Exercici de la professió periodística Codi:  16.616    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La tasca professional de periodista és fonamental per contribuir al desenvolupament d'una societat informada i lliure. Donada la importància de la seva funció cal reconèixer la responsabilitat de l'exercici informatiu. El periodista ha d'explicar la realitat i oferir un tractament ètic dels fets. No obstant això, els ritmes i dinàmiques de treball de les redaccions, les singularitats pròpies dels diferents mitjans de comunicació i els reptes de l'entorn digital, condicionen la forma en què el periodista desenvolupa el seu treball.


Aquesta assignatura pretén aproximar a l'exercici professional del periodisme des d'una perspectiva pràctica però també afavorint una reflexió crítica que contribueixi a perseguir criteris de qualitat i excel·lència periodístiques.


Amunt

Els objectius que es pretenen aconseguir cursant aquesta assignatura són:

- Conèixer en què consisteix la pràctica professional del periodisme

- Aprofundir en les dinàmiques, ritmes i organització de treball en els mitjans de comunicació informatius

- Familiaritzar-nos amb pràctiques reals del procés de producció de la informació i veure els condicionants que determinen la seva edició.

- Identificar la responsabilitat social dels mitjans d'informació i la necessitat de garantir un tractament ètic, no discriminatori i igualitari dels fets.

- Analitzar la situació de la perspectiva de gènere en els mitjans per reconèixer possibles desigualtats en les redaccions com en el tractament informatiu dels fets.

 

Les competències que es desenvolupen en aquesta assignatura són:

Competències bàsiques:

- Que l'estudiantat sàpigua aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

- Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

Competències generals:

-Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn


Competències específiques

- Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

- Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació

Per abordar la competència relacionada amb el compromís ètic i global pel qual advoca la UOC es tindran en compte pautes deontològiques de la professió periodística així com aquelles qüestions vinculades directament amb la perspectiva de gènere tant en l'organització i desenvolupament de la feina com a la selecció i tractament dels continguts informatius plantejats.


Els resultats d'aprenetatge, que es podran concretar en cada pràctica d'activiat avaluable (PAC), són:

¿ Reconèixer i diferenciar diferents àmbits d'especialització del periodisme, les seves particularitats, fonts i públics.
¿ Reconèixer les rutines periodístiques i les fases de producció informativa.
¿ Analitzar el paper que té l'audiència en el procés productiu i les diferents formes de participació.
¿ Identificar els diferents rols professionals implicats en el procés periodístic, així com les seves funcions i tècniques.

Amunt

 1. Del fet a la informació: La tasca de periodista en l'elaboració de la notícia

 2. L'exercici periodístic en un mitjà imprès

 3. L'exercici periodístic als mitjans audiovisuals

 4. L'exercici periodístic i els reptes de l'entorn digital

Amunt

La dinàmica de treball en un mitjà online Audiovisual
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt