Pràctiques empresarials I Turisme Codi:  15.675    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura de Pràctiques Empresarials I és una assignatura optativa de 6 crèdits, que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses reals.

Aquesta assignatura és l’escenari adequat per a posar en pràctica, especialment, els coneixements associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l’adquisició d’aquestes competències mitjançant l’aprenentatge experimental.

Amunt

Per poder mataricular aquesta assignatura, cal tenir superats 120 crèdits del grau de Turisme.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

-       Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial i la pràctica de les activitats professionals del sector turístic.

-       Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.

-       Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.

-       Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn professional real.

 
En aquest període de pràctiques, l'estudiant ha de treballar, com a mínim, 2 competències transversals i 3 competències específiques de la següent relació corresponent al grau en Turisme:

 
Competències transversals
 

-       Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

-       Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

-       Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

-       Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

-       Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.

-       Capacitat per a la negociació.

-       Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

-       Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

-       Capacitat per emprendre i innovar.
 

Competències específiques


-       Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, laboral i econòmica.

-       Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sector empresarials.

-       Capacitat per a avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.

-       Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, tot aplicant-hi els instruments tècnics pertinents.

-       Capacitat per a gestionar una organització, pública, privada o mixta, de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

-       Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap el client i establint-hi relacions satisfactòries.

-       Capacitat per a dissenyar i planificar de manera eficient estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat i desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.

Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Algunes pistes per a trobar una excel·lent posició de pràctiques Web
Guia per al tutor de les pràctiques externes Web
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web
Oportunitats professionals per als titulats en Turisme Audiovisual
Mapa de sortides professionals del Grau de Turisme PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt