Introducció al periodisme Codi:  16.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El periodisme. Què entenem a dia d'avui que és aquesta professió? En la concepció que els pares de la teoria liberal en tenien quan van fer possible el naixement de la premsa, segurament no hi constava molt del que avui en dia és el periodisme.

Quart poder? Primer poder? Els conceptes de "democràcia mediàtica" o "democràcia catòdica" són ja clàssics en l'estudi de la comunicació contemporània. Fins i tot el món acadèmic reconeix la gran influència dels mitjans de comunicació en la nostra societat i en la manera com ens governem. Les institucions i els actors socials, en la seva praxi diària, no fan més reconèixer-la de forma explícita.

Com ha transformat aquest context la concepció del periodisme, el periodisme mateix i els perfils professionals dels qui en fan? Perquè, sabem qui fa periodisme avui dia? Som prou conscients de fins a quin punt l'emergència d'Internet i l'auge de les xarxes socials com twitter, youtube o facebook trenquen els esquemes tradicionals del diàleg entre comunicadors i audiències?

En aquesta assignatura es tracta, a través de la lectura d'aportacions de referència o rellevants per la seva novetat, agosarament o valor afegit, situarem l'estudiant en un primer estadi de la seva relació amb la professió,. L'objectiu: tenir una mirada panoràmica i introductòria al món del periodisme que és, que està bullint, que es troba en procés de crisi, és a dir de canvi, de transformació, d'adaptació a un entorn constantment en moviment.

Amunt

L'assignatura Introducció al Periodisme s'integra en el pla d'estudis del Grau en Comunicació (adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior) com una assignatura obligatòria i amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

El contingut de l'assignatura ofereix a l'estudiant un coneixement de base sobre la disciplina on haurà de desenvolupar la seva activitat professional. 

Donat el moment canviant que actualment viu el periodisme, a cavall de constants canvis tecnològics i socials, l'assignatura aborda amb un caràcter introductori els diferents fronts que estan confegint una nova manera de fer periodisme. Nous escenaris, nous contextos socials i comunicatius, noves tecnologies, rutines que deixen d'existir i altres de noves. I sobretot preguntes, interrogants. Molts que es planteja la professió i que ha d'anar responent sobre la marxa.

Els continguts de l'assignatura són d'interès per al conjunt dels estudiants del Grau de Comunicació. En general, el coneixement d'un apunt d'estat de la qüestió del món del periodisme interessa de facto a tots els professionals del món de la comunicació, i a molts altres actors socials que constantment hi intereactuen. Però en el marc del nostre pla d'estudis, és un primer pas imprescindible per als estudiants de la Menció de Periodisme. Hi trobaran temes que després altres assignatures desenvoluparan amb més detall.

Amunt

Aquesta assignatura és el primer pas, el primer contacte acadèmic, de futurs professionals del món del periodisme. Futurs professionals que treballaran en l'àmbit de la comunicació en mitjans com televisió, ràdio, premsa, internet, gabinets de premsa o de comunicació, amb perfils professionals molts variats que en alguns casos interactuaran amb l'àmbit de la publicitat, de les relacions públiques i de la comunicació audiovisual.

El món de la comunicació abasta, cada dia més, un ampli espectre professional d'això que alguns autors han descrit com les societats de la "democràcia mediàtica". El protagonisme dels mitjans de comunicació és cada dia més important i en multimèdia. Els professionals del periodisme són, per tant, actors cada dia més imprescindibles, no només en l'àmbit tradicional de la comunicació, sinó també en l'institucional, social, cultural i polític.

Amunt

Donat que aquesta assignatura s'insereix en una titulació de l'àmbit de la comunicació i en coherència amb el seu objectiu general, no és necessari tenir coneixements previs per tal de cursar aquesta assignatura. 

En aquest sentit cal avançar que els materials didàctics de l'assignatura han estat elaborats amb un llenguatge planer, allunyat de tecnicismes innecessaris, i que aquesta consideració es tindrà també en compte pels consultors a l'hora d'implementar la docència a l'aula.

El caràcter introductori de l'assignatura fa innecessaris coneixements previs, més enllà d'una familiarització que seria òptima que hi fos a propòsit de l'entorn mediàtic que ens envolta. És a dir, no cal ser un expert en mitjans de comunicació, però sí que seria d'ajuda tenir un cert coneixement previ sobre mitjans que existeixen en el nostre context social immediat, així com aquells que poden ser referència a nivell internacional o via xarxa. Amb tot, això no és cap exigència de coneixement previ, sinó un plus que pot ajudar l'alumne a moure's amb més agilitat i amb una mirada més còmplice des del principi respecte dels continguts de l'assignatura.

Amunt

Els objectius generals d'aquesta assignatura es relacionen amb la possibilitat d'entendre i reflexionar sobre el paper de mediador dels mitjans de comunicació en la societat actual, els diferents rols professionals, l'evolució i irrupció de nous formats informatius i la credibilitat dels mitjans.

A continuació es detallen els resultats d'aprenentatge i les competències treballades al llarg de l'assignatura:

Resultats d'aprenentatge:

 1. Identificar els diferents rols professionals implicats en el procés periodístic, així com les seves funcions i tècniques.
 2. Analitzar el paper del periodisme i dels mitjans de comunicació com a generadors d'agenda mediàtica, política i pública.
 3. Analitzar com els nous formats trenquen amb les barreres tradicionals dels gèneres periodístics.
 4. Analitzar el pes de l'ètica en el periodisme, en la generació d'opinió pública.


Competències específiques: Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació. Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació. Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

Amunt

1. El Rol del Periodisme

2. Les rutines productives

3. L'agenda setting

4. El discurs narratiu

5. L'ètica professional

Amunt

Les rutines productives
El rol del periodisme
Ètica periodística
Les noves narratives
La construcció de l'agenda
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web
Periodisme Web

Amunt

L'assignatura aborda 5 temàtiques, cadascuna d'elles té una bibliografia recomanada que són recursos d'aprenentatge tant textuals com audiovisuals. Aquests són accessibles a l'espai de Recursos de l'Aula, al Cronograma dels debats i als Reptes. Són recursos bàsics per adquirir els coneixements de l'assignatura.

Els debats que es proposen també van acompanyats d'unes lectures que són fonamentals per poder participar al debat.
 
De manera paral·lela a l'estudi dels mòduls, si s'escau, el consultor facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, vídeos, enllaços i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt