Introducció al sector audiovisual Codi:  16.606    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Introducció al sector audiovisual permet obtenir una visió general de l'estructura de les diferents indústries que conformen l'activitat audiovisual. Alhora, es presenten alguns conceptes clau per al debat actual sobre la indústria audiovisual, com són la digitalització, la globaliotzació, la concentració i la convergència dels mitjans.

La indústria audiovisual contemporània ofereix nombrosos exemples de les complexes interrelacions entre autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors dels productes audiovisuals. En aquest sentit l'assignatura es concentra en el models industrials del cinema i la televisió fent especial atenció als canvis produïts amb la digitalització del sector i la irrupció de les plataformes de SVOD. 

En el camp cinematogràfic efectua una revisió del model de negoci, fent especial esment dels aspectes vinculats amb la promoció, distribució i exhibició dels seus productes, alhora que s'interroga sobre la situació del sector a nivell nacional i internacional. En el camp televisiu, fa un estudi dels diferents models de televisió atenent a diversos criteris, les opcions obertes davant l'evolució tecnològica, el paper de la programació i les audiències, així com els gèneres televisius. També s'intenta delimitar el paper dels principals actors en la indústria televisiva estatal i internacional.

Amunt

Aquesta assignatura va dirigida especialment als estudiants interessats en la dimensió industrial de l'audiovisual. Per aquest motiu es consideren els següents camps professionals principals en què es projecta l'assignatura:

 • Distribució audiovisual.
 • Producció audiovisual.
 • Gestió d'empreses audiovisuals (compra i venda de productes, programació, etc.)
 • Investigació dels aspectes de consum dels productes audiovisuals.

Amunt

Objectius:

1. Identificar correctament els diferents sectors de la indústria de cinema i els seus principals agents.

2. Entendre el procés de negoci, des de la generació de la idea fins a la seva explotació comercial.

3. Identificar l'evolució i els canvis a què s'enfronta la indústria amb la irrupció de nous agents i possibilitats tecnològiques.

4. Comprendre les estratègies bàsiques per comunicar una pel·lícula i fer-la atractiva a l'audiència.

5. Que l'alumnat s'aproximi al concepte d'indústria televisiva, comprenent les diferents àrees que la conformen.

6. Proporcionar als alumnes i les alumnes un acostament al marc jurídic que regula la televisió al nostre país.

7. Aproximar l'alumnat als diferents gèneres i formats dels continguts televisius, als escenaris que mou la indústria per a la seva distribució i comercialització, i introduir-los/les en els recursos bàsics de promoció d'aquests continguts.

8. Oferir als i les estudiants eines per comprendre l'evolució de la indústria televisiva.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar des d'una visió crítica de les principals teories de la comunicació.
2. Aplicar la terminologia i els coneixements bàsics de les teories de la comunicació.
3. Analitzar obres audiovisuals rellevants.
4. Interpretar el procés de comunicació publicitària i comprendre la importància de la publicitat en els diferents períodes de la seva història.
5. Diferenciar la publicitat convencional de la no convencional a partir de les característiques de cadascuna d'elles.
6. Descriure i analitzar l'organització i el funcionament del sector audiovisual.
7. Descriure i analitzar l'organització i el funcionament del sector de la publicitat.
8. Descriure i analitzar l'organització i el funcionament del sector de les relacions públiques.
9. Reconèixer les activitats que duen a terme els i les professionals de les relacions públiques.
10. Recopilar informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques i de la publicitat.

Competències:

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi;

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 CE1 - Cerca, gestió i ús de la informació

CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

Amunt

1. LA INDÚSTRIA CINEMATOGRÀFICA

1. La indústria audiovisual cinematogràfica: producció, distribució i exhibició

2. Finançament i Política cultural

3. La generació de la cadena de valor

4. Les noves finestres d'explotació

5. Day and Date release

6. Comunicació del producte cinematogràfic

7. Festivals, premis i la seva repercussió en la indústria


2. LA INDÚSTRIA TELEVISIVA

1. De la TV convencional a la digital interactiva

2. Regulació jurídica: marc regulador i consells reguladors

3. Teixit empresarial. Actors i estratègies

4. Gèneres i programes de TV

5. Estratègies de programació

6. Mesura d'audiències convencionals

7. Evolució: de la televisió convencional a la connectada. Relació cinema, televisió i plataformes


3. LA REVOLUCIÓ OTT

1. Les noves plataformes de consum de continguts

3. Models de negoci

4. Principals agents de l'ecosistema VoD

5. VoD i finestres audiovisuals

6. Impacte del COVID-19 al sector de l'entreteniment

7. Noves dimensions d'audiència i Big data

8. L'estratègia de continguts

9. El nou marc regulador europeu

10. Noves tendències

Amunt

Material Suport
Entrevista a Head of new projects de TV Audiovisual
Entrevista sobre la situació del sector cinematogràfic a Espanya - Europa - Internacional Audiovisual
Entrevista programador TV Audiovisual
Entrevista al Country Manager de Kinepolis Spain Audiovisual
Entrevista al productor i distribuïdor de BTeam Audiovisual
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

És important que reviseu l'apartat de Recursos i estigueu atents a les aportacions i recomanacions del Professor a través del Tauler de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Amunt

L'Avaluació continuada en resulta del seguiment regular de l'assignatura a través de la participació a l'aula i de la realització de les pràctiques proposades durant el curs. (Recordar que totes les Pràctiques són individuals i obligatòries). Per tal de superar l'Avaluació Continuada és imprescindible haver lliurat totes les pràctiques:

 • L'avaluació continuada de l'assignatura constarà de tres activitats.
 • És obligatori entregar les 3 PACs, per tal que l'alumne pugui aprovar l'Avaluació Continuada.
 • Tots els estudiants que lliurin menys de la meitat de les activitats d'avaluació continuada tindran com a qualificació final d'AC un No presentat.

Autenticitat de l'autoria i originalitat dels treballs

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals , l'estudiant pot ser expulsat de l'examen, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'Examen Final l'hauran de fer aquells alumnes que no hagin seguit l'avaluació continuada o que havent entregat totes les pràctiques proposades, no les hagin superat.

Matrícula d'Honor:

La Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0. Cal destacar que el nombre de Matrícules d'Honor assignades no podrà excedir el 5% dels estudiants matriculats en l'assignatura en cada curs acadèmic.

El Professor col·laborador, amb el vist-i-plau del Professor Responsable, decidirà l'assignació de Matrícules d'Honor prenent en consideració diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les pràctiques i proves d'avaluació, la participació en les activitats proposades a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre d'altres consideracions.

Amunt

És important que mantinguem una comunicació fluïda a través de l'aula. No dubteu en plantejar dubtes relacionats amb l'assignatura (compartits a nivell de Fòrum o si tenen un caràcter més personal a través del correu electrònic personal) o, tot i que quedin fora de l'activitat estrictament acadèmica, qüestions que us puguin interessar en relació al negoci audiovisual. En alguns moments és possible que es faci important la vostra participació a través del Debat per tal de posar en comú alguna qüestió d'interès relacionada amb l'assignatura, relacionada o no amb una PAC.

D'altra banda, el Professor us anirà proporcionant la informació necessària relativa sobre l'assignatura i el vostre progrés a partir de les PAC.

Durant el desenvolupament de l'assignatura, el Professor donarà resposta a aquells dubtes que li siguin formulats a través de l'espai del Fòrum o, personalment, a la bústia personal.

Així mateix, el Professor es posarà també en contacte amb l'alumne, a través del Tauler, per a informar-vos de qualsevol novetat que pugui afectar-vos directament, pel que fa a la gestió i seguiment de l'assignatura.

Finalment, es posarà en contacte amb el conjunt del grup per anunciar-vos els criteris generals de correcció de les pràctiques proposades.

Amunt