Disseny i creació sonora Codi:  16.539    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els processos de creació i disseny audiovisual de l'era digital el so adquireix una especial rellevància. Les eines de generació, edició i manipulació digital del so, l'èxit dels sistemes de "home cinema" i Internet (des de les ràdios digitals a les possibilitats d'incorporació creativa del so a la Web) són només algunes de les causes d'aquesta necessària revalorització.

 

El professional del so digital necessita sens dubte un coneixement de les eines i procediments tècnics fonamentals que en els darrers anys han revolucionat radicalment el panorama del món del so. Però com indica l'autor del material didàctic de l'assignatura, Cinto Niqui Espinosa professor de tecnologia audiovisual a la UAB, l'ESCAC i la UOC i director del programa de Ràdio Nacional L'altra ràdio-: A les sonoritzacions audiovisuals o musicals, algunes situacions es poden resoldre amb tècnica, però en altres moments és necessari tenir una sensibilitat especial saber escoltar, saber matisar, tractar amb delicadesa cada element d'una mescla, etc.. És per això que en aquesta assignatura hem intentat combinar les necessàries nocions de tecnologia digital aplicada al so amb els aspectes creatius, cara a buscar alguns elements d'aquesta sensibilitat. Amb aquest objectiu els estudiants trobaran diversos exemples de l'aplicació creativa del so digital, sovint explicada en primera persona pels seus mateixos protagonistes.

Amunt

Disseny i creació sonora és una assignatura optativa que l'estudiant pot escollir si vol obtenir la menció en Creació Audiovisual.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura optativa, Disseny i creació en so digital té una clara orientació professional per tal de motivar l'interès en el disseny i la producció del so en el sector audiovisual. Es tracta d'una assignatura que vol estimular l'interès en el camp i donar les pistes necessàries per aprofundir en aquells aspectes més especialitzats i tècnics. En qualsevol cas l'assignatura és un punt de partida amb un fort component divulgatiu, de forma que també pot resultar d'interès per aquells estudiants interessats en la creació audiovisual en un sentit ampli (realització, guió i dissenyadors/ productors d'entorns de comunicació digital).

Amunt

És important que l'estudiant tingui uns coneixements previs de tecnologia i de llenguatge audiovisual a l'hora d'aproximar-se a aquesta assignatura.

No es pressuposa cap coneixement previ en programari d'edició de so.

Amunt

Els objectius generals que l'estudiant haurà d'haver assolit un cop cursada l'assignatura són els següents:

 

 • Consolidar els coneixements bàsics sobre digitalització del so.
 • Conèixer els conceptes fonamentals del disseny de so audiovisual, les possibilitats expressives  dels diversos elements que hi intervenen i l'evolució tecnològica en els diferents mitjans.
 • Entendre bé totes les fases de la sonorització audiovisual (captació, edició, processat, mescla,  reproducció) i conèixer tots els professionals que hi intervenen
 • Conèixer els aparells que poden formar part de la cadena de so digital, les seves interfícies i connexions.
 • Adquirir la capacitat de posar en pràctica diversos conceptes del muntatge musical exposats en l'assignatura a través d'un programari d'edició d'àudio i de vídeo. 

A Continuació passo a detallar les tres PAC que s´hauran de superar si es volen assolir els objectius abans esmentats: 

 

----------------------------------------------- PAC-3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectius

Realitzar el disseny sonor d´un Paisatge Sonor.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar i experimentar amb les possibilitats de creació i edició de so digital.

Utilitzar les noves tecnologies mòbils per a l´elaboració de productes audiovisuals.

Consolidar els conceptes de disseny sonor tot creant un peça audiovisual completa de consum per als mitjans de comunicació.

Competències bàsiques i generals

Capacitat de creativitat i innovació.

Competències específiques

Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels mitjans de comunicació sonors.

---------------------------------- PAC-2--------------------------------------------------------------------------------------

Objectius

Practicar la captació sonora i la manipulació de l'editor de so tot transformant el text d´un guió literari a format exclusivament d'àudio.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els principals fonaments de la tecnologia de captació, tractament i reproducció sonora.

Aplicar i experimentar amb les possibilitats de creació i edició de so digital.

Dominar els softwares d´edició d´Àudio que possibiliten la realització de dissenys sonors en l´Àmbit audiovisual.

Competències bàsiques i generals

Capacitat de creativitat i innovació.

Competències específiques

Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels mitjans de comunicació sonors.

 

  ----------------------------------------------- PAC-3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Objectius

Aplicar els coneixements adquirits en matèria de Muntatge musical  als productes Audiovisuals. En aquest cas el repte és ambientar amb tots els elements del llenguatge sonor un storyboard ja dissenyat.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar i experimentar amb les possibilitats de creació i edició de so digital.

Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels mitjans de comunicació sonors.

Dominar els softwares d´edició d´Àudio i Vídeo que possibiliten la realització de dissenys sonors en l´Àmbit audiovisual.

Competències bàsiques i generals

Capacitat de creativitat i innovació.

Competències específiques

Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels mitjans de comunicació sonors.

 

  

Amunt

Mòdul 1: Introducció al disseny de so al cinema i la televisió i a la creativitat radiofònica (1 crèdit).

 

§         Disseny de so al cinema

§         Disseny de so a la televisió

§         Creativitat i ràdio digital

 

Mòdul 2: La relació entre l'àudio i la imatge. Disseny de so i composició musical al cinema (1,5 crèdit)

 

§         Imatge i so: una relació de conveniència

§         La creació sonora a l'audiovisual existeix des de l'inici del cinema

§         El treball del dissenyador de so ha d'estar coordinat amb el del compositori ha de tendir a la senzillesa

§         El disseny de so es pot aplicar a qualsevol gènere

§         Els efectes de so com a recurs expressiu i la recerca de l'originalitat sonora

§         Algunes obres dels grans dissenyadors de so

§         La importància de la música i dels seus arranjaments o adaptacions

§         La ficció audiovisual i la música

§         La música original. El treball del compositor i l'orquestrador

§         Compositors i períodes de bandes sonores

 

Mòdul 3: Captació, edició, processat, mescla i reproducció sonora (1 crèdit)

 

§         Fases de la sonorització audiovisual

§         Captació

§         Edició

§         Processat digital del senyal (DSP)

§         Mescla

§         Reproducció

 

 

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

Els estudiants tindran a la seva disposició unes eines de programari d'edició bàsica com són l´Adobe Audition, Adobe Premiere i l´Audacity, amb la qual es treballaran en la pràctica cadascun dels principals conceptes de so creatiu.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt