Tècniques de relacions públiques Codi:  16.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Tècniques de relacions públiques vol ser la caixa d'eines del professional de la comunicació, particularment -però no únicament- del professional de la comunicació corporativa. Hi trobareu, per tant, un inventari (i el manual d'ús corresponent) dels recursos que tenim a l'abast per a comunicar-nos amb els altres: d'un llibre a un podcast, passant per un discurs, una conferència de premsa o una piulada (tweet).

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria per a tot l'alumnat del grau de Comunicació a la UOC ja que aporta competències clau per al desenvolupament d'una activitat professional com a comunicador/a, sigui quin sigui el suport emprat i la finalitat perseguida.

Amunt

Es projecta en tots els camps de l'activitat comunicativa però, especialment, en els més vinculats a l'àmbit de les relacions públiques i la comunicació corporativa.

Amunt

Es recomana fermament haver superat l'assignatura Introducció a les relacions públiques abans de cursar aquesta.

Amunt

Es recomana fermament haver superat aquesta assignatura abans de matricular les assignatures optatives de la menció dedicada a la Comunicació Corporativai Relacions Públiques: Organització d'esdeveniments i protocol, Comunicació de crisi i responsabilitat social corporativa (RSC), Lobbisme i grups d'influència, Comunicació política i institucional, Comunicació persuasiva en mitjans digitals i Taller de projectes de relacions públiques.

Amunt

 

Els principals resultats d'aprenentatge que es deriven d'aquesta assignatura són els següents:

 • Aplicar els procediments i habilitats per elaborar i executar un projecte de relacions públiques.
 • Emprar estratègicament les tècniques de relacions públiques per planificar i implementar projectes comunicatius en general i l'organització d'esdeveniments en particular.
 • Descriure i analitzar la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.
 • Conèixer les tècniques i rutines del periodisme i capacitar-se així per treballar en sintonia amb els seus requeriments.

 

Pel que fa a les competències que s'hi vinculen, podem destacar-ne les següents:

 • Capacitat de pensar estratègicament.
 • Capacitat de comunicació interpersonal.
 • Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat per a traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectiu.
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
 • Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i de comunicació.

Amunt

 

Blocs temàtics

Credits

Descripció

Guia d'aprenentatge

0,5

En 8 preguntes: guia d'aprenentatge per capbussar-se en l'assignatura Tècniques de relacions públiques

Bloc 1

 

Tècniques dirigides a públics interns

1,5

Tècniques per a públics interns: jugant en camp propi

Bloc 2

 

Tècniques dirigides a públics externs

1,5

Tècniques per a públics externs: persuadint de portes enfora

Bloc 3

 

Relacions públiques a internet

1,5

Tècniques per a l'entorno digital: comunicant en un món connectado

Bloc 4

Media relations

1

Tècniques dirigides als mitjans de comunicació: influenciant els influenciadors

 

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt