Storytelling: recursos narratius Codi:  16.614    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Storytelling: recursos narratius és una assignatura obligatòria dins el Grau de Comunicació

L'assignatura Storytelling: recursos narratius tracta la importància de la narrativa en els processos comunicatius i la seva rellevància en relació als processos i metodologies propis de la creació visual.   

 
El terme Storytelling fa referència al fet situat d'explicar històries, es decir, teniendo en cuenta todo su contexto. Per tant, a l'aproximar-nos a un fenònem narratiu des de la perspectiva de l'Storytelling, importa tant el contingut del que se explica com el moment, el lloc, les persones que participen en aquest acte concret de creació d'aquesta experiència i les regles, implícites i explícites, que regeixen aquesta acció narrativa. Per tant, es complementa amb la noció més tradicional de 'narrativa', que fa més èmfasi en el contingut i les convencions que conformen una història 'fixada' en un format escrit, gràfic, audiovisual o multimèdia.

En un context comunicatiu en que comptem amb multitud de plataformes, formes expressives i processos creatius per a la creació d'històries, on sovint combinem diferentes formes culturals (des de la literatura al teatre, el còmic, el cinema, la televisió, els videojocs i les possibilitats dels denominats 'social media'), la noció d'Storytelling ha esdevingut cada cop més present en altres àmbits com l'empresa, l'educació, el periodisme o els social media. Més enllà de modes, el concepte d'Storytelling ens permet apuntar a una pràctica social i cultural orientada cap a l'acte d'explicar i compartir històries, sigui per mitjans tradicionals relacionats amb la tradició oral i performativa com a través de la reproducció tecnològica. 

L'assignatura combina la inmersió en diferents aspectes fonamentals sobre narrativa, en particular narrativa  audiovisual, per a passar a veure com aquestes recursos narratius poden configurar experiències d'storytelling en diferents plataformes tecnològiques i també en el món físic, de manera que treballarem punts de contacte entre la narrativa tradicional, el disseny i la comunicació audiovisual i transmedia.


NOTA: Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201 (setembre 2020). Fins el semestre 20192 (febrer 2020) s'anomenava Narrativa audiovisual.

Amunt

Es tracta d'una assignatura aplicada, i alhora amb una important base teòrica, que proporciona bases sobre narrativa en l'àmbit de la comunicació, a banda d'abordar alguns aspectes específics de l'acció d'explicar històries situades en entorns personals o mitjans, amb un fort caràcter d'interacció social, i que s'ha vingut a denominar com a 'storytelling'. En aquest sentit, el coneixement dels recursos narratius necessaris en les accions comunicatives d'explicar històries, siguin periodístiques, publicitàries, corporatives, de sensibilització o amb finalitats expressives o d'entreteniment es considera fonamental en el marc d'un Grau en comunicació.


L'assignatura estableix clars punts de contactes amb altres del Grau com ara Taller de periodisme transmèdia, Tècniques de redacció periodística, Taller de redacció publicitària, Creativitat publicitària, Guió audiovisual, Cultura de la imatge, Producció i distribució multiplataforma, Comunicació persuasiva en mitjans digitals, Comunicació i societat o Comunicació i continguts en social media.

Amunt

A partir de la descripció de l'assignatura, les competències adquirides en aquesta assignatura es consideren bàsiques en el camp de la comunicació periodística, publicitària, audiovisual o corporativa, en àmbits digitals i relacionats amb els social media i en tots aquells camps en què es precisi la creació i difusió d'històries personals, socials, corporatives, relats ficcionals o basats en experiències factuals amb objectius comunicatius.

Amunt

No es presuposen coneixements previs alhora de cursar aquesta assignatura.

Amunt

-

Amunt

L'assignatura demana l'assoliment de les següents competències, tal i com consta a la memòria del pla d'Estudis de la titulació:

CG3 - Capacitat de creativitat i innovació
CE1 - Recerca, gestió i ús de la informació
CE5 - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació
CE7 - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu
CE8 - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius.
CE9 - Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats

Amunt

 • Fonaments de narrativa audiovisual: conceptes i aproximació històrica.
 • Fonaments de narrativa audiovisual: anàlisi
 • Disseny d'experiències narratives digitals
 • Noves narratives.

Amunt

Material Suport
Narrativa Audiovisual. Entrevista a Jonathan Romney Audiovisual
Narrativa audiovisual. Entrevista a Flavia Company Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Amunt

Com s'indica en aquest Pla Docent, l'assignatura presenta com a model d'avaluació el d'Avaluació Continuada (AC) o la realització d'un Examen. Es recomana la realització de l'Avaluació Continuada per tal d'assolir les competències. Això és important tenint en compte la dimensió eminentment aplicada, i alhora amb una base teòrica important, que configuren l'assignatura. Un cop més, resulta essencial una interacció fluida entre estudiant i la professora, per tal d'anticipar possibles dubtes o incidències.


Recomanem molt que, atesa la importància de l'Avaluació Continuada en el context de l'assignatura, no s'esperi a darrera hora per a la realització de les activitats, que estan temporitzades i ajustades a un calendari que permet un temps més que suficient per a poder preparar-se, exposar dubtes i portar-la a terme. Treballar a darrera hora afecta tant a les condicions personals de treball com a la qualitat del resultat final. I davant la diversitat i el nombre d'activitats proposades en un calendari inevitablement limitat, és encara més recomanable treballar amb temps.


Activitats d'avaluació continuada


L'avaluació continuada consta de 3 activitats. Les tres activitats proposades són obligatòries per tal de poder optar a superar l'assignatura a través de l'Avaluació Continuada. Cal lliurar les activitats en els terminis indicats. Si es presenten menys del 50% de les activitats, la nota final d'AC serà un No presentat.

Nota sobre el respecte als terminis de presentació i el correcte lliurament dels arxius de l'activitat.


Es considera imprescindible per a la bona marxa del curs el compliment de les dates establertes en el calendari per al lliurament d'activitats d'Avaluació Contínua. Qualsevol petició d'extensió de dates d'un lliurament s'ha de comunicar prèviament i ha d'estar degudament justificada i acreditada. La formulació d'una petició d'extensió no pressuposa la seva concessió de forma automàtica. Una hipotètica concessió d'extensió de data de lliurament tindrà caràcter excepcional i discrecional (a decisió de la professora de l'assignatura). En cas d'acceptar-se, estaria limitada molt específicament en el temps i suposarà una penalització en la nota. El no lliurament en termini d'una activitat sense una comunicació prèvia o sense una justificació de força major acreditable implica una valoració de No Presentat.


D'altra banda, el lliurament de l'arxiu correcte de l'activitat correcta, en la versió definitiva, és responsabilitat de l'estudiant. L'estudiant té l'obligació de lliurar els arxius correctes de l'assignatura i, per tant, de revisar els lliuraments comprovant que no hi ha errors. En el moment en què la professora col.laboradora comprovi que l'arxiu lliurat en el Registre d'Avaluació Contínua no és correcte, es posarà en contacte amb l'estudiant i haurà de respondre immediatament al seu requeriment per a enviar el correcte. Si la professora no rep resposta per part de l'estudiant en el termini establert en el seu avís, l'activitat tindrà la qualificació de " No presentada". El lliurament d'una activitat equivocada (versió anterior, activitat anterior, activitat d'una altra assignatura) no pressuposa la possibilitat de disposar de temps extra per la seva realització i vindrà acompanyada d'una penalització en la nota.

Amunt

Tal i com s'ha indicat anteriorment, la nota final de l'assignatura provindrà o bé de la nota final d'Avaluació Continuada o, si no s'ha superat l'Avaluació Continuada,  estarà vinculada a la realització d'un Examen final de dues hores de durada i que comprén elements de tot el conjunt dels reptes i recursos associats. Es publicaran les orientacions oportunes sobre l'examen al final de semestre

Amunt

La professora col.laboradora, en les dates marcades al calendari, proporcionarà un retorn general i un altre d'individualitzat en relació a l'activitat.

Amunt