Competències TIC en Comunicació Codi:  16.509    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L´assignatura Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau de Comunicació, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l´adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l´àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació que va més enllà del coneixement instrumental de les eines. Entenem aquesta competència en la línia de la definició que fa la Comissió Europea de competències digitals com un conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s'utilitzen les TiC i els mitjans digitals per realitzar tasques, resoldre problemes, comunicar-se, gestionar informació, col·laborar, crear i compartir continguts, construir coneixement de manera efectiva, eficient, adequada, de manera crítica, creativa, autònoma, flexible, ètica, reflexiva per al treball, l'oci, la participació, l'aprenentatge, la socialització, el consum i l'empoderament.

L'assignatura, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació bàsica del grau i es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit del grau, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TiC que anireu aprofundint en altres assignatures i que consolidareu en el treball/projecte final de la carrera.
C que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau.

La superació de l'assignatura Competències TIC en Comunicació es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PRE/135/2017, de 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

El certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Els camps professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis del grau de Comunicació.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Amunt

Es recomana que curseu l´assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de Comunicació. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d´aprenentatge a la resta d’assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos d'una base de coneixements en TIC a nivell acadèmic i professional treballant les següents competències:

 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment
 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat d'editar continguts multimèdia
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Resultats d'aprenentatge

 • Cercar i seleccionar informació a la xarxa
 • Tractar, elaborar, presentar i difondre la informació digital
 • Aplicar estratègies de comunicació a la xarxa
 • Planificar el treball en un entorn virtual
 • Gestionar un projecte digital en grup
 • Adquirir una actitud digital cívica
 • Adquirir habilitats de treball en equip en xarxa

Amunt

L´assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l´adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l´èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l´àmbit de estudi.  

Continguts reflexius:
 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l´àmbit de l'estudi de Comunicació
 • La xarxa social
 • L'actitud digital
 Continguts metodològics:
 • Planificació del treball en un entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació a la xarxa

 Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de la tecnologia
 • Cerca, tractament i presentació de la informació multimèdia

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Guia metodològica per a la creació col·laborativa de projectes audiovisuals Web
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
El projecte digital en equip Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Toolkit de gènere Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Guia metodològica de creació col·laborativa de vídeo Web
Ciberseguretat i civisme digital Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt