Simulació en organitzacions de turisme Codi:  15.674    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es planteja a partir d'un simulador empresarial de gestió hotelera. La simulació pretén que l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis, ja que es considera que té un caràcter recapitulatori a través de la metodología learning by doing (aprendre fent). Les simulacions empresarials són una eina que permeten posar en pràctica totes les competències relacionades amb la presa de decisions en un entorn d'una organització i d'un sector competitiu. Está relacionada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i més concretament amb l'ODS 4: "Educació de Qualitat".

Per assolir els seus objectius, aquesta assignatura s'estructura en forma d'elaboració de diferents rondes (reptes) en les que es plantegen escenaris reals que a partir de l'anàlisi de les dades requereixen processos de presa de decisions eficients per part de l'estudiant en escenaris de simulació reals. És per tant un assignatura molt pràctica. 

Amunt

Simulació en organitzacions de turisme, és una assignatura optativa de 6 crèdits del grau en Turisme de la UOC.

Amunt

 

L'assignatura s'orienta en la simulació empresarial de la gestió hotelera, específicament al desenvolupament de les tasques següents: fixació de preus, valoració de l'ocupació, anàlisi dels canals de venda; gestió de personal de l'hotel i definició de polítiques de recursos humans; gestió de la satisfacció de la clientela en relació a la qualitat dels serveis, valoració dels processos i operacions de manteniment de l'hotel.

Per a dur a terme aquestes tasques en l'àmbit hoteler es treballen les habilitats directives i competències necessàries per a la presa de decisions en qualsevol àmbit de l'activitat turística, més enllà de l'àmbit hoteler. Per això, aquesta assignatura és recomanable per a qualsevol estudiant de turisme, siguin quin sigui el seu interès professional.

Amunt

Tenint en compte que l'assignatura es planteja com un camp d'aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant la carrera, a través d'un simulador empresarial, és necessari que l'estudiant tingui prèviament una formació sòlida en diferents àmbits de la gestió empresarial. Per això, és recomanable haver cursat prèviament les següents assignatures: Gestió dels Serveis Turístics, Intermediació turística, Operacions i processos de producció en turisme, Mobilitat i Logística, Estructura dels mercats turístics, Persones i organitzacions, Direcció estratègica, Direcció de Màrqueting i Qualitat en Turisme.

Amunt

Per poder matricular aquesta assignatura, cal tenir superats obligatòriament 120 crèdits del grau en Turisme. Entre aquests crèdits, cal tenir superats obligatòriament els crèdits bàsics i és recomanable haver superat les assignatures obligatòries de: Gestió dels Serveis Turístics, Intermediació turística, Operacions i processos de producció en turisme, Mobilitat i Logística, Estructura dels mercats turístics, Persones i organitzacions, Direcció estratègica, Direcció de Màrqueting i Qualitat en Turisme.

Amunt

Competències associades

Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)

CT2: Capacitat per a l'anàlisi crítica i de síntesi.

RAP 1: Identificar quins són els elements essencials i fiables d'una font d'informació.

RAP 2: Aplicar procediments, regles o principis adequats per a la síntesi de la informació,

RAP 3: Extreure conclusions de la informació i contrasta-les.

CT1: Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

RAP 1: Seleccionar les fonts i informació útils per a establir una metodologia d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.

RAP 2: Identificar les fonts d'informació més rellevants respecte les relacions existents entre les diferents variables que defineixen cada decisió.

RAP 3: Prendre una postura o decisió argumentada sobre el tema analitzat a partir de la informació seleccionada i avaluada.

CE1: Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, amb l'aplicació dels instruments tècnics pertinents.

RAP 1: Identificar les tècniques i instruments que faciliten l'obtenció de dades que es poden transformar en coneixement rellevant.

RAP 2: Examinar els processos de gestió d'informació per a determinar la seva eficiència en la presa de decisions.

CE3: Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap el client i establint relacions satisfactòries amb el mateix.

RAP 1: Identificar els indicadors determinants que poden afectar la satisfacció de la clientela.

RAP 2: Definir estratègies coherents amb la definició d'objectius de l'organització i donin respostes a les expectatives de la clientela

Amunt

Presentació de la plataforma de simulació

         - Opcions generals

         - Llista de decisions (fixació de preus)

         - Àrea de decisions

         - Resultats

Gestió hotelera

         - Informació general

         - Flux de simulació

         - Operacions de l'hotel

          - Informes

          - Volum de clients

Servei de qualitat i atenció al client

Operacions

        - Recepció

         - Serveis de neteja

          - Manteniment

          - Cuina

Amunt

Material Suport
Què podem aprendre amb un simulador empresarial hoteler? Audiovisual

Amunt

L'assignatura té una orientació marcadament pràctica i els materials didàctics responen a aquest perfil. Es tracta de documentació dirigida a facilitar l'aplicació dels conceptes assimilats durant la titulació en un entorn de simulació empresarial. Els recursos estan pensats per a facilitar en aquest context el procés de presa de decisions que planteja l'assignatura, amb un manual d'ús de la plataforma en la que es desenvolupa la simulació, un informe que presenta la informació de l'estudi de cas i document que defineix els processos de presa de decisió que se seguiran.

La simulació empresarial es desenvoluparà a través de la plataforma CESIM Hospitality. Dins d'aquesta plataforma es disposa dels següents recursos:

  • Què podem aprendre amb un simulador empresarial hoteler? Vídeo introductori en el que s'exposen les carcaterístiques i objectius de l'assignatura.
  • Manual de l'usuari. Documentació bàsica d'introducció al funcionament de la plataforma CESIM Hospitality.
  • Instruccions per a la presa de decisions. Manual en el que es descriuen les característiques i criteris  a tenir en compte en els processos de presa de decisions a partir de la informació i dades facilitades en el cas d'estudi.
  • Descripció del cas. Informe amb les dades bàsiques de l'hotel que l'estudiant ha de gestionar.


Amunt

L'aula virtual de la UOC situa en el seu centre l'activitat d'ensenyament i aprenentatge. En la part superior hi ha el pla docent i les dates clau del curs (publicació, lliurament, solució i qualificació de cada activitat). En la part central s'exposen el plantejament i enunciat de l'activitat, les competències i resultats d'aprenentatge a aconseguir i l'accés als recursos d'aprenentatge necessaris per a la seva resolució.

Les activitats d'avaluació continuada s'han de lliurar a través del Registre d'avaluació continuada (RAC) que trobareu en el menú vertical de la part dreta. Tenint en compte que la data de lliurament de l'activitat és una data límit, és molt recomanable no apurar aquest termini. En l'espai Notes podreu consultar les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats avaluables, així com els comentaris (feedback) que el professorat realitzi de la vostra activitat.

Al llarg del curs es plantegen una sèrie de situacions relacionades amb l'àmbit acadèmic i/o professional de l'assignatura que estan definides al voltant d'un repte d'aprenentatge. Les situacions plantejades pretenen contextualitzar les activitats formatives i es basen en competències i resultats d'aprenentatge a assolir en aquestes activitats d'avaluació.

Partint de plantejaments definits a partir del repte treballareu les diferents activitats d'avaluació continuada i ho fareu utilitzant recursos i continguts formatius que us proporcionarem per a cada repte/activitat.

L'assignatura combina diferents metodologies docents per a assolir els resultats d'aprenentatge desitjats. D'entre elles destaquen el learning by doing (aprendre fent), la instrucció programada a través de la lectura de documentació tècnica especialitzada, l'aprenentatge basat en problemes i l'aprenentatge col·laboratiu. En conjunt, aquestes tècniques s'apliquen per a fer efectiva una aproximació a l'anàlisi de la realitat pràctica de la gestió d'empreses, en aquest cas de l'àmbit hoteler.

Entre les activitats formatives en la que es basa la metodologia destaquen les relacionades amb el treball per projecte, la resolució de problemes, el debat, l'elaboració d'esquemes, la cerca d'informació, l'estudi de cas i l'elaboració d'informes. En tots els casos, les activitats plantejades es proposen aplicar de manera pràctica els conceptes teòrics del grau i les seves competències a la realitat a través d'eines tecnològiques de simulació. 

Una assignatura amb dos espais de treball

L'estudiant es mourà en dos escenaris en el seu procés d'aprenentatge en aquesta assignatura.

Per una banda, en l'aula UOC que incorpora els canals de comunicació entre professorat col·laborador i estudiants, que s'estableixen a través de l'espai del Tauler (per a l'emissió de missatges del professorat col·laborador), del Fòrum (per a l'intercanvi d'informació entre estudiants) i del Debat (per a canalitzar les reflexions que es proposin durant el semestre sobre temàtiques de l'assignatura).

En el menú vertical situat a la part dreta de l'aula trobareu els principals espais de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles, la interacció del professorat col·laborador amb l'estudiantat s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler. És el principal espai de comunicació unidireccional del professorat col·laborador cap a l'estudiantat, per la qual cosa és de lectura imprescindible per al seguiment del curs.

Fòrum. És un espai obert a iniciatives de l'estudiantat i del professorat col·laborador de l'assignatura. S'hi poden plantejar, entre d'altres, dubtes, temes d'actualitat, comentaris,...

Per altra banda, en la plataforma de simulació CESIM Hospitality en la que l'estudiant realitzarà les seves activitats de simulació a través de les rondes (reptes) que canalitzen els processos de presa de decisions. Aquesta plataforma incorpora també espais de comunicació entre estudiants que fan un treball col·laboratiu i també entre estudiants i professorat col·laborador.  Aquests espais estan dedicats a qüestions relacionades específicament amb la resolució dels reptes que planteja la simulació. Mentre que els espais de comunicació de l'aula UOC estan reservats per aspectes generals de la docència, com és el cas de qüestions vinculades a les PAC que s'han d'elaborar a partir de la resolució dels reptes.

En una primera fase del semestre es treballa en la documentació del cas d'estudi i la lectura del manual del simulador de l'assignatura, bàsicament la guia introductòria a la plataforma de simulació. Aquesta lectura permetrà a l'estudiant familiaritzar-se amb l'eina informàtica i valorar el seu potencial per a assolir els objectius de l'assignatura, abans del disseny conceptual de la seva proposta. El treball de l'estudiant es desenvolupa bàsicament en aquesta plataforma CESIM Hospitality on realitzará les diferents fases, entre d'altres, de recopilació d'informació, anàlisi de l'entorn, diagnosi, planificació i presa de decisions. El procés inclou també l'anàlisi de resultats i l'elaboració d'informes de situació i de balanç final.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Com d'indica en l'apartat de metodologia, l'estudiant desenvoluparà les seves activitats en dos àmbits: en l'aula del campus UOC i en la plataforma de simulació CESIM Hospitality. En la plataforma de simulació, en diferents rondes, l'estudiant haurà de resoldre els diferents reptes que se li plantejaran. Aquestes rondes (reptes), encara que no siguin avaluables, s'han de fer obligatòriament perquè són necessaris per a poder resoldre les PAC que  es plantegen a l'aula UOC i sí són avaluables..

Per a superar  l'assignatura cal fer obligatòriament i superar cadascuna de les quatre PAC obligatòries que es plantegen durant el semestre. En algunes d'aquestes activitats la presentació dels resultats pot ser a través de sessions síncrones per vídeo conferència davant el professorat.

Amunt

 

La nota final  de l'assignatura serà individual i estarà integrada per 4 elements:

- La nota obtinguda en la presentació del cas (PAC 1) 10%. 

- La nota obtinguda del Pla estratègic (PAC 2) 20%.

- La nota obtinguda del nivell de beneficis generats durant la simulació (PAC 3) 40%.

- La nota obtinguda de l'informe final de gestió (PAC 4) 30%.

Aquestes quatre activitats (PAC) són obligatòries i avaluables.

Atès el caràcter pràctic de l'assignatura, les presentacions de les activitats (en alguns casos en format vídeo) poden ser de caràcter síncron en una sessió per vídeo conferència i donar pas a peguntes que el professorat por realitzar sobre els resultats dels treballs. Les indicacions al respecte es donaran en els enunciats de les PAC.

Amunt

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la qualificació de cada prova d'avaluació. Les qualificacions es publicaran habitualment en el termini d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professorat informarà al tauler de la seva publicació i proporcionarà un feedback global dels errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades en el conjunt de l'aula. Així  mateix, a través del registre d'avaluació continuada el professorat proporcionarà  feedback personalitzat  als estudiants que consideri oportú per al seu procés d'aprenentatge.

Podeu sol.licitar aclariments o revisió de la vostra prova al professorat fins a una setmana després de la publicació de les qualificacions. 

Atesa l'orientació pràctica de l'assignatura, el professor col·laborador realitzarà diferents presentacions pràctiques i participatives en vídeo, a través de les quals l'estudiant podrà plantejar directament els seus dubtes sobre aspectes tècnics i de continguts de la simulació.

 

Amunt