Empresa i marketing Codi:  16.608    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

NOTA: Aquesta assigantura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al semestre 20192 s'anomenava Introducció a l'empresa.

Sigui quin sigui l'àmbit d'actuació d'un professional de la comunicació la seva tasca laboral es veurà inscrita en un tipus o altre d'organització, ja sigui dins l'àmbit de la Publicitat, la Comunicació Corporativa i les Relacions Públiques, el Periodisme o la Comunicació Audiovisual. 

L'assignatura Empresa i màrqueting constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, el primer bloc de continguts comença oferint una visió general del món empresarial per saber com s'organitza una empresa, centrant-se en com identificar els seus punts forts i els seus punts febles per entre la posició competitiva d'una empresa i comercialitzar els seus productes i serveis. Els següents blocs de continguts s'aprofundeixen en una de les àrees funcionals de qualsevol organització on un professional de la comunicació hi juga un paper rellevant: l'àrea de màrqueting. Així, s'explica en què consisteix el màrqueting, els seus objectius i els processos associats a aquesta funció 

Amunt

Aquesta assigantura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al semestre 20192 s'anomenava Introducció a l'empresa.

És una assignatura bàsica del segon curs del Grau de Comunicació.

Amunt

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les empreses)

 • Capacitat d'anàlisi critica de l'entorn

 • Capacitat de lideratge

 • Capacita de pensar estratègicament

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 • Introduir els conceptes bàsics per conèixer com s'organitza una empresa.

 • Saber com analitzar els punts forts i febles d'una empresa per entendre la seva posició competitiva.

 • Entendre què és el màrqueting, els seus objectius i els seus processos.

 • Saber dissenyar i avaluar una campanya de màrqueting digital, sobre un producte o servei.

Amunt

Els negocis de mitjans de comunicació.

Nous models de negoci. 

Objectius de negoci i KPIs.

Pla de Marketing. 


Amunt

Material Suport
La gestió pressupostària PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

.

.

Amunt

Avaluació Continuada  o Examen. 

Amunt

Examen

Amunt