Organització d'actes i protocol Codi:  16.546    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Organització d'actes i protocol és un eficaç instrument de treball que va a resultar-vos de gran utilitat per a abordar l'àmbit de les relacions interpersonales i col·lectives, tant a l'efecte d'anàlisi acadèmica com de gestió professional. El material didàctic que teniu a la vostra disposició i que ha estat preparat curosament per a vosaltres, us permetrà endinsar-vos en un món aparentment ple de glamour i espectacularitat, però en la rebotiga de la qual subjeuen moltes hores d'investigació i programació. La política, l'economia, les forces socials, la cultura o fins i tot el món de la premsa rosa s'entremesclen en la realitat amb diferents dosificadores, i la nostra intenció és que quan finalitzeu aquesta assignatura tingueu les claus per a poder gestionar i desxifrar els mapes organitzacionals. Amb la incorporació d'aquesta assignatura al vostre pla d'estudis pretenem que us endinseu en un sector en clara expansió, el dels esdeveniments, des de la doble perspectiva acadèmica i professional que us permeti desenvolupar tant un treball de consultors i analistes com de gestors d'actes.

Amunt

Organització d'actes i protocol és una assignatura optativa de 6 crèdits, especialment interessant per a aquells estudiants del Grau de Comunicació que vulguin obtenir la Menció en Comunicació corporativa i relacions públiques, és a dir, aquella que capacita per a la gestió estratègica de la comunicació de les organitzacions, i que té com a objectiu establir i mantenir relacions mútuament beneficioses entre els organitzacions i els seus públics, ja siguin aquests interns o externs.

Amunt

Encara que molts de vosaltres no tingueu clara encara quina serà la vostra orientació professional, intentarem des d'aquí oferir-vos les diferents alternatives que us proporciona l'estudi d'aquesta assignatura així com què tipus d'habilitats i funcions hauríeu de desenvolupar en l'exercici de la vostra vida professional. En quins àmbits poden aplicar-se els coneixements que adquirireu sobre l'organització d'esdeveniments i el protocol?

-Caps de comunicació

-Caps de relacions públiques

-Prefectura de protocol

-Organitzadors professionals d'esdeveniments

-Empreses consultores en comunicació i relacions públiques

-Agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments 

-Consultors i analistes estratègics

-Prefectures de gabinets i secretaries particulars d'alts càrrecs de l'administració o l'empresa.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura ajuda tenir coneixements previs en l'àmbit de les relacions públiques, que es poden adquirir en assignatures com: Introducció a les relacions públiques, Sistemes i processos de les relacions públiques o Tècniques de relacions públiques.

Amunt

Els objectius que qui curseu aquesta assignatura Organització d'actes i protocol podreu assolir són els següents:

 1. Especialitzar-vos en relacions públiques institucionals.

 2. Adquirir una formació complementària amb una major vinculació pràctica al sector professional -tant institucional com empresarial-

 3. Conèixer les noves línies d'investigació que s'han obert en cerimonial i protocol com disciplines vinculades a la comunicació verbal i no verbal i a les relacions públiques corporatives.

 4. Capacitar per a assumir la direcció de Gabinets o Departaments de Relacions Públiques i Protocol des d'una doble perspectiva acadèmica i professional.

 5. Donar accés a les noves estratègies, tàctiques i tècniques amb que s'està enfocant l'organització d'esdeveniments nacional i internacionalment.

Objectius específics per mòdul

Mòdul 1 . Fonamentació teòrica del protocol

 1. Entendre l'entroncament comunicatiu i la fonamentació teòrica del cerimonial i el protocol en les ciències socials i la comunicació.

2. Conèixer les definicions acadèmiques de cerimonial, protocol, etiqueta i termes afins.

3. Realitzar el seguiment a l'evolució d'aquesta terminologia al llarg de la història a través de la bibliografia de les seves autoritats.

4. Incorporar la semiòtica, la proxèmia i la cronèmia a les estratègies de comunicació no verbal en les cerimònies.

5. Identificar les diferents etapes o fases en l'estudi del cerimonial i el protocol.

Mòdul 2 . Organització d'esdeveniments corporatius

1. Conèixer i identificar diferents tipus d'esdeveniments.

2. Entendre les diferents fases i tots els aspectes vinculats a la producció d'actes corporatius.

3. Conèixer eines i documents per a la planificació, execució i avaluació d'esdeveniments.

4. Ser capaç d'incorporar la creativitat i les noves tendències a l'organització d'actes.

5. identificar entitats i associacions del sector professional de l'organització d'esdeveniments.

 

Mòdul 3 . Esdeveniments especials: les celebracions

1. Accedir a la teoria dels esdeveniments, la seva classificació i tipologies.

2. Identificar els diferents sistemes cerimonials.

3. Definir els elements que intervenen en la comunicació protocol·lària.

4. Conèixer els principis rectors que han de seguir-se en l'organització d'esdeveniments.

Mòdul 4 . L'aplicació del protocol

1. Identificar els diferents àmbits d'aplicació de la normativa protocol·lària en funció de les tipologies d'actes.

2. Conèixer els principis d'aplicació de la normativa vigent en funció de l'amfitrió, la presidència i les precedències.

3. Diferenciar les autoritats de les personalitats.

4. Ser conscients de la necessitat d'abordar l'organització d'esdeveniments amb perspectiva de gènere.

5. Adquirir les habilitats necessàries per a situar correctament als públics organitzacionals en presidències, taules de treball, banquets i actes diversos.

 

Els mòduls de l'assignatura es complementen amb 3 Annexos:

Annex 1. Fites històriques del cerimonial i del protocol

Annex 2. Estudis de cas

Annex 3. Etiqueta social

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Discriminar les línies d'investigació en cerimonial i protocol com a disciplines vinculades a la comunicació verbal i no verbal i a les relacions públiques corporatives.
 • Emprar estratègicament les tècniques de relacions públiques per a planificar i implementar projectes comunicatius en general i la organització d'esdeveniments en particular.

Amunt

Mòdul 1.

Fonamentació teòrica del protocol en la comunicació i les relacions públiques. -Introducció. -Conceptes de protocol, cerimònia, cerimonial i etiqueta. -Comunicació no verbal, semiòtica i relacions públiques organizacionales.

Mòdul 2.

L'organització d'actes dins l'estratègia comunicativa i el pla de comunicació de l'organització.-Agències enfornt de departaments integrats.-Tipologia d'actes.-Producció d'esdeveniments.-Eines i documents per a la planificació d'un esdeveniment.-Creativitat i noves tendències en organització d'esdeveniments.-Entitats, associacions i premis del sector.

Mòdul 3.

Els esdeveniments especials o esdeveniments. -Concepte i definicions. -Sistematització i tipologies d'esdeveniments especials. -Els esdeveniments especials, definidors d'identitat i perceptors d'imatge. -Principis rectors per a l'organització d'esdeveniments.

Mòdul 4.

El protocol i la seva aplicació. -Àmbits territorials i competencials en l'aplicació de les normatives de protocol a Espanya. -Àmbits de titularitat en l'aplicació del cerimonial i el protocol. -Principis d'aplicació de la normativa. -Tipologies d'ordenació.

Annex 1. Fites històriques del cerimonial i el protocol

Annex 2. Estudis de cas

Annex 3. Etiqueta social

Amunt

Organització d'actes i protocol XML
Organització d'actes i protocol DAISY
Organització d'actes i protocol EPUB 2.0
Organització d'actes i protocol MOBIPOCKET
Organització d'actes i protocol HTML5
Organització d'actes i protocol PDF
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Exercicis interactius. Com ordenar autoritats? Web
Com ordenar les presidències? Audiovisual
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

En la bibliografia general de l'assignatura podreu trobar les lectures recomanables per a poder adquirir els coneixements elementals en la matèria. Així mateix, en cada mòdul trobareu bibliografia complementària sobre els diversos temes que es tracten segons els vostres propis interessos d'especialització. En el material didàctic hem inclòs suggeriments i activitats que us van a permetre reflexionar sobre qüestions de fons dels continguts i a analitzar de forma crítica els diferents aspectes presentats.

Per altra banda, juntament amb els materials de l'assignatura us recomanem de llegir el llibre:

Campos García de Quevedo, G. (2008). Producción de eventos :La puesta en escena del protocolo. Madrid: Protocolo.

On trobareu informació pràctica per a la planificació i producció d'esdeveniments.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt