Sistemes i processos de les relacions públiques Codi:  16.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

A part d'una sòlida formació, no hi ha res que us pugui facilitar tant l'accés a un determinat sector professional com el fet de conèixer-lo a fons. I a això justament dedicarem Sistemes i processos de les relacions públiques: a conèixer en profunditat la indústria de les relacions públiques. La veritat és que la major part de la gent desconeix aquest sector d'activitat. Una persona que estudiï un Grau de Comunicació, tanmateix, no es pot permetre aquest desconeixement.

 

Amunt

Aquesta assignatura constitueix, juntament amb Introducció a les relacions públiques, el nucli central dels continguts relatius a les relacions públiques del Grau de Comunicació de la UOC. Com a assignatura que ofereix una radiografia de la indústria espanyola de les relacions públiques, té alhora la seva pertinent contrapart en l'assignatura Sistemes i processos de la publicitat, que ho fa amb el sector de la publicitat.

Amunt

Els coneixements i competències que adquirireu cursant aquesta assignatura us proporcionaran una base imprescindible per a l'exercici professional de les relacions públiques: tant al més alt nivell com en els llocs de perfil més tècnic, tant en els departaments interns de comunicació com en les empreses consultores externes (agències de relacions públiques), tant per a empreses com per a institucions.

Amunt

L'alumnat que ha de cursar complements de formació obtindrà molt més profit de l'assignatura després de superar-los.

Amunt

Les competències bàsiques i generals que es desenvolupen en aquesta assignatura són:

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i de la resolució de reptes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.

Les competències específiques són:

 • CE1 - Cerca, gestió i ús de la informació.
 • CE3 - Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
 • CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació.
 • CE11 - Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.
 • CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.

Els principals objectius que haureu d'aconseguir per a superar aquesta assignatura són:

 • Conèixer l'organització i el funcionament del sector de les relacions públiques a Espanya.
 • Familiaritzar-se amb les activitats que duen a terme els i les professionals de les relacions públiques.
 • Ser capaços de donar resposta personalitzada a les necessitats comunicatives d'empreses i institucions.
 • Ser capaços d'obtenir informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques.

En concret, els principals objectius que ha d'aconseguir l'alumnat després de treballar el primer mòdul dels materials didàctics són els següents:

 • Conèixer les principals fonts d'informació sobre el sector de les relacions públiques a Espanya.
 • Valorar l'abast i la fiabilitat de les diferents fonts disponibles sobre el sector.
 • Actualitzar, contrastar i verificar autònomament la informació sobre el sector de les relacions públiques que aporten els mòduls 'Sistemes de les relacions públiques' i 'Processos de les relacions públiques'.

Els principals objectius que ha d'aconseguir l'alumnat treballant el segon mòdul són:

 • Conèixer les opinions que tenen les empreses i institucions per a organitzar el disseny i el desenvolupament dels seus programes de relacions públiques.
 • Seleccionar, per a una empresa o institució, la forma més idònia d'estructurar i articular la seva política de comunicació i relacions públiques.
 • Aproximar-se al treball desenvolupat pels departaments interns i les empreses consultores considerats referents del sector.
  Identificar les necessitats d'una organització en matèria de comunicació i de reputació.

I els principals objectius que l'alumnat ha d'aconseguir amb l'estudi i el treball deltercer mòdul són els següents:

 • Adquirir coneixement clar de la naturalesa i de la finalitat genèrica que tenen les relacions públiques.
 • Identificar les àrees d'actuació genuïnament vinculades a l'exercici professional de les relacions públiques i diferenciar-les d'altres més o menys afins.
 • Disposar del mapa de les qualitats i competències requerides per a l'exercici professional de les relacions públiques.
 • Desenvolupar una proposta de relacions públiques i defensar-la davant un potencial client (intern o extern).
 • Fidelitzar als clients en un mercat tan competitiu com el de les relacions públiques.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Descriure i analitzar l'organització i el funcionament del sector de les relacions públiques.
 • Reconèixer les activitats que duen a terme els i les professionals de les relacions públiques.
 • Recopilar informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques.

Amunt

Mòdul didàctic 1 Fonts per a conèixer el sector de les relacions públiques 1. Estudis sobre el sector 2. Publicacions 3. Associacions   Mòdul didàctic 2 Sistema de les relacions públiques 1. Subjectes promotors 2. Subjectes executors   Mòdul didàctic 3 Processos de les relacions públiques 1. Àrees d'actuació de les relacions públiques: una al·legoria forestal 2. Formació 3. 'New business pitch' 4. Exercici professional 5. Fidelització del client 6. Tendències de futur   MATERIAL COMPLEMENTARI Mòdul didàctic 1. Guies pràctiques  1. Com elaborar un brífing? 2. Com elaborar unes credencials? 3. Com es pot fer una presentació davant del client? 4. Com elaborar una proposta de comunicació i RP? 5. El gestor de comunitats en línia com a nou perfil professional   Mòdul didàctic 2. Entrevistes a professionals del sector

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

El material de l'assignatura es composa de tres mòduls didàctics, completats amb dos mòduls addicionals de material complementari.

Mòdul didàctic 1. Fonts per a conèixer el sector de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest mòdul té com a objectiu que conegueu les principals fonts d'informació sobre el sector de les relacions públiques.

Mòdul didàctic 2. Sistemes de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest mòdul té com a objectiu que conegueu qui són els subjectes promotors, els subjectes executors i els públics en relacions públiques.

Mòdul didàctic 3. Processos de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest modul té com a objectiu que conegueu les àrees d'actuació de les relacions públiques, les qualitats i competències que han de tenir els professionals de les relacions públiques, com elaborar propostes de comunicació i relacions públiques i com captar i fidelitzar els clients.

MATERIAL COMPLEMENTARI

Autors: Ezequiel Avilés, Marc de Semir, Elisenda Estanyol, Elvira Garcia i Gloria Jiménez.

Mòdul didàctic 1. Guies pràctiques.

Material elaborat pels consultors i les consultores de l'assignatura per ajudar-vos a l'elaboració de les PAC de l'assignatura i aproximar-vos a la pràctica professional de les relacions públiques. En concret, trobareu indicacions sobre com elaborar un brífing, les credencials d'una agència, presentacions davant de clients, una proposta de relacions públiques i, finalment, un apartat sobre la nova figura del community manager com a nou perfil professional del sector.

Mòdul didàctic 2. Entrevistes a professionals del sector.

Registra entrevistes a diferents perfils professionals del sector de la comunicació i les relacions públiques (DirCom d'entitat sense ànim de lucre, DirCom d'empresa, directiu d'agència de comunicació...) perquè l'estudiantat pugui aprendre de l'experiència i trajectòria de professionals reals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt