Treball final de Grau Codi:  16.597    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Grau de Comunicació inclou en el seu pla d'estudis el Treball Final de Grau (TFG). Aquesta assignatura, de caràcter obligatori, té una càrrega docent de 6 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del Grau. 

En el marc d'aquesta assignatura l'estudiant haurà de proposar, elaborar i presentar un treball de recerca o professionalitzador en l'àmbit de la comunicació d'una extensió aproximada de 50 pàgines. Aquest treball podrà tenir diferents tipologies:

 • TFG d'investigació
 • TFG Pla de comunicació
 • TFG Projecte emprenedor
 • TFG Projecte creatiu

Independentment de la seva tipologia, es considera com a requisit que el Treball Final de Grau de Comunicació incorpori un enfocament analític conceptual i que estigui fonamentat en evidències teòriques de caràcter acadèmic.

Si superes amb èxit aquesta assignatura, hauràs après a:

 • Aplicar de manera eficaç i amb perspectiva crítica els coneixements adquirits durant el grau.
 • Analitzar i intervenir en els àmbits professionals de la comunicació.
 • Detectar necessitats de gestió i ús de la informació i prendre decisions per resoldre-les.
 • Demostrar domini de la producció de coneixement i la recerca actual en comunicació.
 • Proposar, gestionar, redactar i presentar un projecte propi en comunicació.

Amunt

El TFG és una assignatura clau dins el Grau de Comunicació que es localitza temporalment en l'etapa final del pla d'estudis. Es recomana la realització d'aquesta assignatura durant el darrer curs del grau, ja que s'espera que l'estudiant apliqui, amb criteri professional, creatiu i innovador, les competències consolidades durant la seva formació.

Amunt

Com a etapa de màxim desenvolupament del grau, el TFG s'orienta a l'exercici professional en els principals vessants de l'activitat comunicativa, en especial aquelles que es projecten en els sis perfils d'optativitat específics del grau (Creativitat publicitària, creació audiovisual, gestió publicitària, gestió audiovisual, comunicació corporativa i relacions públiques, comunicació informativa).

Amunt

Per a poder matricular l'assignatura TFG, cal haver superat els 60 crèdits bàsics i 114 crèdits obligatoris del grau, inclosa l'assignatura Disseny del TFG. Els estudiants que compleixin aquests requisits podran iniciar el procés de sol·licitud del TFG, imprescindible per matricular l'assignatura.

Amunt

Més informació sobre l'assignatura TFG i sobre el procés de sol·licitud de matrícula a:
https://comunicauoc.wixsite.com/tfgcom

Amunt

La finalitat d'aquesta assignatura és potenciar el desenvolupament i la consolidació de competències pròpies de l'àmbit de la comunicació associades als sis perfils d'optativitat del grau: Creativitat publicitària, creació audiovisual, gestió publicitària, gestió audiovisual, comunicació corporativa i relacions públiques i comunicació informativa.

Els diferents itineraris i activitats formatives que integren l'assignatura estan orientades a potenciar l'adquisició d'un conjunt concret de competències:

Competències generals

CG2: Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn
CG3: Capacitat de creativitat i innovació
CG6: Capacitat de pensar estratègicament

Competències transversals

CT1: Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

CE1: Cerca, gestió i ús de la informació.
CE4: Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
CE5: Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
CE12: Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.

Cal destacar que, en funció de la temàtica del Treball Final de Grau, l'estudiant podrà treballar altres competències específiques del grau. 

Amunt

El TFG consisteix en l'elaboració d'un estudi o projecte original que podrà tenir les següents tipologies:

TFG Investigació
TFG Pla de Comunicació
TFG Projecte emprenedor
TFG Projecto Creatiu

Els continguts treballats són de tipus metodologico i estan orientats a ajudar a l'estudiant en l'estructuració i elaboració de treball en el marc de la tipologia triada. Així mateix cal ressaltar que els coneixements i continguts que s'apliquen en l'elaboració del TFG són els treballats al llarg del grau, en les diferents asitnaturas. En aquest sentit, l'estudiant compta amb un tutor que, de manera personalitzada, l'ajuda a intetrar coneixements i a realitzar busquedas concretes de recursos i les fonts d'informació especifiques per a cada treball.

Amunt

Treball final de grau Web
Art Toolkit Web
Design Toolkit Web
Guia de metodologies participatives orientades a la seva implementació PDF
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
TFG projecte d'innovació o emprenedoria Àudio
TFG projecte creatiu en l'àmbit de la Comunicació Àudio
TFG projecte de creació d'un Pla de Comunicació Àudio
TFG d'investigació Àudio
Toolkit de gènere Web
Presentació virtual del TFG Audiovisual

Amunt

El material principal de l'assignatura és la Guia del TFG, elaborat per la professora Isabel Solanas. La guia és un recurs fonamental que us ajudarà a entendre i donar resposta als reptes que suposa l'escriptura d'un treball acadèmic. A més de la guía, tens al teu abast els recursos de suport següents:

Gestió bibliogràfica: Eines i recursos per a la gestió de la teva documentació: com se cita correctament la bibliografia, com s'organitzen les referències bibliogràfiques o com es creen bibliografies automàticament.

Plagi acadèmic: Avui dia resulta molt fàcil copiar un text d'internet i enganxar-lo al treball acadèmic sense citar les fonts consultades. En el món acadèmic, això s'anomena plagi. Segons el Diccionari de l'Institut d'estudis catalans, plagiar és «prendre i utilitzar com si fossin propis reflexions, escrits o invencions d'una altra persona». Des del punt de vista legal el plagi és una infracció del dret d'autor.

Recursos audiovisuals oberts per elaborar treballs: En aquest dossier monogràfic trobareu informació sobre com reutilitzar bancs de recursos multimèdia oberts (amb llicències Creative Commons o bé que disposen d'una versió gratuïta  que permet l'ús no lucratiu) que podeu utilitzar en els treballs i projectes d'aprenentatge. També us ofereix recursos per crear infografies i mapes conceptuals o mentals, per tal d'organitzar la informació i explicar conceptes o relacions complexes de manera visual.

Dossier monogràfic sobre recursos lingüístics: La Biblioteca i el Servei Lingüístic han treballat conjuntament per seleccionar recursos lingüístics en català. Aquest recull inclou obres de referència i eines de suport per a resoldre dubtes d'ortografia, gramàtica i lèxic. També hi trobareu recursos d'ajuda per a la pronunciació o per a mantenir-se al dia de notícies i novetats en l'ús de la llengua catalana.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt