Pensament creatiu Codi:  16.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

De la mateixa manera que s'aprèn a caminar caminant, l'única manera vàlida d'aprendre a ser creatius/ves -en qualsevol àmbit de la nostra vida, personal, laboral o acadèmica- és pensant creativament. Aquest és l'objectiu principal de l'assignatura i l'abordarem amb la destil·lació dels coneixements que ens aportaran les lectures diverses, el visionats de vídeos, la pràctica "esportiva" neuronal i, fins i tot, un joc dissenyat per resoldre problemes quotidians aplicant tècniques creatives.

Tots i totes tenim capacitat creativa. Però no tothom ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu. 

Hi ha tants mètodes i tècniques creatives com gustos i colors. En aquesta assignatura es tractaran les més comunes i aplicables, per tal que després, cadascú les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).

Amunt

Pensament creatiu s'integra en dos plans d'estudis.

Per una banda, dins del Grau en Comunicació com a matèria bàsica de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

Per a aquells estudiants que optin pels perfils de Publicitat i relacions públiques o Comunicació audiovisual, aquesta assignatura esdevindrà cabdal perquè constitueix una introducció general a tècniques i mètodes creatius que cal automatizar en el desenvolupament de la feina de creador publicitari o audiovisual. Tanmateix, pensar creativament constitueix una competència imprescindible per al desenvolupament professional de qualsevol altre dels perfils professionals contemplats en el Grau.

Aquesta assignatura té continuïtat en altres d'específiques com: Creativitat publicitària, Planificació estratègica i creativa, i per suposat, resulta d'utilitat per a cursar amb èxit matèries com Comunicació persuasiva en mitjans digitals, Disseny i creació sonora o Vídeo de creació, entre d'altres.

Per l'altra banda, Pensament creatiu també forma part, dins del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, de la menció Comunicacions de Màrqueting.

Amunt

L'assignatura es projecta en tots els camps professionals de l'àmbit de la comunicació, de manera específica en: publicitat, relacions públiques, comunicació corporativa, periodisme i comunicació audiovisual.

Amunt

Tot i que no es requereixen coneixements previs específics, es dna per suposada -i es considera del tot imprescindible- la capacitació de l'estudiant en la comunicació escrita. És a dir, que es demana una total correcció expressiva a nivell ortogràfic, sintàctic i de construcció de discurs.

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura són els següents:

- Conèixer diferents formes de pensar sobre el pensament creatiu.

- Assumir que la creativitat no és un do reservat a uns escollits, sinó que és una capacitat que tots tenim i hem de treballar.

- Familiaritzar-nos amb les claus del pensament divergent i lateral.

- Aprendre a usar, deliberadament i sistemàtica, diferents tècniques creatives.

- Aplicar el pensament creatiu a diferents àmbits de la comunicació.

Les competències bàsiques són:

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Pel que fa a les competències generals i específiques que desenvoluparà l'estudiant en aquesta assignatura, destaquen:

CG1 - Capacitat de treball en equip.

CG3 - Capacitat de creativitat i innovació.

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.

CG6 - Capacitat de pensar estratègicament.

CE1 - Cerca, gestió i ús de la informació.

CE5 - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

CE7 - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.

CE8 - Capacitat d'adaptació als llenguatges dels mitjans/suports i dels públics objectius.

En conseqüència, els resultats d'aprenentatge concrets que s'espera de l'estudiant són:

RA1 - Identificar i aplicar les claus del pensament divergent o lateral.

RA2 - Aplicar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques creatives.

RA3 - Aplicar el pensament creatiu en diferents àmbits de la comunicació.

RA4 - Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.

Amunt

- Penso de manera divergent, per tant existeixo. La personalitat creativa.

- Convergeixes o divergeixes? El pensament lateral.

- Digue'm com crees i et diré... Tipus de creativitat i el procés creatiu.

- Quan els mètodes creatius són creatius. Creativitat grupal, sistemes creatius i co-creació.

- Fitness creatiu.

- Houston. Tenim problemes i tècniques creatives per resoldre'ls.

Amunt

Fitness creatiu PDF
Vídeo 12. La teva planificació de calistènia mental Audiovisual
Vídeo 2. De què parlem quan parlem de creativitat? Audiovisual
Vídeo 11. L'atzar Audiovisual
Vídeo 9. Edward De Bono i el pensament lateral. Alternatives Audiovisual
Vídeo 15. Avaluació Audiovisual
Vídeo 10. Edward de Bono i el pensament lateral. La provocació Audiovisual
Vídeo 5. La personalitat creadora Audiovisual
Vídeo 14. Sis barrets per a pensar Audiovisual
Vídeo 8. Edward De Bono i el pensament lateral. Qüestionament Audiovisual
Vídeo 4. El pensament divergent Audiovisual
Vídeo 6. El procés creatiu Audiovisual
Vídeo 13. La creativitat en grup Audiovisual
Vídeo 3. L'einstellung i altres enemics de la creativitat Audiovisual
Vídeo 7. La motivació Audiovisual
Toolkit de gènere Web
El cervell creatiu: desmuntant mites sobre la creativitat i el cervell Audiovisual
Emocions i creativitat Audiovisual

Amunt

L'assignatura Pensament creatiu es cursa amb un conjunt de materials didàctics, en format textual, audiovisual i gammificat que pretenen fomentar la pràctica aplicada d'una altra forma de pensar. Intenta escapar de convencionalismes i, per tant, deixa les teoritzacions per a una extensa bibliografia bàsica i complementària, que l'estudiant pot consultar en tot moment a través de la Biblioteca de la UOC.

En qualsevol cas, sempre que es consideri necessari, l'equip docent facilitarà als estudiants material complementari, com textos i articles d'interès, actualització de la bibliografia, enllaços a material digital, etc.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt