Comunicació i continguts en social media Codi:  16.613    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Comunicació i Continguts en Social Media pretén aprofundir en el procés de producció i explotació de continguts en Social Media a través de tres eixos: en primer lloc, conèixer la gestió de recursos i informació digital; en segon lloc, conèixer els llenguatges específics i els públics objectius de les diferents plataformes; finalment, ser capaços de produir i explotar continguts en els Social Media.


Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del segon curs del Grau en Comunicació. Està relacionada amb l'assignatura de Competències en TIC en Comunicació.
Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al 20192 s'anomenava Gestió de Continguts.


Amunt

La comunicació de continguts en mitjans socials, ofereix un ampli espectre de camps professionals. És difícil deslligar la labor periodística, publicitària o d'audiovisuals dels mitjans socials. Per tant aquesta assignatura us prepara tant per treballar en, o amb, els mitjans socials com en entorns mixtos que combinen mitjans socials i convencionals. El coneixement dels llenguatges i les tècniques apropiats per a cada mitjà social us permetrà treure el major profit  de l'estratègia de comunicació digital.

Amunt

OBJECTIUS
Conèixer els llenguatges específics dels diferents públics i plataformes
Produir i explotar continguts amb els mitjans tecnològics i els canals adequats

RESULTATS D'APRENENTATGE
- Buscar i seleccionar informació a la xarxa
- Tractar, elaborar, presentar i difondre la informació digital
- Aplicar estratègies de comunicació en social media
- Planificar el treball en un entorn virtual
- Identificar possibilitats d'aplicació dels social media en productes, serveis i projectes de comunicació

COMPETÈNCIES
CB1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 

CG5: Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanent

CT1: Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CE6: Ús i aplicació de tècniques i llenguatges específics dels mitjans de comunicació
CE8: Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius
CE9: Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats
CE10: Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació
CE13: Capacitat d'editar continguts multimèdia


Amunt

1. Gestionar la informació en Social Media
2. Plataformes, públics i llenguatges
3. Producció i explotació de continguts en Social Media
4. Identitat digital de marca per a empreses i professionals; la marca personal

Amunt

Material Suport
Marca personal Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Com aprofitar els informes estàndard de Google Analytics 4 Audiovisual

Amunt

L'avaluació contínua d'aquesta assignatura es proposa treballar a través de 4 proves (PAC), que els estudiants hauran de desenvolupar amb base en els recursos de la PAC actual i de les anteriors. Aquestes quatre activitats són individuals, tenen un temps limitat per al seu desenvolupament, s'hauran de lliurar en la data indicada  i tenen pesos diferents en l'avaluació.

En aquestes proves es valorarà la capacitat de l'estudiant per aplicar els coneixements adquirits a partir dels diferents recursos, i el domini i comprensió dels conceptes. Recordar que en cap cas s'hauran de copiar o reproduir els recursos de l'assignatura sinó que s'hauran d'aplicar en un projecte o utilitzar per crear una argumentació pròpia. A l'hora d'avaluar aquests exercicis es tindrà en compte l'aplicació dels continguts teòrics, o metodólogicos als projectes i mitjans proposats.

Seran avaluables la redacció i l'ortografia, per tant, cal fer els lliuraments amb rigor acadèmic. El plantejament detallat de cada activitat es penjarà a l'aula amb la suficient antelació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

.

.

Amunt

L'avaluació contínua inclou 4 PACs amb diferents pesos.

PAC 1 20% PAC 3 30% PAC 3 30% PAC 4 20%

Cal aprovar les 4 PAC per aprovar l'AC


Amunt

Examen o prova de síntesi

Amunt

Per tal d'ajudar a autoregular el progrés en l'aprenentatge i conèixer el grau d'assoliment dels objectius i competències de la PAC, un cop tancat el termini de lliurament de cadascuna de les activitats previstes, el consultor facilitarà la informació segu¿ent:

- A través del Tauler: el consultor proporcionarà indicacions adreçades al conjunt de l'aula sobre la correcta resolució de cada activitat, i una valoració global de cada PAC que inclourà el comentari dels encerts i errors més frequ¿ents i d'altres aspectes que el consultor consideri pertinents. A més, es proporcionarà una solució tipus o una selecció de les millors respostes. 
- A través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC): rebreu comentaris individuals sobre la vostra activitat. 
- En el Registre d'Avaluació Continuada es farà constar la qualificació assignada individualment a les activitats que han estat lliurades.

Amunt