Comunicació i societat Codi:  16.609    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és la comunicació mediada? Quin paper juga en la societat? Quin pot ser l'impacte social dels mitjans de comunicació? Els mitjans de comunicació operen com a mediadors socials? Poden els mitjans de comunicació subvertir l'esquema comunicatiu lineal i determinista? Aquestes i altres preguntes són les que es tractaran de resoldre al llarg de l'assignatura mitjançant una mirada històrica i crítica del paper dels mitjans de comunicació en la societat.

Des dels inicis dels mitjans massius de comunicació, diferents autors de referència de les grans tradicions sociològiques s'han aproximat a l'estudi dels mitjans comunicació i de la complexitat social i institucional que aquests comporten.

L'objectiu dels estudis sobre els mitjans de comunicació és dimensionar l'impacte d'aquests mitjans -escrits, audiovisuals, hipertextuals i multimèdia- en la societat, i la seva incidència en l'opinió pública, les esferes política, cultural i econòmica.

Aquest no és un exercici senzill, sinó que tal com es veurà al llarg de el curs, ha conduït a grans controvèrsies de naturalesa teòrica. Per això, l'estudi sobre l'impacte dels mitjans en la societat troba en el debat teòric i el treball de recerca la font necessària per dur a terme una anàlisi crítica i fonamentada de la societat interconnectada.

Amunt

Aquesta assignatura dins el Grau en Comunicació es va relacionar amb les assignatures de Teories de la Comunicació en el sentit en que aborden temàtiques similars des de diferents perspectives i serveix com a introducció al tema d'Audiències i Consums.

Amunt

A més de proveir d'un bon marc conceptual a aquells professionals interessats en la investigació de la incidència dels mitjans en l'entorn social, aquesta assignatura contribueix a fomentar la reflexió sobre la funció social que exerceixen els professionals de la comunicació, des dels gestors d'empreses mediàtiques fins als creadors de continguts.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

RAP 1 Demostrar el domini dels principals conceptes emprats en la recerca de la comunicació i els seus fonaments teòrics.

RAP 2 Descriure i diferenciar les principals aportacions que s'han fet des de la sociologia i la psicologia social a l'anàlisi de la comunicació.

RAP 3 Analitzar el context i els paradigmes comunicatius propis de la societat de la informació i la societat xarxa i en particular els processos de canvi que la irrupció d'Internet ha suposat en les formes d'informar i comunicar.

RAP 4 Identificar i debatre conceptes bàsics de l'estudi sociològic (acció humana, estructura social, control social, consens, conflicte, canvi social, norma, identitat, estratificació social, institució, poder, ideologia).

RAP 5 Examinar i debatre, des d'una perspectiva crítica, la construcció de l'opinió pública, la cultura participativa i convergència cultural.

RAP 6 Argumentar la relació que s'estableix davant els mitjans de comunicació i les institucions.

RAP 7 Explicar com les pràctiques socials construeixen els conceptes i elements que conformen la nostra realitat.

RAP 8 Comparar diferents perspectives teòriques sobre la incidència de les noves tecnologies en la realitat social.

Competències bàsiques

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

CG1 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.

CG2 - Capacitat de creativitat i innovació.

CG3 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.

CG4 - Capacitat de pensar estratègicament.

Competències transversals

CT1 - Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional


Competències específiques

CE1 - Coneixement del mercat i de l'entorn professional.

CE2 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.

CE3 - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual  (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

Amunt

Continguts Repte 1: El paper dels mitjans de comunicació en la societat

 • Els estudis sobre els mitjans de comunicació

 • Les cinc revolucions dels mitjans de comunicació, de el llenguatge a les xarxes socials en línia

 • Comunicació de masses i autocomunicació de masses

 • El paper dels mitjans en el control de poder, polític, econòmic i cultural

Continguts repte 2: La capacitat persuasiva dels mitjans de comunicació

 • Les teories i la investigació en comunicació

 • Els mitjans de comunicació la política i l'opinió pública

 • La influència dels mitjans en la societat

Continguts repte 3: Les identitats culturals i els mitjans de comunicació

 • Els estudis culturals i les mediacions

 • Les identitats culturals i les mediacions

 • Les identitats digitals i les mediacions

 • La relació entre mitjans de comunicació i consum

 • La consolidació de la cultura fan

 • Mecanisme de participació i activisme en les societats digitals

 • La cultura de la convergència i els continguts circulables en els mitjans de comunicació


Amunt

Material Suport
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
L'escriptura acadèmica Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Estructura, continguts i procés per a crear un article científic/acadèmic PDF
Laboratori de documentació Web

Amunt

Berger, Peter L. (1996) .La Construcció social de la realitat : un tractat de sociologia del coneixement / Peter L. Berger i Thomas Luckmann [versió catalana de Joan Estruch] (2a ed.) . Barcelona : Herder, 1996. ISBN: 8425416280

Berrio, Jordi (1995) .Bases de teoria social en la sociologia de la comunicació de massa / Jordi Berrio . Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 1995. ISBN: 8449003296

Thompson, John B. (1998) .Los Media y la modernidad : una teoría de los medios de comunicación / John B. Thompson . Barcelona [etc.] : Paidós, 1998. ISBN: 8449305780

Lucas Marín, Antonio (cop. 1999) .Sociología de la comunicación / Antonio Lucas Marín, Carmen García Galera, José Antonio Ruiz San Román . Madrid : Trotta, cop. 1999. ISBN: 8481643017

McQuail, Denis (cop. 2000) .Introducción a la teoría de la comunicación de masas / Denis McQuail [traducción de Patrick Ducher] (Nueva ed. rev. y ampl.) . Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2000. ISBN: 8449308127

Amunt

Per a seguir el model de l’AC (Avaluació Continuada) es proposa treballar tres reptes amb les seves corresponents activitats que els estudiants hauran de desenvolupar al voltant del treball dels materials de l'assignatura.  Aquestes tres activitats són individuals, tenen un temps limitat per al seu desenvolupament i s'hauran de lliurar en la data indicada.


En les activitats que es plantegen en cada repte tindreu l'oportunitat de treballar els continguts teòrics dels materials. Es valorarà la capacitat per aplicar els coneixements adquirits i la comprensió dels conceptes treballats. En cap cas es demana reproduir o copiar els recursos de l'assignatura sinó que cal elaborar un discurs propi amb llenguatge i raonament acadèmic.

 

Atès que seguim el model de l'Avaluació Continuada, la puntuació dels tres reptes a treballar es puntuen de la següent manera. Els dos primers reptes puntuen un 32% de l'avaluació final, i el tercer repte un 36% doncs, en aquest últim, a més de proposar preguntes específiques sobre els materials, també es presentarà el desenvolupament d'un plantejament de caràcter més global en el qual saber aplicar tot l'après al llarg del curs. 


IMPORTANT: En els reptes no sols s'avaluarà el desenvolupament i nivell d'argumentació, sinó que també s'avalua la redacció i l'ortografia. Es valora el rigor acadèmic, sense errors d'estil ni de ortografia. Recordeu que esteu en un Grau de Comunicació.

  

La lògica del model de l'Avaluació Continuada implica una avaluació en relació a la capacitat de l'aprenentatge progressiu de l'alumnat i a la seva participació i implicació amb l'assignatura. Així, d'una banda, l’AC implica que el coneixement i treball és acumulatiu: la superació d'un REPTE implica que tot el treballat en aquest s'ha d'aplicar en futures proves. D'altra banda, l’AC també té en compte la vostra participació i treball personal amb l'assignatura: es valorarà la vostra participació, implicació i el saber desenvolupar competències d'aprenentatge. Aquesta avaluació s'aplicarà de manera transversal a cada repte de l'assignatura: un 5% de la nota de cada repte es reservarà a aquesta avaluació.

 

A més, de manera opcional i a consideració del personal docent, aquesta assignatura pot proposar activitats que es plantejaran durant el curs sobre lectures o treballs pràctics que motivin l'adquisició de competències i/o habilitats que el professorat consideri oportunes per al correcte desenvolupament de l'assignatura. Aquestes activitats seran sempre obligatòries i poden o no ser avaluables.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Amunt

 

Avaluació: criteris i sistema


En aquesta assignatura es pot optar per dues modalitats d'avaluació:


Modalitat A: Avaluació Continuada (AC)

 

L'alumnat que escull aquesta opció haurà de lliurar obligatòriament 3 Reptes que desenvolupin correctament les activitats que en elles es plantegin. És important recalcar que aquests treballs s'han de lliurar en el registre oficial, mai de manera personal mitjançant correu electrònic.

Si se supera l’AC (C+, B, A) NO hi haurà cap mena de prova presencial ni virtual.

 

Els estudiants que no hagin superat l'avaluació contínua, o havent-la superat vulguin millorar la nota (en aquest cas, cal pensar que la nota de l'examen és la que determinarà l'avaluació final de l'assignatura), tenen l'opció de presentar-se a examen de l'assignatura. Recordeu que seguir el model AC suposa lliurar totes les proves de manera obligatòria. Si una d'aquestes no es lliura, es perd l’AC i seria obligatori presentar-se a examen.

 

Modalitat B: Examen

 

Tant els estudiants que no lliurin totes les proves d'avaluació contínua com els que no opten per l'avaluació continuada hauran de presentar-se a l'examen final, i tindran com a qualificació final la nota de l'examen.

 


Descripció de les proves de l'avaluació continuada

 

Les proves d'avaluació continuada es realitzaran individualment. Totes les activitats tenen un temps limitat per al seu desenvolupament i s'hauran de lliurar en la data indicada.

 

L'avaluació continuada es farà a través del treball de tres Reptes en els quals es valorarà la capacitat de l'estudiant per a aplicar els coneixements treballats en els materials, i el domini i comprensió dels conceptes a desenvolupar. A l'hora d'avaluar aquests exercicis es tindrà en compte la capacitat d'argumentar teòricament i sintetitzar. També seran avaluables la redacció i l'ortografia, per tant, les activitats s'han de desenvolupar amb rigor acadèmic i sense errors d'estil ni ortografia. El plantejament detallat de cada activitat es penjarà en l'explicació de cada repte.

 

El valor de les dos primers reptes puntuarà 32% de la nota final cadascun. En total sumen el 64% de la nota final. En ells cal desenvolupar conceptes relacionats amb els continguts del manual de l'assignatura. En cap cas s'hauran de copiar o reproduir els continguts del manual sinó que s'haurà de reflexionar sobre els reptes que es proposen. 

 

A l'últim repte, l'alumne ha de demostrar que ha comprès tots els conceptes treballats al llarg del curs. S'haurà de fer un treball pràctic de reflexió. Aquest puntua el 36% de la nota final.

 

Les notes dels tres reptes sumen el 100% de l'avaluació final. Però és important tenir en compte que, en cada repte, el 5% de la seva nota respon a l'avaluació de la implicació i la participació de l'alumnat en l'assignatura, i del transcurs del propi procés d'aprenentatge.

 

En cada repte s'ha activat un espai Fòrum per a poder treballar els reptes que es plantegen mitjançant una cultura de l'aprenentatge comunitària i participativa. La funció del professorat en aquest espai serà la de facilitar el debat i només s'intervindrà o facilitarà resolució dels dubtes en cas que els fils de debat o propostes de dubtes siguin compartits. Si alguna pregunta o proposta no té resposta, aquesta es resoldrà de manera personal i directament a qui l'ha formulat.

 

La valoració de les activitats es farà de manera general mitjançant un document que es compartirà en el Solucionari. Aquest document de valoració tindrà la voluntat de recollir els punts forts del conjunt de les activitats, les principals llacunes conceptuals, els punts febles més destacats, etc. L'objectiu d'aquesta devolució és proporcionar a l'estudiant el punt de referència necessari per a entendre com s'ha avaluat el seu exercici, però sobretot per a oferir-li les claus que li permetin avançar en el seu coneixement. Així mateix també es realitzarà una avaluació personalitzada.

 

Els estudiants que optin a examen tenen dret a participar en els fòrums i accedir als solucionaris com a documents de comprensió i avaluació. En cap cas els solucionaris supleixen els materials a estudiar i, per descomptat, no poden ser ‘transcrits’ a l'hora de respondre les preguntes d'examen. No són recursos d'aprenentatge, són guies per a facilitar l'avaluació dels reptes.

 

El professorat sempre estarà a la disposició de l'alumnat en la bústia personal per a solucionar qualsevol eventualitat. Si el professorat el considera oportú, pot demanar a l'alumnat que comparteixi el formulat en el fòrum que correspongui.

 

AVÍS: Encara que considerar-se perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de treballs no originals (és a dir, copies / plagis de treballs amb autoria diferent de la de l'estudiant que presenta l'exercici) atès que el sistema d'avaluació és totalment ad personam i, per tant, té caràcter individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada totalment o parcialment d'un altre treball comportarà la consideració de l'activitat com suspesa (D) per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre aquests.

 

Detectada la duplicitat / plagi d'una activitat, totalment o parcialment, automàticament l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen per a superar l'assignatura. Detectada una incidència d'aquest tipus, el consultor el posarà en coneixement de l'estudiant / s mitjançant un missatge en la seva bústia personal. Així mateix, el consultor informarà de l'incident al tutor de l'estudiant i al personal acadèmic vinculat amb l'assignatura (Professor Responsable d'Assignatura i Director del Programa).


 

Amunt

Per a les persones que segueixin l'avaluació continuada, només recordar que els dos primers reptes puntuen un 32% de la nota final cada una, i el tercer repte un 36%. Així doncs, la suma total arriba al 100% de la nota.


Insistir que, de manera transversal en cada reptes, es reserva un 5% de la nota per avaluar la capacitat d’aprenentatge progressiu de l’alumnat així com la seva implicació amb l'assignatura.


Seguir el model AC suposa lliurar totes les proves de manera obligatòria. Si una d'aquestes no es lliura, l’AC es perd i seria obligatori presentar-se a examen.

 

La Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0. Cal destacar que el número de Matricules d'Honor assignades no podran excedir del cinc per cent dels estudiants matriculats en l'assignatura en cada curs acadèmic.


El professorat de l'aula, amb el vistiplau del Professorat Responsable, decidirà l'assignació de Matricules d'Honor prenent en consideració diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les pràctiques i proves d'avaluació, la participació en les activitats proposades a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre altres consideracions.

Amunt

Feedback Reptes

La valoració de les activitats es farà de forma general mitjançant un document a l'Aula. Aquest document de valoració vol recollir els punts forts del conjunt de les activitats, les principals mancances conceptuals, els punts febles més destacats, etc. 


L'objectiu d'aquesta devolució és proporcionar a l'estudiant el punt de referència necessari per entendre com s'ha avaluat el seu exercici, però sobretot per oferir-li les claus que li permetin avançar en el seu coneixement. 


Així mateix també es realitzarà una avaluació personalitzada.  Els estudiants que optin a examen podran fer igualment un seguiment de l'assignatura a través dels solucionaris generals. Cal tenir en compte, però, que en cap cas supleixen els materials a estudiar i, per descomptat, no poden ser transcrits a l'hora de respondre a les preguntes d'examen. Són guies d'avaluació dels reptes.

.

 
Plagis

Encara que considerar-se perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de treballs no originals (és a dir, copies / plagis de treballs amb autoria diferent a la de l'estudiant que presenta l'exercici) atès que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter individual.

En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada total o parcialment d'un altre treball comportarà la consideració de l'activitat com suspesa (D) para tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos . Detectada la duplicitat / plagi d'una activitat, total o parcialment, automàticament l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen per superar l'assignatura. Detectada una incidència d'aquest tipus, el consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant/s mitjançant un missatge en la seva bústia personal. Així mateix, el profesor colaborador informarà de l'incident al tutor de l'estudiant i al personal acadèmic vinculat amb l'assignatura (Professor Responsable d'Assignatura i Director del Programa) perquè prenguin decisions segons la Normativa de Drets i Deures de la UOC.


Matricula d'Honor

La Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0. cal destacar que el nombre de Matricules d'Honor assignades no podrà excedir del cinc per cent dels estudiants matriculats en l'assignatura en cada curs acadèmic.


El professor consultor, amb el vistiplau del professor responsable, decidirà l'assignació de Matricules d'Honor prenent en consideració diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les pràctiques i proves d'avaluació, la participació en les activitats proposades a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre altres consideracions.

Amunt