Expressió oral i escrita Codi:  16.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Expressió oral i escrita apropa els secrets de la retòrica clàssica i els adapta perquè siguin útils als comunicadors del segle XXI. Els estudiants hi coneixeran els conceptes teòrics que ajuden a millorar l'escriptura i la comunicació pública oral, i tindran l'oportunitat de posar-los en pràctica en activitats inspirades en la comunicació professional.

Amunt

Qualsevol forma professional de comunicació oral i escrita.

Amunt

Aquesta assignatura està pensada per a persones que vulguin ser comunicadors professionals en català. Per tant, es pressuposa un bon nivell de correcció en l'ús oral i escrit de la llengua en el registre formal de la varietat geogràfica pròpia de l'alumne.

Amunt

Totes les activitats són obligatòries i s'han de lliurar correctament i aprovar per poder superar l'assignatura. No hi haurà ni prova de síntesi ni examen. 

La llengua catalana no és només llengua vehicular sinó que també en constitueix l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables, doncs, s'hauran de realitzar en català. 

Amunt

Competències 
Capacitat de comunicació interpersonal.
Capacitat de comunicar-se de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
Capacitat de traduir el missatge que cal comunicar en un missatge persuasiu.
Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans, suports i públics objectius.

Amunt

Conceptes teòrics i pràctica de la comunicació verbal i la comunicació no verbal.

 

Amunt

Toolkit de gènere Web
Profe de carrer Audiovisual

Amunt

Juste, J. Com s'escriu un text persuasiu; EDITORIAL UOC, Barcelona 

Pastor,  L. Escriptura sexi; EDITORIAL UOC, Barcelona
Pastor, L. Retòrica Exprés; EDITORIAL UOC, Barcelona

Patterson, M.L. Més que paraules; EDITORIAL UOC, Barcelona

Pérez Colomé, J. Com escriure clar; EDITORIAL UOC, Barcelona

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt