Cultura de la imatge Codi:  16.611    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és la cultura? Quin paper juga la imatge en el la cultura contemporània? Com analitzar, pensar i qüestionar el que veiem en una època de saturació de les imatges? L'assignatura Cultura de la imatge té com a objectiu proporcionar a l'alumnat una sèrie d'eines teòriques i pràctiques per enfrontar-se al coneixement i comprensió de les imatges des d'una perspectiva crítica.

L'assignatura s'organitza en quatre grans blocs. El primer és de caràcter històric i s'interroga sobre la noció de cultura visual i proposa una aproximació sobre l'auge dels estudis visuals. El segon se centra en la imatge estàtica a partir de la fotografia i de la noció de iconologia. El tercer aprofundeix en la imatge seqüencial a partir de la història i de l'anàlisi del còmic. Finalment, el quart bloc proposa acostar-se a la imatge digital a partir de les nocions de realisme i virtualitat.

Amunt

Aquesta assignatura, juntament amb altres, forma part d'un bloc que té com a objectiu que l'estudiant pugui desenvolupar la capacitat d'analitzar i crear imatges. Els seus resultats d'aprenentatge s'orienten a descodificar els fenòmens comunicatius relacionats amb la imatge en el context de la història de la cultura i, al mateix temps, a desenvolupar habilitats expressives en el camp de la comunicació mitjançant imatges. En aquest sentit, Cultura de la imatge manté relació amb altres assignatures del pla d'estudis com Disseny visual i expressió gràfica, Realització audiovisual, Infografia i visualització i Taller de fotografia.

Amunt

Els objectius i continguts propis de l'assignatura es projecten en un ampli ventall de camps professionals relacionats amb l'anàlisi i la pràctica de la imatge així com el discurs audiovisual. Tanmateix, l'assignatura aporta un important fonament per a tota tasca professional posterior implicada amb la creació, l'anàlisi, la interpretació i la crítica dels diferents llenguatges audiovisuals existents.

Amunt

Es tracta d'una matèria introductòria al llenguatge visual i, per tant, interès en la literatura, pintura, filosofia o cinema poden ser útils per assimilar els conceptes.

Amunt

OBJECTIUS

 • Utilitzar de forma crítica les principals metodologies de lectura de la imatge.
 • Identificar, comprendre i valorar fenòmens visuals.
 • Incorporar la perspectiva de gènere a l'anàlisi visual.
 • Analitzar les imatges basant-se en els fonaments conceptuals de la iconología i els conceptes teòrics de la fotografia.
 • Reconèixer la relació entre la imatge seqüencial de el còmic i la de l'audiovisual. 
 • Analitzar imatges seqüencials mitjançant l'ús d'una terminologia correcta.
 • Reconèixer els canvis principals que ha suscitat la imatge digital.
 • Identificar, comprendre i valorar fenòmens visuals contemporanis.


COMPETÈNCIES

 • (CE4) Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les indústries culturals i comunicatives
 • (CE5) Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
 • (CE6) Ús i apliació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació

Amunt

1. Què és la cultura visual?

 • El món com a imatge
 • Com signifiquen les imatges?
 • Iconografia i iconologia

2. Arqueologia visual. L'anàlisi de la imatge estàtica

 • Excavar i investigar les imatges, fins a desenterrar-ne els secrets
 • La figura clau d'Aby Warburg
 • Les empremtes de la memòria
 • Quina emoció hi ha darrere un gest?
 • Què ens crida latenció duna fotografia?
 • Observar i analitzar amb detall les imatges, desvetllant-ne les capes

3. Les imatges es multipliquen: la seqüència

 • La imatge seqüencial. Què passa quan la imatge es multiplica?
 • La imatge seqüencial: el còmic
 • La vinyeta i la seva dimensió a la pàgina
 • Còmic i cinema

4. La imatge en moviment

 • La imatge-moviment
 • La imatge-temps
 • Una crisi de la imatge: la imatge digital
 • La imatge al segle XXI

Amunt

La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital XML
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital DAISY
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital EPUB 2.0
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital MOBIPOCKET
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital HTML5
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital PDF
Cinema i còmic: l'art de la seqüència Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt