Guió audiovisual Codi:  16.518    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Guió audiovisual, en el conjunt del pla d'estudis de Comunicació audiovisual, pretén establir les bases teòriques i conceptuals sobre les que es desenvolupa la tasca de creació i producció de guions audiovisuals, així com proporcionar les eines i pautes metodològiques pràctiques necessàries per al desenvolupament i redacció acurada de guions audiovisuals en formats ja professionals.

El guió ha deixat de ser un artefacte específic i purament cinematogràfic per a transmutar-se per mitjà de tot tipus de formats, gèneres i suports: les sèries televisives, els espots, els clips musicals o els videojocs... Tots aquests productes, encara que de diferent i fins i tot contradictòria categoria narrativa, continuen depenent en gran part dels establerts i recurrents cànons (estètics, estructurals i metodològics) de l'anomenat guió cinematogràfic entès a la manera clàssica.

L'assignatura de Guió Audiovisual es recolza prioritàriament en tota una sèrie de lectures i visionats per mitjà dels quals es reflexionarà de la mateixa manera sobre el que són realment les pràctiques més habituals de l'ofici amb vista al mercat, els formats més estesos, les particularitats de cada gènere, les principals aportacions bibliogràfiques que hi ha sobre el tema o, fins i tot, els problemes conceptuals, ètics i estètics que la pràctica professional d'aquesta disciplina comporta. En definitiva, la nostra intenció no és una altra que la de fer entendre als estudiants que les "armes" que tot guionista utilitza, sigui quin sigui el format, mitjà o gènere per al qual treballi, passen per la correcta aplicació d'unes eines que, enteses com a tècnica, metodologia o simple convenció gremial, són comunes i intercanviables. L'estudiant ha d'entendre que la correcta adequació del seu talent i creativitat a la realitat de l'"ofici" ha de ser gestionada sobre la base d'unes pràctiques i disciplines professionals que no per conjunturals resulten aleatòries. Aquest curs ha de ser entès sobretot com un rigorós àmbit d'experimentació i reflexió per al desenvolupament d'aquestes capacitats creatives que l'estudiant pretén explotar amb vista al mercat laboral. Capacitats que han de ser adequadament potenciades i reorientades en el futur pel mateix estudiant des de la perspectiva d'un autodidactisme tan sistemàtic com perseverant.

Amunt

Dins el pla d'estudis, aquesta assignatura manté una estreta relació tant amb altres assignatures troncals com Narrativa audiovisual o Realització audiovisual.

Amunt

Els continguts i objectius de l'assignatura estan enfocats a proporcionar a l'estudiant les principals eines d'anàlisi i creació de guions audiovisuals pròpies dels professionals de la comunicació, des dels gestors d'empreses mediàtiques fins a creadors o crítics.

Amunt

Objectius generals

 • Establir les bases teòriques i conceptuals sobre les que es desenvolupa la tasca de producció de guions audiovisuals.
 • Reflexionar sobre els elements dramàtics essencials per a la redacció de guions audiovisuals.
 • Aprofundir en els recursos bàsics que estructuren el plantejament d'una història i les seves fòrmules dramàtiques.
 • Proporcionar les bases metodològiques per a la creació de personatges cinematogràfics.
 • Exposar i valorar les diferents tipologies i estàndars estructurals existens de guió audiovisual.
 • Proporcionar eines pràctiques i pautes útils per a la tasca de creació i producció de guions audiovisuals. 

Objectius específics


    Capítol 1: Narrar amb imatges

 • Establir les bases teòriques i conceptuals sobre les quals descansa aquesta particular eina de la narrativa audiovisual que hem denominat guió.
 • Reflexionar sobre les bases estètiques del guió cinematogràfic.
 • Exposar i valorar la potencialitat sonora del llenguatge cinematogràfic aplicat a la creació de guions.
 • Exposar de manera introductòria els principis teòrics del procés de dramatització.

  Capítol 2: El guionista a la indústria

 • Establir les bases teòriques i conceptuals sobre la indústria audiovisual en el cas dels guionistes.
 • Entendre la realitat laboral dels guionistes. 
 • Reflexionar sobre el paper del guionista dins la obra audiovisual. 

  Capítol 3: Trames

 • Reflexionar sobre l'essència dramàtica: el conflicte.
 • Analitzar diferents patrons dramàtics.
 • Reflexionar sobre la potencialitat del gènere com a recurs creatiu.

Capítol 4: Personatges

 • Proporcionar les bases per a la creació de personatges cinematogràfics.
 • Analitzar l'evolució dramàtica dels personatges.
 • Proposar els recursos necessaris per a la creació i reflexió sobre els personatges secundaris

Capítol 5: Dramatització

 • Analitzar els conceptes bàsics de tota dramatització.
 • Exposar i valorar les diferents tipologies estructurals de guions.
 • Reconèixer els recursos que intervenen en el procés de creació de l'estructura ternària.
 • Aprofundir en els recursos bàsics que estructuren el plantejament, nus i desenllaç d'una història i les seves fórmules dramàtiques.
 • Proporcionar eines útils per a la reflexió i redacció de guions cinematogràfics.
 • Reflexionar sobre les microesctructures de tot guió

Capítol 6: El procés de treball

 • Establir un model de desenvolupament per a l'escriptura de guions.
 • Proporcionar les eines bàsiques del format de guió.

 Capítol 7: Guió de televisió

 • Mostrar a l'estudiant les principals estratègies utilitzades en les narracions per a televisió, concretament, en la ficció seriada.
 • Reflexionar sobre els modes en què aqeustes estratègies venen d'altres mitjans (cinema, documental, teatre) i són adaptats al mitjà televisiu
 • Reflexionar sobre els modes en què les formes de consum específics de la televisió determinen l'estructura dels continguts
 • Reflexionar sobre els condicionaments industrials i econòmics a què es veu sotmès tot producte audiovisual

Capítol 8: La dramatització de la realitat

 • Mostrar a l'estudiant les principals estratègies utilitzades en les narracions per a televisió, concretament, en la telerrealitat.
 • Reflexionar sobre els modes en què aquestes estratègies venen d'altres mitjans (cinema, documental, teatre) i són adaptats al mitjà televisiu. 
 • Reflexionar sobre els modes en què les formes de consum específics de la televisió determinen l'estructura dels continguts. 

 

Resultats d'aprenentatge

 • Identificar els elements dramàtics necessaris per la redacció de guions audiovisuals. 
 • Aplicar els recursos bàsics que estructuren el plantejament d'una història i les seves fórmules dramàtiques. 
 • Aplicar les bases metodològiques per la creació de personatges cinematogràfics. 
 • Exposar i valorar les diferents tipologies i models exixtents de guió audiovisual. 

  

Competències bàsiques generals

 • Que els estudiants siguin capaços d'aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 
 • Capacitat de treball en equip. 
 • Capacitat de creativitat i d'innovació. 

 

Competències específiques

 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius. 

Amunt

1. Guió Audiovisual: cinema

Capítol 1. Narrar amb imatges

 1. Models i estructures de guió
 2. El guió com a discurs narratiu
 3. Evocació cinematogràfica

Capítol 2. El guionista a la indústria

 1. De la idea al guió
 2. Mètodes de treball (equips)
 3. Organitació dels guionistes

Capítol 3. Trames

 1. La unitat mínima de drama
 2. La trama

Capítol 4. Personatges

 1. Temes
 2. Arcs de transformació
 3. Personatges secundaris
 4. Biblia de personatges
 5. Diàlegs

Capítol 5. Dramatització

 1. Estructures
 2. Estratègies del primer acte
 3. Estratègies del segon acte
 4. Estratègies del tercer acte
 5. Recursos narratius
 6. Escenes i seqüències

2. Guió televisiu

Capítol 6. El procés de treball

 1. El procés de treball en ficció
 2. Format de presentació de projectes

Capítol 7: Guió de televisió

 1. Guió de cinema, guió de televisió
 2. Sèries dramàtiques
 3. Comèdia de situació
 4. Format d'una comèdia de situació
 5. Més enllà de la televisió: mobisodis, webisodis

Capítol 8: La dramatització de la realitat

 1. Programes informatius
 2. Programes d'entreteniment
 3. Guionitzar la realitat

Amunt

El viatje de l'heroi Audiovisual
Els personatges Audiovisual
Estructura dramàtica Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

Per a poder treballar conceptes i il·lustrar algunes estratègies de guió hi ha penjats a l'aula clips audiovisuals que permeten a l'estudiant fer ús d'un material de suport dels textes proposats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt