Llengua i comunicació Codi:  16.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua i comunicació prepara l'estudiantat perquè faci el millor ús del codi lingüístic. Els professionals de la comunicació construeixen els seus discursos (textuals, orals o visuals) sobre els coneixements normatius de la llengua. Aquesta matèria orienta, prepara i entrena els futurs professionals perquè coneguin les claus de la llengua i perquè l'utilitzin amb correcció. L'assignatura també presenta les claus de la comunicació escrita i oral.

En aquesta assignatura, el català no és només llengua vehicular, sinó també l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables s'hauran de realitzar, per tant, en català. Tota comunicació en l'assignatura, tant per part de l'equip docent com de l'estudiantat, es farà només en aquesta llengua.

 

Amunt

L'assignatura convida als comunicadors a la reflexió de qüestions que incideixen sobre l'ús de la llengua i que, per tant, impacten en la seva professió. Amb aquest fi, es treballen qüestions de correcció, edició i creació de continguts tant orals com escrits. D'aquesta manera, la matèria manté una estreta relació amb altres disciplines que entrenen la capacitat d'analitzar i produir textos en l'àmbit de la comunicació.

Amunt

L'assignatura és instrumental i serveix per introduir l'estudiantat als usos propis de la comunitat universitària i dels mitjans de comunicació. Aquest plantejament permet vincular-la amb altres assignatures del grau i dota d'eines per produir, comprendre i interpretar textos dels àmbits acadèmic i professional en llengua catalana.

Amunt

Els treballs proposats a l'assignatura requereixen el domini estàndard de la normativa i l'expressió correcta en llengua catalana, de tal manera, que el procés d'aprenentatge consolidi, ampliï i garanteixi el bon ús.

Amunt

L'assignatura requereix l'ús correcte de la llengua catalana en tots els exercicis, comunicacions i intervencions corresponents a la matèria.

Amunt

Objectius

Aquesta assignatura es planteja cinc objectius bàsics:

-utilitzar amb correcció i eficàcia la llengua amb què es vehicula el treball comunicatiu oral i escrit;

-consolidar el coneixement avançat de la llengua;

-gestionar els aspectes essencials de la comunicació;

-conèixer i valorar les eines de consulta a l'abast;

-aprendre a adaptar-se a les condicions formals i temporals dels encàrrecs acadèmics i professionals.Competències:

-Versatilitat en recursos lingüístics en els diferents registres de la llengua.

-Aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

-Habilitat per a gestionar estratègies argumentatives.

-Capacitat per a comunicar de manera persuasiva.

-Adaptació al llenguatge específic dels públics objectius.Amunt

Amb la finalitat d'obtenir un bon domini de la llengua tant oral com escrita, l'assignatura s'estructura sobre diverses pràctiques que requereixen la producció de materials propis i la correcció de textos aliens.

PAC 1. Corregim els errors més habituals del llenguatge escrit

Objectius didàctics: Coneixement de les normes morfològiques, sintàctiques i lèxiques en la correcció de textos publicats en mitjans de comunicació.

PAC 2. Corregim morfologia, sintaxi, lèxic i estrangerismes

Objectius didàctics: Gestió de les normes morfològiques, sintàctiques i lèxiques, incloent-hi les adaptacions de paraules estrangeres, en la producció de textos propis.

PAC 3. La llengua oral correcta

Objectius didàctics: Saber com adaptar textos escrits a la llengua oral i assolir un domini adequat per entorns professionals.

PAC 4. La llengua i les xarxes socials

Objectius didàctics: Aprendre a crear textos informatius per a les xarxes socials que persuadeixin i convidin als lectors cap a continguts més extensos.

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

Els alumnes disposen de diversos materials específics accessibles des de l'apartat Recursos d'aprenentatge de cada activitat a l'aula i també més genèrics a Fonts d'informació dins de l'apartat Recursos de l'aula.

Recursos específics

PAC 1. Corregim les errades més comuns en el català escrit

-Puntuar bé, una habilitat que desapareix. 

-Les traduccions automàtiques als mitjans. Media Cat. 

-És a dir. El portal lingüístic de la CCMA. 

-Gramàtica essencial de la llengua catalana. 

-Llibre d'estil de la CVMC.

-Llibre d'estil per a la ràdio i la televisió de les Illes Balears. 

-Servei Lingüístic de la UOC. 

-Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.  

-Dubtes més freqüents UOC.

-Dubtes més freqüents UPC. 

PAC 2. Corregim morfologia, sintaxi i estrangerismes

-Com escriure clar de Jordi Pérez Colomé

-Titular bé. Media Cat. 

-Tòpics, tòpics, tòpics.

-Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.  

-Dubtes més freqüents UOC.

-Dubtes més freqüents UPC. 

-Gramàtica essencial de la llengua catalana. 

PEC 3. La llengua oral correcta

-Guies de pronunciació del català. UB.

-Llibre d'estil de la CCMA.2. (Manual d'ús. 2.4.5 Locució).

-Llibre d'estil per a la ràdio i la televisió de les Illes Balears. 

-Llibre d'estil de la CVMC.

PEC 4. La llengua i les xarxes socials

-Manual de redacció periodística. UOC.

-Llibre d'estil de la CCMA.2. (Manual d'ús. 2.4.5 Locució).

-Llibre14r a la ràdio i la televisió de les Illes Balears. 

-Llibre d'estil de la CVMC.

Recursos complementaris i genèrics

Biblioguia UOC: Català, recursos lingüístics

Web

Com podem localitzar i reutilitzar recursos audiovisuals per a il·lustrar els treballs

Web

Manual de Torrossa

Web

Materials

Toolkit de gènereCAT

Web

Fonts d'informació

Babiloni. Guia de correcció fonètica.

Web

Monogràfic de la Biblioteca sobre citació bibliogràfica

Web

Llibre manual: Ferré Pavia, Carme. Barcelonatv. Llibre d'Estil. Barcelona : UOC, 2008. 172 p. ISBN 9788497887373. (pdf)

Web

Llibre (Proquest): Breton, Philippe. La argumentación en la comunicación. Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2014. 157 p. ISBN 9788490643112

Web

Llibre (Proquest): Pérez Colomé, Jordi. Com escriure clar. Barcelona: Ediuoc, 2011. 88 p. ISBN: 978-84-9788-449-5

Web

Barcelona TV. Llibre d'estil

Web

Gramàtica Catalana, de Pompeu Fabra (PDF)

Web

Com es llegeix un llibre digital de ProQuest Ebook Central?

Web

Ferré Pavia, Carme. "Capítol 1 - Imatge corporativa". A: Barcelona TV: llibre d'Estil. Barcelona : Editorial UOC, 2007. p. 15-22. ISBN 978-84-9788-737-3.

Web

Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Web

Biblioteca UOC. Recursos per fer una activitat

Web

Supera amb èxit les activitats i els treballs finals: Fes un treball final

Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt