Règim jurídic de la comunicació Codi:  16.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


L'assignatura Règim Jurídic de la Comunicació es configura com una matèria bàsica i obligatòria en el marc del pla d'estudis del Grau en Comunicació. El seu objectiu general és facilitar als estudiants, futurs professional d'alguna de les disciplines de la comunicació, el marc jurídic en el que hauran de desenvolupar la seva activitat.

El contingut de l'assignatura integra, per tant, els principis fonamentals de les disciplines jurídiques que més incideixen en les activitats pròpies de periodistes, publicitaris, relacions públiques i comunicadors audiovisuals. L'activitat de tots aquests professionals troba la seva darrera justificació jurídica en el respecte als drets fonamentals a la llibertat d'expressió i d'informació. No obstant això, aquests drets entren sovint en col·lisió amb altres drets dels ciutadans com, per exemple, els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, el dret dels consumidors i usuaris o el régim de protecció de la propietat intel·lectual.

Per tal de configurar el marc jurídic de les activitats de comunicació, aquesta assignatura aprofundeix en el dret de la informació i ofereix una aproximació introductòria al dret de la publicitat, al règim de la propietat intel·lectual i al de la protecció de dades de caràcter personal. 

Amunt


Com ja hem esmentat, l'assignatura Règim jurídic de la Comunicació s'integra en el pla d'estudis del Grau en Comunicació(adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior) com una assignatura obligatòria, de caràcter transversal i amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

El contingut de l'assignatura ofereix a l'estudiant el coneixement bàsic del marc legal en el que haurà de desenvolupar la seva activitat professional. 

Donat el seu caràcter més específic, l'assignatura aborda amb un caràcter introductori la regulació de l'activitat publicitària i dels règims de propietat intel·lectual i protecció de dades de caràcter personal. 

Amunt


Donat el seu caràcter transversal, l'assignatura es projecte en els camps professionals vinculats a l'àmbit de la comunicació i més concretament els del periodisme, la comunicació audiovisual la publicitat i la comunicació corporativa i les relacions públiques. 

Hem de tenir en compte que, sovint, al llarg d'una trajectòria professional les línies divisòries entre aquestes activitats poden ser tan properes que, per exemple, molts periodistes acaben exercint de relacions públiques en gabinets de premsa especialitzats, un publicitari pot decidir reorientar els seus interessos i realitzar peces audiovisuals d'entreteniment o, fins i tot passar-se al món del cinema, etc. Per tant, el caràcter obligatori i transversal d'aquesta assignatura garanteix el coneixement del marc jurídic de caràcter general aplicable a qualsevol activitat de l'àmbit de la comunicació. 


Amunt


Donat que aquesta assignatura s'insereix en una titulació de l'àmbit de la comunicació i en coherència amb el seu objectiu general, no és necessari tenir coneixements jurídics previs per tal de cursar aquesta assignatura. 

En aquest sentit cal avançar que els materials didàctics de l'assignatura han estat elaborats amb un llenguatge planer, allunyat de tecnicismes innecessaris, i que aquesta consideració es tindrà també en compte pels consultors a l'hora d'implementar la docència a l'aula.

 

Amunt

A continuació detallarem les competències que es treballaran en l'assignatura i els resultats d'aprenentatge a assolir mitjançant el treball de cadascuna de les competències plantejades. 

Competències bàsiques, generals i específiques

Bàsiques

CB1 - Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
CB2 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
CB4 - Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
CB5 - Que l'estudiantat hagi desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Generals

CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
CG5 - Capacitat d'aprendre i d'actualització permanent.

Específiques
CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives
CE14 - Capacitat d'aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació
CE17 - Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic

Resultats d'aprenentatge, que es podran veure de forma més concreta i aplicats als enunciats de cada pràctica d'avaluació continua (PAC)

- Descriure i analitzar el règim jurídic general que regula les activitats dels diferents professionals de la comunicació i identificar els seus principals normatives.
- Reconèixer els drets a la llibertat d'expressió i informació en l'exercici de l'activitat periodística.
- Reconèixer i emprar les normes que regulen l'activitat publicitària, els supòsits de publicitat il·lícita i les conseqüències jurídiques que se'n deriven.
- Examinar els principis bàsics en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la seva incidència en les accions de publicitat directa que impliquin la recollida de i tractament de dades personals de tercers.
- Reconèixer els principis bàsics del règim de protecció de les dades de caràcter personal i del règim de protecció de la propietat intel·lectual.
- Interpretar contractes i altres documents relacionats amb la propietat intel·lectual.

Amunt

Introducció al règim jurídic de la comunicació: Llibertats i drets en l'exercici de l'activitat comunicativa i règim jurídic del periodisme

Introducció al règim jurídic de la publicitat

Política y regulación de la cinematografía i polítiques i regulació dels mitjans audiovisuals

Altres noramtives: Introducció a la protecció de dades de caràcter personal. Drets d'autor i comunicació:Últimes novedats i perspectives de futur. 

Amunt

Perspectiva de gènere i règim jurídic de la comunicació Audiovisual
Entrevista sobre el Consell de la Informació de Catalunya: ètica i autoregulació Audiovisual
Entrevista sobre el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Entrevista sobre el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Introducció a la protecció de dades de caràcter personal XML
Toolkit de gènere Web

Amunt

El material bàsic per a l'estudi i seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics consultables en format web mitjançant l'espai de recursos de l'aula.


De manera paral·lela a l'estudi dels mòduls, si s'escau, el consultor facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, possibles actualitzacions de la legislació i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt