Disseny visual i expressió gràfica Codi:  16.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Disseny visual i expressió gràfica suposa una introducció general a l'ús de gràfics amb finalitats comunicatives i presenta, de forma equilibrada, aspectes tècnics, metodològics i conceptuals claus per al control i l'ús acurat de recursos gràfics i de disseny. L'objectiu central de l'assignatura és dotar l'estudiant de les eines conceptuals essencials del disseny (organització i jerarquia compositives, ús de fonts tipogràfiques, gestió del color, etc.) que garanteixin l'èxit comunicatiu d'un projecte de disseny.

Al tractar-se d'una assignatura de fonaments del disseny, també fa especial èmfasi en la metodologia projectual del disseny, així com en possibles aplicacions a l'àmbit específic de el disseny i gràfica audiovisual. Aquesta assignatura resulta, doncs, de gran interès per a tota aquella persona que s'enfronta en un moment o altre a la creació i disseny d'un determinat projecte gràfic.

Amunt

L'assignatura manté relació amb altres assignatures del Grau en Comunicació com Taller d'audiovisual experimental.

Amunt

Aquesta assignatura és bàsica per a qui vol introduir-se i desenvolupar la seva carrera en el món de la comunicació visual, i, especialment, multimèdia. Les sortides professionals que pot aportar són totes aquelles relacionades amb els àmbits de la comunicació i de la expressió visual.

Amunt

No cal tenir cap coneixement previ per a poder assolir els continguts proposats en l'assignatura.

Amunt

Encara que no és imprescindible, és altament recomanable conèixer l'ús de programes de creació gràfica o retoc d'imatges. Per a aquest propòsit els i les estudiants tindran accés des del primer dia, a l'aula, al Pack Adobe, així com a Inkscape i The Gimp, per familiaritzar-s'hi, si ho desitgen.

Els consultors/es de l'assignatura recomanen, per a aquelles persones que no han tingut cap contacte previ amb programari de disseny, que triin un únic programari. 

Així doncs, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

 Objectius generals

 • Comprendre els fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per
  obtenir els resultats gràfics desitjats.
 • Iniciar-se en la composició i l'experimentació de les diferents tipologies i mètodes de composició gràfica.
 • Conèixer els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
 • Fer ús de diferents processos i metodologies d'ideació i creació de gràfics i imatges digitals.
 • Dominar els condicionants tècnics i produir projectes gràfics per a diferents entorns i aplicacions.

Competències generals

 • CG3 - Capacitat de creativitat i innovació.

Competències transversals

 • CT1 - Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT2 - Capacitat de comunicació en llengua estrangera (anglès).

Competències específiques

 • CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • CE8 - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • CE13 - Capacitat d'editar continguts multimèdia.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplicar fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per al desenvolupament de treballs i projectes gràfics.
 • Utilitzar la composició i l'experimentació de les diferents tipologies i mètodes de composició gràfica.
 • Identificar els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
 • Reconèixer les característiques i recursos propis de la imatge digital.
 • Elaborar programes d'identitat gràfica.
 • Establir relacions entre imatge i so, així com delimitar les característiques del fenomen audiovisual.
 • Aplicar de forma bàsica les principals metodologies de lectura de la imatge.
 • Contrastar diverses manifestacions de la comunicació audiovisual al llarg de la història.
 • Descodificar els fenòmens contemporanis de la comunicació audiovisual en el context de la història de la cultura.
 • Definir les tasques de la realització en el context d'un projecte audiovisual durant les diferents fases de la seva producció.
 • Identificar les variables principals de les tasques de realització amb relació al medi i les característiques del producte audiovisual.
 • Planificar adequadament la utilització dels mitjans tècnics i creatius en un programa de producció multicàmera, gravat o en directe.
 • Aplicar, des de la perspectiva de la realització, tots els recursos necessaris, tècnics i expressius, del muntatge d'imatge i so, durant el procés de la postproducció audiovisual.
 • Aplicar fonaments conceptuals i tècnics en la construcció d'un discurs comunicatiu mitjançant l'ús de la fotografia.

Amunt

1. Identitat i comunicació gràfica

     1.1. El procés de disseny

     1.2. Conceptes bàsics de disseny gràfic

     1.3. Gràfics digitals

2. Disseny editorial, disseny publicitari

     2.1. Disseny editorial

     2.2. Tipografia i composició tipogràfica

     2.3. Disseny i creativitat gràfica

3. Disseny, narrativitat visual i interactivitat

     3.1. Disseny audiovisual

     3.2. Disseny d'elements seriats i narrativa digital interactiva

     3.3.Disseny i usabilitat

 

Amunt

Projecte II: disseny editorial Web
Toolkit de gènere Web
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual

Amunt

En l'apartat 'Materials i fonts' de l'aula els estudiants tenen a la seva disposició la versió web dels materials didàctics complets de l'assignatura (disseny visual i disseny audiovisual) que també estan disponibles en pdf per la seva còmoda impressió. A continuació hi ha un enllaç web titulat: 'desenvolupament d'un projecte de disseny', que consisteix en material íntegrament videogràfic sobre un cas pràctic. Finalment, trobareu un conjunt de vídeos de suport als conceptes teòrics de l'assignatura, disponibles a l'espai de 'recursos audiovisuals'.

Addicionalment, en l'espai 'Fonts d'informació' hi ha diversos enllaços, el primer dels quals correspon al blog de l'assignatura  -on s'hi troben exemples de treballs de cursos anteriors-, així com d'altres recursos online relacionats amb el món del disseny gràfic en general.

Així mateix, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt