Idioma modern II: Anglès Codi:  16.519    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El coneixement funcional de l'anglès és bàsic avui en dia tant pels estudis universitaris com per la carrera professional. Anglès B2.2 és la segona de dues assignatures obligatòries de llengua estrangera als graus de la UOC. L'assignatura se centra en les destreses comunicatives efectives en anglès i utilitza una metodologia basada en tasques a realitzar individualment i/o en grup.

Amunt

Important: Cal haver superat Idioma modern I abans de matricular-se d'aquesta assignatura.

Amunt

Important: Recomanem a l'estudiantat que NO es matriculi d'Anglès B2.2 abans d'haver superat Anglès B2.1. Per tal de satisfer els requisits associats al seu pla d'estudis, l'estudiantat de grau ha de cursar Anglès B2.1 i Anglès B2.2: el fet de superar Anglès B2.2 no comporta superar automàticament Anglès B2.1 ni tampoc l'obtenció dels crèdits corresponents.

Per comprovar que teniu el nivell d'anglès adequat per aquest curs recomanem fer la prova de nivell disponible a:

https://campus.uoc.edu/app/placementTest2/index.php?lang=cat 

En algunes de les activitats d'aquesta assignatura s'ha de treballar en grup. Per això, l'estudiantat ha de tenir en compte que necessitarà temps per a coordinar-se amb altres estudiants i també per a fer activitats en temps real.

Aquesta assignatura només es pot superar a través de l'avaluació continuada (AC), cosa que implica un ritme de feina constant i regular. Per tant, si un/a estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. En cap cas serà possible superar l'assignatura estant absent durant les tres primeres setmanes del semestre, o sense participar activament en les activitats d'avaluació continuada durant un període de 3 setmanes consecutives o més.

Cal tenir en compte que si una activitat d'AC inclou una tasca oral (speaking) i una tasca escrita (writing), l'estudiant haurà d'aprovar-les les dues per tal d'aprovar aquella activitat d’AC. Per a més informació, vegeu l’apartat d’Avaluació continuada.

Requisits tècnics: auriculars, webcam i micròfon per a realitzar algunes de les activitats d'avaluació continuada. En el cas de les tasques orals avaluables on es requereixi l'ús del vídeo, l'estudiantat haurà de lliurar una gravació en què es vegi clarament el seu rostre mentre parla.


Amunt

L'objectiu general de les assignatures Anglès B2.1 i B2.2 és assolir un nivell general de competència en anglès equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

Competències

 

 • Capacitat de comunicar-se en anglès escrit i parlat sobre aspectes quotidians.
 • Capacitat d'entendre textos en anglès escrit i oral sobre temes d'interès general i personal, i sobre aspectes de la vida acadèmica i professional.
 • Capacitat d'utilitzar els recursos disponibles a Internet d'una manera autònoma per a millorar i desenvolupar les destreses en llengua anglesa.
 • Capacitat de treballar en grup en contextos virtuals diversos.

 


 

Amunt

Al llarg del semestre es realitzaran sis activitats d'avaluació continuada basades en temes tractats en les unitats dels materials web. Les activitats serviran per a practicar les destreses següents: 

 • comprensió lectora
 • expressió escrita
 • comprensió oral
 • expressió oral
 • interacció oral
 • treball en grup 

Les unitats dels materials web també contenen activitats per a ampliar el vocabulari i consolidar el coneixement d'estructures gramaticals. En general l'estudiantat d'aquest nivell ja coneix les estructures bàsiques de l'anglès, però potser ha tingut poques possibilitats de practicar-les. Per tant, en aquesta assignatura no s'estudiarà la gramàtica de manera sistemàtica, sinó que es proposen activitats d'aprenentatge per millorar la capacitat comunicativa. De tota manera, els exercicis de gramàtica dels materials i els altres recursos disponibles a l'aula són eines molt útils per millorar les àrees en què l'estudiantat pot tenir més dificultats.


Amunt

Material Suport
Grammar (CAT) Web
Time management (CAT) Web
Looking back (CAT) Web
Going viral (CAT) Web
The role of citizen journalism (CAT) Web
The new adulthood (CAT) Web
Ageing well (CAT) Web
Business loans (CAT) Web
Easy money (CAT) Web
Corporate personhood (CAT) Web
Nonhuman rights (CAT) Web
Video games and you (CAT) Web
Saving the real world virtually (CAT) Web
Stress and the body (CAT) Web
Is stress all bad? (CAT) Web
Visions of the future (CAT) Web
The changing world (CAT) Web
Your story (CAT) Web
Women and self-publishing (CAT) Web
Headhunters (CAT) Web
Everything to play for (CAT) Web
The Great Charter (CAT) Web
Common law vs. Civil law (CAT) Web
Net addicts (CAT) Web
Digital detox (CAT) Web
Brain workouts work (CAT) Web
Never stop learning Web

Amunt

Anglès B2.2 (materials web)

Aquests materials són a l'espai Modules, dins els Learning resources per a cada activitat d’AC. 

Estructura de les unitats

Cada una de les unitats tracta un tema específic i conté exercicis basats en les àrees següents:

 

 • Reading
 • Listening
 • Grammar
 • Vocabulary
 • Speaking
 • Writing

 

També hi ha una secció de Grammar, amb explicacions i exemples de qüestions gramaticals  corresponents a aquest nivell.


Amunt

Les persones aprenen llengües estrangeres no solament estudiant gramàtica i vocabulari, sinó també llegint, escoltant i comunicant-se amb altres persones en diverses situacions. És per això que aquest curs combina l'estudi dels materials web amb activitats en què l'estudiantat ha d'interactuar amb altres membres de la classe i el professorat col·laborador d'anglès. Aquestes activitats els permetran practicar les destreses de comunicació orals i escrites en anglès.

Tingueu present que tota la comunicació a l'aula i totes les tasques a lliurar han de ser en anglès. Aquest curs requereix una dedicació d'unes deu hores a la setmana.

Activitats d'Avaluació Continuada (AC)

Les instruccions de cada activitat d'AC es troben a l’apartat de Modules de l'aula. L'estudiantat haurà de participar en les activitats i enviar les tasques que es demanen en el període indicat, que sol ser de dues o tres setmanes aproximadament.

Per a algunes activitats, l'estudiantat s'haurà de coordinar amb altres membres de la classe, per exemple, per treballar en projectes en grup, per trobar-se en reunions sincròniques, o per demanar o donar ajuda per utilitzar alguna de les eines de comunicació que es fan servir en el curs. Amb aquesta coordinació, que s'ha de fer en anglès, l'estudiantat tindrà l'oportunitat d'aprendre els uns dels altres i practicar la llengua per a fixar cites, negociar, fer peticions, donar ajuda, proporcionar feedback, etc. Així doncs, aquest és un element molt important del curs.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo, l'estudiantat haurà de fer gravacions on mostri clarament el rostre complet mentre parla. Aquests vídeos s’han de lliurar a l’espai de l’aula indicat a les instruccions de l’activitat.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70 %

PS = 30 %

Notes mínimes:

· PS = 4

.

Amunt

En aquesta assignatura no hi ha examen final i per tant només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC), i la prova de síntesi. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l'assignatura (FA)

L'estudiantat que hagi obtingut una nota d'AC igual o més alta de 5 haurà de fer una prova de síntesi (PS) per complir amb els requisits de l'assignatura. L'assignatura quedarà suspesa si s'aprova l'AC però no es presenta a la prova de síntesi.

Avaluació continuada (AC)

La qualificació de l'avaluació continuada es basarà en les notes de les diferents tasques realitzades en cada activitat d'AC.

Important: Si una activitat d'AC inclou una tasca oral (speaking) i una tasca escrita (writing), l'estudiant haurà d'aprovar les dues per tal d'aprovar aquella activitat d’AC. Si l'estudiant suspèn una de les dues tasques, o si hi ha una discrepància de nivell significativa entre elles, la nota de l'activitat d'AC serà la més baixa de les dues notes obtingudes. En aquests casos, no comptabilitzaran els altres elements avaluables de l'activitat d'AC, com per exemple les proves de comprensió lectora (readings) o de comprensió oral (listenings).

Requisits mínims

Els requisits mínims per a superar l'assignatura són:

 

 1. presentar totes les tasques de les sis Activitats d'AC;
 2. demostrar l'assoliment del nivell B2 d'anglès en totes les competències lingüístiques (comprensió oral i escrita, expressió escrita, expressió i interacció oral);
 3. tenir una nota final d'AC de 5 com a mínim;
 4. obtenir una nota ponderada d'AC (70%) i la prova de síntesi (30%) de 5 com a mínim. Tingueu present que s'ha de participar en totes les Activitats d'AC en les dates previstes 

La qualificació final de l'assignatura s'obté en haver fet un mínim de dues activitats d'AC. Si s'han fet menys de sis activitats d'AC, la qualificació final de l'AC serà segons la classificació següent: 

 • Només una Activitat d'AC: N
 • Només dues Activitats d'AC: N
 • Només tres Activitats d'AC: 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)
 • Només quatre Activitats d'AC : 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)
 • Només cinc Activitats d'AC : 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)

Si s'han fet les sis Activitats d'AC, la nota final d'AC serà calculada tenint en compte els percentatges següents: CA1 (10%), CA2 (10%), CA3 (20%), CA4 (20%), CA5 (20%), CA6 (20%).

Criteris de qualificació de les Activitats d'AC

A les CA Guidelines s'informa dels criteris de qualificació de cada activitat. Tingueu present que la participació a classe també es tindrà en compte a l'hora d'assignar la qualificació. Per les activitats en què s'ha de treballar en grup l'estudiantat rebrà una qualificació de grup a més de les qualificacions individuals.

Frau acadèmic - Originalitat dels textos dels estudiants

Tota la feina lliurada per a l'avaluació continuada ha de ser original, obra del propi estudiant i realitzada sense ajut extern. Això vol dir que: 

 • No es poden copiar o traduir passatges o frases d'altres fonts i presentar-los com a propis.
 • No es poden entregar textos generats per intel·legència artificial.
 • En el cas de citar directament d'una font externa, cal fer servir cometes i citar la font. Per a més informació feu clic aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1s0lseebF0HdYDZtW1lfh-1p0v_b5ig_u/view

Les conductes de frau en les activitats i treballs presentats són reconegudes com a faltes greus i seran sancionades amb el suspens a l'assignatura.

Ús indegut de textos, vídeos o imatges d'altri

La reproducció o compartició no autoritzada de textos, vídeos o imatges d'altres persones usuàries de l'aula està expressament prohibida i pot comportar l'inici d'un expedient disciplinari per vulneració de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya.

Amunt

La prova de síntesi (PS) consistirà en una redacció breu a realitzar en 60 minuts. Durant la realització de la PS no es podrà utilitzar cap diccionari o altre tipus de recurs. Si es detecta qualsevol indici que durant la PS s’han consultat fonts d’internet o escrites per respondre la pregunta, la PS i l’assignatura quedaran automàticament suspeses. Això inclou la consulta dels materials i recursos de l’assignatura o les pròpies Activitats d’AC realitzades durant el semestre.

La PS serà valorada positivament si:

 

 1. El text produït demostra el grau d'adequació i de correcció lingüística propi del nivell.
 2. El nivell d'anglès de la redacció és coherent amb el nivell demostrat en el treball lliurat durant l'AC, tant pel que fa als treballs escrits com als treballs orals. Si es detecta una discrepància significativa entre la prova de síntesi i el nivell demostrat durant el curs als treballs escrits i orals, la qualificació de la prova serà "0".
 3. En la redacció es tracta directament i de manera suficient el tema plantejat. En cas contrari, la qualificació de la prova serà "0".

 

Amunt

Al llarg del curs, el professorat col·laborador enviarà:

Comentaris generals a l'aula: Regularment el professorat col·laborador enviarà comentaris a l'aula indicant els errors més freqüents detectats en els textos de l'estudiantat. És molt important tenir en compte aquests missatges per a poder progressar.

Exercicis de correcció d'errades: En alguns moments del semestre, el professorat col·laborador proposarà Error Correction Exercises, basats en els errors més freqüents de l'estudiantat.

Qualificacions de les tasques: L'estudiantat rebrà les notes obtingudes en les diferents tasques de cada una de les Activitats d'AC.

Qualificacions per cada Activitat d’AC: L'estudiantat rebrà una qualificació global per cada una de les Activitats d'AC que hagi fet.

Correccions individualitzades: L'estudiantat rebrà correccions individualitzades de dues tasques escrites i dues tasques orals, juntament amb consells específics per a millorar el seu nivell d'anglès.

Amunt