Introducció a la publicitat Codi:  16.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és la publicitat? La resposta a aquesta pregunta es troba en aquesta assignatura.

La publicitat no és casual, ni fruit d'un instint, sinó que forma part d'un procés d'estratègia on també intervenen models teòrics, tendències, habilitats i l'experiència de l'aprenentatge propi, entre d'altres.

L'assignatura ofereix una anàlisi àmplia i integradora de la publicitat com a procés de comunicació que les empreses i institucions fan servir per fer arribar el seu missatge a les potencials persones consumidores.

Pretén oferir un contingut ampli i detallat dels conceptes bàsics de la publicitat, basat en una contextualització teòrica i històrica de la publicitat necessària perquè després es pugui aplicar a la nostra realitat més quotidiana i immediata.

Amunt

L'assignatura Introducció a la Publicitat s'integra en el Pla d'Estudis del Grau en Comunicació com una assignatura obligatòria amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

Els conceptes introduïts en l'assignatura s'aprofundeixen i es treballen més endavant en altres assignatures obligatòries vinculades amb l'àmbit de la publicitat com Sistemes i processos de la publicitat, Pensament creatiu i Planificació de mitjans.

Amunt

L'assignatura forma i informa sobre el procés de comunicació publicitari, així com de les seves àrees i/o departaments implicats.

Els conceptes que es treballen a la Introducció a la Publicitat, a més d'oferir un ampli "background" de referència, que ajuda a identificar, executar, interpretar i valorar amb èxit qualsevol tasca relacionada amb la comunicació, també us introdueix en les diferents àrees associades al procés de la comunicació publicitària i als departaments i figures implicades.

Aquesta primera presa de contacte us possibilita poder començar a decidir, si és que ja no ho teniu clar, en quina part del procés us agradaria intervenir professionalment.

Amunt

La curiositat i el sentit crític per les comunicacions publicitàries del nostre entorn són un bon punt de partida.

No es requereix cap coneixement previ per a la realització d'aquesta assignatura, ja que aquesta neix amb la intenció d'introduir i estructurar molts dels conceptes que posteriorment es treballaran amb més profunditat.

Una breu consideració: la curiositat del perquè de moltes comunicacions publicitàries que ens envolten i l'observació i reflexió de les mateixes són aspectes que predisposen a gaudir i enriquir els coneixements que s'adquireixen en l'assignatura.

Amunt

L'assignatura Introducció a la Publicitat es configura com una matèria obligatòria en el marc del pla d'estudis de Grau en Comunicació. El seu objectiu és facilitar a l'estudiantat una aproximació general al procés de comunicació publicitària.

Concretament, vol treballar els següents resultats d'aprenentatge

- Interpretar el procés de comunicació publicitària i comprendre la importància de la publicitat en els diferents períodes de la seva història.

- Diferenciar la publicitat convencional de la no convencional a partir de les característiques de cadascuna d'elles.

- Descriure i analitzar l'organització i el funcionament de el sector de la publicitat.

- Recopilar informació actualitzada sobre el sector de la publicitat.

Competències bàsiques

CB1 - Que l'estudiantat hagi demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i que sol trobar-se a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements que provenen de l'avantguarda del seu camp d'estudi;

CB2 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4 - Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5 - Que l'estudiantat hagi desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

CG1 - Capacitat de treball en equip;

CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn;

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment;

CG6 - Capacitat de pensar estratègicament.

Competències específiques

GE1 - Recerca, gestió i ús de la informació;

GE2 - Coneixement del mercat i de l'entorn professional;

CE3 - Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions);

CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives;

CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació;

CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació;

CE15 - Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i comunicació.

Amunt

El contingut de l'assignatura s'estructura en base als següents blocs temàtics:

 1. Conceptes clau de la publicitat
 2. Objectius de la publicitat
 3. Organització: l'anunciant, la marca i l'estratègia.
 4. El context de la publicitat en els plans de màrqueting i comunicació
 5. Documentació estratègica: El brifing i el contrabrifing
 6. Fonaments històrics de la publicitat
 7. Publicitat convencional i no convencional
 8. El procés de conceptualització d'un anunci

Amunt

Fitxa del Design Toolkit: Storyboard Web
La publicitat. Per què és important? Audiovisual
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web
La copy strategy, la base de la campanya de publicitat Audiovisual

Amunt

 

Material bàsic:

Els recursos d'aprenentatge dels NIU associats a les 4 proves d'avaluació contínua (PACs).

Eines de suport a l'aprenentatge:

A més del contingut bàsic, es recomana consultar la bibliografía formada per els textes que aprofundeixen en alguns aspectes del temari. Es una bona forma d'obtenir informació ampliada més específica.

També, cal destacar que a l'aula virtual s'hi poden trobar eines com el fòrum, tauler i el debat, facilitant així la interacció entre estudiants i consultor/a. Això no tan sols serà útil en el procés d'aprenentatge sinó que també permetrà reflexionar i intercanviar opinions sobre campanyes publicitàries actuals, noves tendències publicitàries i altres informacions vinculades amb l'activitat publicitària que puguin ser d'interès per a complementar els continguts de l'assignatura.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt