l'assignatura es componen de dos mòduls teòrics i un que funciona a manera de manual d'operacions per a operar amb el programari específic de revenue management que s'inclou a l'aula.

Com a materials complementaris es compta amb un repositori de documents referents a estudis sobre les transformacions recents de el sector turístic on obtenir informació pràctica, informes, material audiovisual, exemples i casos d'estudi sobre tecnologies recents amb capacitat per transformar el turisme. S'ofereix també enllaços a recursos i programari lliure d'aplicacions basades en diferents tecnologies immersives aplicades a l'turisme.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt